Vejlauget

Grundlag for Vejlauget Skæring Hede Nord:

Grundlag for Vejlaugets virke er lovgivningen for ’Private fællesveje’, der pålægger den enkelte ejer at varetage og bekoste vedligeholdelse af vejareal ud for egen matrikel til vejmidte.

Er der for en ’Privat fællesvej’ etableret et vejlaug, varetager vejlauget vedligeholdelsen.

Aahus Kommune har påtaleret mht. vejenes tilstand og kan derfor beslutte at overtage vedligeholdelsen af vejlaugets veje, såfremt vejlauget ikke efterfølger kommunens påtaler.

Udgift til en kommunal vedligeholdelse af alle vejlaugets omfattede veje vil af Aarhus Kommune blive opkrævet hos den enkelte grundejer.

Vejlauget Skæring Hede Nord

Klik her for at se hvilke veje vejlauget varetager vedligeholdelse af grusvejene for.

Finansiering

Udgifterne til vejlaugets vedligeholdelse dækkes alene af de årligt indbetalte vejbidrag fra ovenstående ejere.

Vejenes tilstand og vejbidragets størrelse afhænger af, hvor mange af de omfattede ejere, der indbetaler vejbidrag for den udførte vedligeholdelse.

Vejbidragets størrelse fastlægges på Vejlaugets årlige generalforsamling.