Refarat af Generalforsamling i Vejlauget Skæring Hede Nord 1. juni 2022

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Niels Herping Hansen, Nordmanvej som dirigent – valgt.

Referent iht. bestyrelsens forslag blev Eva Reiser Olesen, Skovfyrvej – valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt iht. vedtægternes § 4. Tilstede var 28 stemmeberettigede grundejere inkl. bestyrelsen.

2. Bestyrelsens beretning

Rikke Goerlich fremlagde på bestyrelsens vegne vejlaugets beretning for 2021 (indsat i kursiv)

Tak til de fremmødte, dirigent og referent. Siden sidste generalforsamling i juni 2021 har vi holdt 5 bestyrelsesmøder med fokus på vores handlingsplan. Som i tidligere år har den været:

a) at der fortsat er gode veje til alle

b) at mindske støvgener og huller i vejene

c) at få flere betalende grundejere med i vejlauget.

d) at der blandt grundejere udvises forståelse for, at grene, hække og andet til gene for trafikken minimeres

e) til stadighed at gøre opmærksom på, at rabatter/fortove ikke tilhører den enkelte grundejer, men at denne er ansvarlig for at holde dem.

f) fortsat at opfordre til, at vi alle kører hensynsfuldt både i forhold til mennesker og dyr på vejene, men også for at reducere støvgenerne.

Her mere om, hvad bestyrelsen har brugt tiden til:

Fra november 2021 har vi været så heldige, at Esben Møller Jensen, Skovfyrvej, gerne ville være med i bestyrelsen. Han har efterfølgende deltaget i bestyrelsesmøder. Det er dejligt, at Esben stiller op til valget senere i dag.

Jens Overgaard, vejmand, har i samarbejde med Eva forfattet den i april husomdelte folder, som alle burde have modtaget i deres postkasse. Morten Faurby satte teksten op, så det blev enkelt og billigt at få den trykt. Tak til alle for det fine arbejde.

Omdeling af folderen blev fulgt op af en ‘banke-på-runde’. Her var vi tre grupper, som gik rundt de steder, hvor vi kunne se, det ville være gavnligt at fortælle om vejlauget. Det blev en meget positiv oplevelse. Mange grundejere glemmer at få betalt eller tror, de har fået det gjort. Det kan ske for alle. Derfor var det rart at blive mødt i den gode tone og ånd, som vi ønskede at komme med.

For at bestyrelsen bedre kan planlægge de opgaver, der skal udføres i årets løb, sætter vi stor pris på, at vejbidrag indbetales ved årets start. Udover omdeling af folder og ‘banke-på-runde’ i år har vi 2 gange via nyhedsbreve opfordret til at indbetale vejbidraget på kr. 750. Senest i forbindelse med indkaldelse til denne generalforsamling. Vi vil altid gerne have flere medlemmer.

Det er rart, at flere og flere oplyser en mailadresse til os. Vi undgår at skulle omdele breve i en del postkasser. Det sparer tid og penge. Vi ‘tager’ ud én gang mere i løbet af sensommeren. Inden da håber vi, mange nye har givet os deres mailadresser, så det bliver lettere at omdele de resterende breve.

Vejlauget har fået sin egen side på Facebook: , “Vejlauget Skæring Hede Nord”. Bestyrelsen (Christina) opdaterer med relevant information efter behov. Vores hjemmeside http://www.vejlauget.com opdateres ligeledes, når der er nyt.

Vi har i bestyrelsen lavet ’Funktionsbeskrivelser’ for at lette arbejdet for fremtidige bestyrelser. Nyvalgte medlemmer vil hurtigt se de opgaver, de enkelte medlemmer af bestyrelsen udfører og er ansvarlige for.

Og så til det vigtigste for os alle – vejene: 

Selvom der har været meget gravearbejde, og det har været udfordrende at komme rundt pga fjernvarmerør etc., er vejene nu flotte. Fortove og rabatter er udbedret, og der er sået græs, hvor det har været nødvendigt. Som Jens, vores vejmand har sagt: ’Vi havde aldrig haft penge til at få så flotte veje, hvis ikke der var blevet lagt fjernvarmerør ned’.

Det har været en tidsmæssigt krævende omgang. Jens har været på vejene mindst 12-14 timer hver uge. Han har ligeledes samarbejdet med grundejerforeningen. Jeg kender ingen andre, der lægger så mange timer i frivilligt til tider utaknemmeligt – arbejde. Tusind tak Jens!

Vi har benyttet Grundejerforeningens skabe til at opsætte en påmindelse om § 10 i Lokalplanen for Skæring Strand. Det er det kun lovligt at sætte ’levende hegn’ i skel, dvs. en hæk. Der er desværre i strid hermed sat flere raftehegn og gitterporte op.

Vi modtager stadig klager over store sten, planter mm placeret på fortove /rabatter. Fortovene er ingen udvidelse af ens matrikel men er beregnet til gående og til, at bilerne kan vige for hinanden, hvor vejene er smalle.

Så er der farten, som både giver unødvendige støvgener og vækker irritation.

Det er nok den største udfordring for os alle. Færdselsloven gælder også for/ på private fællesveje, dvs. at hastigheden skal tilpasses forholdene. Hvis alle kørte  max. 20 km/t, kom vi langt.

Vi har set på muligheder for at lægge knust asfalt på de gennemgående veje. Første tilbud lød på kr. 990.000, men prisen er på 1 år steget til knap 1,6 mio. Som prislejet ligger nu, er det ikke løsningen for os.

Vi får mange forespørgsler på Dustex. Udfordringen er, at en omgang Dustex koster beløber ca. kr. 30.000. Med den tunge trafik, vi har på vejene i øjeblikket, vil et lag Dustex holde omkring 2 uger. Derfor er vi tilbage, hvor alle bør tilpasse farten til det smukke område, vi bor og kører i. Vores veje er fint belagt med ‘nødder’, hvilket automatisk burde få os til at sænke farten. Biler risikerer stenslag ved høj hastighed.

Bemærkninger til bestyrelsens beretning

Flemming oplyser: Besøgsrunden gav 29 nye betalende medlemmer.

SP fra Ulla, Under Rønnene

Er det tilladt at parkere på rabatten, som jo er en slags fortov?

SV fra Jens Overgaard

Vejene er 10 m brede. Ja, det er lovligt at parkere, dog ikke permanent. Vi skal ikke agere politibetjente. Vi kan kun henstille pænt om at undlade langtidsparkering. Det samme gælder ang. de sten som grundejere sætter i rabatten, som i realiteten jo er vej. Også her må vi henstille f.eks. naboer til at lade være med at placere sten.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Orientering om veje aktuelt og fremadrettet

Jens Overgaard supplerede Rikke’s beretning og henviste bl.a. til den omdelte folder med orientering om vejenes stand og det fjernvarmearbejde, der var pågået. Han nævnte møderne med AffaldVarme Aarhus og entreprenørfirmaet Munck A/S inden gravearbejdets start og den aftale, der var indgået mellem vejlauget og de to virksomheders repræsentanter i forbindelse med vejenes efterfølgende reetablering med nødder. Dette arbejde blev betalt af de to firmaer og har vel kostet i omegnen af kr. 150.000.

Vejene VAR nedslidte mange steder inden gravearbejdets begyndelse. Man kan sige, at fjernvarmen reddede vejlaugets økonomi. Alle huller var i øvrigt blevet fyldt op inden da med 2 cm grus. En nødvendighed; ellers køres grus op, og huller forstørres.

P.t. kører Jens ikke sten på, da traktoren skal repareres. Jens udtrykte på egne vegne håb om, at vi årligt kan få ny belægning på vejene. Vi gør det billigere selv end med entreprenørers hjælp.

Vejlauget brugte tidligere vejhøvl men gik over til Dustex, fordi det var en bedre metode at vedligeholde vejene på. Dustex importeres fra Norge og blev ikke brugt i 2021 pga. gravearbejde med fjernevarmerør, nybyggeri og slitage fra lastbiler.

Ilfg. Jens bør vi værne om vores grønne lokalområde og bibeholde grusveje. 20 km/t vil være optimalt for at have gode veje fremadrettet. Det er desværre ikke muligt at gøre medlemskab og dermed indbetaling af vejbidrag til foreningen obligatorisk. Vi fik i marts efter skriftlig henvendelse til Aarhus kommune et venligt men desværre negativt svar på henvendelsen.

Jens er i færd med at lave et oplæg til bestyrelsens næste møde om, hvordan vi i fremtiden skal tackle problemer med vejene. Alfa og omega er dog, at vi alle kører langsommere.

Bemærkninger til pkt. 3:

SP. Elin Post, beboer i Haveforeningen Nobilis og på vegne af to sønner med sommerhuse på Under Rønnene.

Hvorfor blev der ikke lagt dræn i Åstrup Strandvej og Skæring Hedevej ifm gravearbejde? Ved skybrud er der vand overalt. Problemet er stort.

SV. Jens. Spørgsmålet hører under Aarhus kommune, der vedligeholder de offentlige veje (dvs. de asfalterede) – kommunen fejer f.eks. for sand.

SP. Elin kan vi bede Grundejerforeningen Skæring Hede Nord om at henvende sig til kommunen? Måske tage billeder af de store regnmængder?

Iflg. Eva kunne vejlauget måske skrive til Afd. for Teknik og Miljø, og henlede afdelingens opmærksomhed på problemet efter evt. en første kontakt til Hjemmeplejen, da ansatte herfra dagligt kører i området og må have observeret den megen vand.

SP. Nancy, Nordmandvej

Er der regler for opstilling af containere ifm nybyggeri og hvor længe må de stå? Er det nødvendigt at kontakte politiet?

SV. Hans Jacob Meyer henviser til at ringe til de entreprenører, der sætter containere i rabatten og bede dem tage sig af problemet.

SV. Jens anfører, at håndværkerbiler/ containere er nødvendige ifm byggeaktiviteter: Han omtaler eksempelvis opførelsen af det nye Eurodanhus på Nobilisvej. Vejen har kun en smal rabat, så containerens placering generer pt. trafikken.

Simone, Nordmanvej henviser til en APP “Aarhus Borgertip”, hvor beboere kan videregive oplysninger om problemer i lokalområder, f.eks. meget store regnsøer på Skæring Hedevej….

4. Regnskab for 2021 og forslag til vejbidrag for 2023

Kasserer Flemming Furholm uddelte regnskabet til de fremmødte – resultatet for 2021 viser et overskud på kr. 51.206. Flemming gennemgik de enkelte poster.

Der var i 2021 i alt 142 betalende grundejere (af 250 mulige iflg. Børge Nissen).

Af de 29 betalende, som banke-på-runden gav, var de 15 helt nye bidragsydere.

Indtægter blev på i alt kr. 109.445.

På generalforsamlingen i 2020 blev der truffet beslutning om at hæve vejbidraget til kr. 750.  Enkelte har indbetalt et mindre beløb.

Materialeudgift udgør kr. 38.131. Der er indkøbt 130 kubikmeter grus leveret i store sække varende til dagspris på ca. 50.000, ingen Dustex.

Til drift af traktor er brugt kr. 12.151: Reparation, almindeligt vedligehold og diesel. Kontorhold og mødeudgifter udgør kr. 6.451.

Negative bankrenter og -gebyrer beløber sig til kr. 1.506.

I 2020 havde vi et underskud på kr. 23.999.

Egenkapital er med årets resultat nu kr. 75.496.

Bemærkninger til regnskabet:

SP. Ulla, Under Rønnene

Hvor meget har fjernvarmeentreprenøren betalt i grus i 2021?

SV. Jens. Beløbet afholdes ikke af foreningen og fremgår ikke af vores årsregnskab.

Vejlauget har som nævnt lagt grus med traktor for ca. kr. 50.000 på vejene.

SP. Nancy, Nordmandvej

Kan det årlige vejbidrag på kr. 750 evt. deles i to halvårlige betalinger?

SV. Flemming. Bedst for foreningens økonomi med én indbetaling tidligt på året.

SV. Rikke foreslår, at den enkelte grundejer selv budgetlægger med et månedligt beløb, da det vil give vejlauget mere administration med flere indbetalinger.  Rikke henviser i øvrigt til pkt. 5 med forslag fra dirigenten, Niels Herping, om en deadline /sidste rettidig indbetalingsdag for vejbidraget.

SV. Rikke. Måske tale med naboer om, at vejbidrag betales omkring 1. februar.

SP. Jette Andersen, Under Lindene

På generalforsamlingen i 2020 blev bidraget forhøjet til kr. 750 pga bl.a. udgift til Dustex, som så ikke er pålagt i 2021. Beløbet anfægtes ikke, men hvad er årsagen?

SV. Jens. Det er korrekt, men forøget byggeaktivitet og trafik gav stor slitage. Derfor valgte vi ikke at lægge Dustex. Dette materiale stammer fra graner/ fyrretræer og importeres fra Norge af en landmand på Djursland, som har svært ved at skaffe materialet. Sikkert for dyrt nu iflg. Jens og derfor pt. uaktuelt.

SV. Rikke anfører, at foreningen ikke kunne forudse prisstigning på ‘nødder’.

Regnskab for 2021 blev herefter godkendt.

Bestyrelsens forslag om uændret vejbidrag på kr. 750 (2023) blev også godkendt.

5. Behandling af forslag fra medlemmer

Niels Herping Hansen har rettidigt indsendt forslag til bestyrelsen om at fastsætte en frist for seneste indbetalingsdag af vejbidrag, f.eks. 1. februar. Niels begrundede sit forslag.

Det foreslås desuden, at den oversigt over vejnumre, som udsendes sammen med nyt fra vejlauget og betalingsanmodningen, opdateres flere gange årligt, så banke-på-folk kan se, hvem der faktisk har betalt, når de går rundt. 

Som nævnt under dagsordenens pkt. 3 er det op til den enkelte grundejer frivilligt at betale til Vejlauget Skæring Hede Nord.

SP. Morten Fauerby, Skovfyrvej

Hvad med 1. marts som betalingsdato?

SV. Rikke. Et godt forslag fra Niels Herping, men da det er frivilligt at betale vejbidrag, vil en deadline altid give problemer.

SV. Palle, Under Lindene

Enig med Rikke. Vejlauget udøver ingen inkassofunktion.

Forslag fra Mads Peter Bang, Under Lindene

Ingen fristdato anføres. I stedet f.eks en blødt formuleret henstilling fra betyrelsen om at betale: “Vi ser helst, at vejbidrag indbetales inden den XX-XX-XX af hensyn til planlægning af arbejdet med vejene”

SV. Simone, Nordmanvej

Ja, det er frivilligt at betale til et vejlaug men altså ikke mere frivilligt end, at en grundejer har pligt til at vedligeholde vejen ved sin parcel. Kan vi få det med?

Med henvisning til vedtægternes § 3, stk 2 (…vejbidrag indbetales til vejlauget efter vejlaugets anvisning og er alene gældende for det kalenderår, hvor indbetalingen er indgået…) finder Eva formuleringen om at betale for ‘blød’.

SV. Niels Herping

Hvad med at lade en indbetaling dække indeværende og det efterfølgende år, hvis et medlem først betaler efter en vis dato? Det kendes fra andre foreninger. Derved får vi flere medlemmer, og de nye får med en rabat incitament til at melde sig ind.

Han foretrækker betaling så tidligt som muligt.

Lis Stenfeldt, Sogneskellet: En opfordring til at betale vil være fint.

SP. Lise, Skovfyrvej: Har det betydning, om vi betaler før en fristdag? Tiden flyver for alle. Ligegyldigt om der er flere rater. Det er nødvendigt med påmindelser.  

Nogle ejere kører på frihjul eller ønsker bare ikke at være med. Iflg. Christina: udlejere har ingen interesse, når de ikke bor her, selvom beløbet kan fratrækkes.

Vejlaugets bestyrelse lovede at drøfte betalingsfrist(er) i det kommende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (periode på to år)

Børge Nissen, Bjergfyrvej 14 holder som bestyrelsesmedlem.

Esben Møller Jensen, Skovfyrvej 47 stiller op. Valgt.

Rikkes valgperiode udløber først i 2023 men hun kan pga flytning fra Nordmandvej ikke forblive medlem af/ formand for bestyrelsen for den resterende periode iht. vedtægternes § 3, stk. 4. Rikke tilbyder sig dog gerne som konsulent efter behov.

En person skal vælges. Det nye medlem får et ‘nemt’ år med Rikke som bagland.

Simone Kazar, Nordmandvej accepterer at indtræde i bestyrelsen for 1 år. Valgt.

Flemming Furholm modtager genvalg. Valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter (periode på et år)

Jens Overgård fortsætter som suppleant. Modtog genvalg.

Jens Ove Hansen ønsker at fortsætte som suppleant. Modtog genvalg.

8. Valg af revisor (periode på et år)

Henrik Kaae modtog genvalg.

9. Valg af revisorsuppleant (periode på et år)

Hans Jacob Meyer modtog genvalg.

10. Eventuelt

Hans Jacob Meyer foreslår, at foreningens regnskab vedlægges/ vedhæftes indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, og at vedtægterne rettes til i den anledning.

Bestyrelsen anmoder Hans Jacob Meyer om at indsende forslag herom til evt. vedtagelse på næste års generalforsamling.

Hans Jacob Meyer fandt desuden, at vedtægterne burde præciseres, så et medlem, der sælger sin ejendom, ingen stemmeret har på generalforsamlingen. Hver grundejer råder over én stemme pr. betalt kr. 750. Om dette gælder Haveforeningen Nobilis, der betaler et årligt vejbidrag på kr. 7500, er ukendt.

Dorthe Mølbjerg, Skovfyrvej, beder på vegne af nogle beboere om, at skraldespande sættes tilbage på egen matrikel efter tømning.

Nancy, Nordmandvej

Når Grundejerforeningen Skæring Hede Nord holder møder, er der tit emner, som også ‘krydser’ vejlaugets interesser. På grundejerforeningens generalforsamling den 18. maj 2022 var der bl.a. debat om:

Diverse ulovligheder ift lokalplanen. Grundejerforeningen vil gerne kunne dokumentere disse og foreslår at tage fotos med eksempler, som så sendes til kommunen mhp en mulig løsning af problemerne. Hvad er fortov, hvad er vej? Iflg. Nancy har Under Rønnene de største problemer med beplantning af rabatter, sten og parkerede køretøjer. Hvad gør vi?

Herudover drøftede grundejerforeningen:

Etablering af legeplads.

Fredskov.

Etablering af cykelsti – tidligere drøftet i grundejerforeningen.

Åbning for trafik i den ende af Ellestien, der munder ud i Åstrup Strandvej.

Fartdæmpende foranstaltninger for at mindske støvgener, evt. opstilling af skilte.

Opfordring til ikke at parkere på vejene.

Nancys informationer blev drøftet af vejlaugets generalforsamling.

Flere fandt emnerne relevante. Det præciseredes, at Vejlauget Skæring Hede Nord kun omfatter veje vest for Åstrup Strandvej, men hvad kan VI gøre? At tage fotos afvistes.

Jens Overgård redegjorde for hvilken ‘hvepserede’, især Ellestiens åbning efter hans mening kunne give. Det spørgsmål ville dog blegne ift spørgsmål om placering af hegn og hække på rabatter. Som laugets vejmand ser Jens mange ulovligheder hos grundejere på vejene, men han nægter at være politimand og opfordrer i stedet alle til at bruge Facebook. Vi må sammen med grundejerforeningen finde flere løsninger og træffe bedre beslutninger ifm problemer og tage uhensigtsmæssigheder op.

Eva spurgte til henvendelser på en fællesmail med spørgsmål om vejlauget. Rikke har indtil i dag på denne mail modtaget ca. 150 udenlandske spam mails og slettet dem. Ingen andre. Den lukkes derfor. Mails fremsendes direkte til bestyrelsen. Debat kan ske via Facebook. Jens opfordrede til, at Facebook bruges. Vi skal følge med tiden og bruge de sociale medier mere.

Børge Nissen afslutter med denne generalforsamling sin tid i bestyrelsen. Rikke takkede på vegne af bestyrelsen Børge for hans arbejde gennem mange år og overrakte en vingave.

 Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Skæring d. 4. juni 2022/ Eva Reiser Olesen, referent