Refarat af Generalforsamling i Vejlauget Skæring Hede Nord 1. juni 2022

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Niels Herping Hansen, Nordmanvej som dirigent – valgt.

Referent iht. bestyrelsens forslag blev Eva Reiser Olesen, Skovfyrvej – valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt iht. vedtægternes § 4. Tilstede var 28 stemmeberettigede grundejere inkl. bestyrelsen.

2. Bestyrelsens beretning

Rikke Goerlich fremlagde på bestyrelsens vegne vejlaugets beretning for 2021 (indsat i kursiv)

Tak til de fremmødte, dirigent og referent. Siden sidste generalforsamling i juni 2021 har vi holdt 5 bestyrelsesmøder med fokus på vores handlingsplan. Som i tidligere år har den været:

a) at der fortsat er gode veje til alle

b) at mindske støvgener og huller i vejene

c) at få flere betalende grundejere med i vejlauget.

d) at der blandt grundejere udvises forståelse for, at grene, hække og andet til gene for trafikken minimeres

e) til stadighed at gøre opmærksom på, at rabatter/fortove ikke tilhører den enkelte grundejer, men at denne er ansvarlig for at holde dem.

f) fortsat at opfordre til, at vi alle kører hensynsfuldt både i forhold til mennesker og dyr på vejene, men også for at reducere støvgenerne.

Her mere om, hvad bestyrelsen har brugt tiden til:

Fra november 2021 har vi været så heldige, at Esben Møller Jensen, Skovfyrvej, gerne ville være med i bestyrelsen. Han har efterfølgende deltaget i bestyrelsesmøder. Det er dejligt, at Esben stiller op til valget senere i dag.

Jens Overgaard, vejmand, har i samarbejde med Eva forfattet den i april husomdelte folder, som alle burde have modtaget i deres postkasse. Morten Faurby satte teksten op, så det blev enkelt og billigt at få den trykt. Tak til alle for det fine arbejde.

Omdeling af folderen blev fulgt op af en ‘banke-på-runde’. Her var vi tre grupper, som gik rundt de steder, hvor vi kunne se, det ville være gavnligt at fortælle om vejlauget. Det blev en meget positiv oplevelse. Mange grundejere glemmer at få betalt eller tror, de har fået det gjort. Det kan ske for alle. Derfor var det rart at blive mødt i den gode tone og ånd, som vi ønskede at komme med.

For at bestyrelsen bedre kan planlægge de opgaver, der skal udføres i årets løb, sætter vi stor pris på, at vejbidrag indbetales ved årets start. Udover omdeling af folder og ‘banke-på-runde’ i år har vi 2 gange via nyhedsbreve opfordret til at indbetale vejbidraget på kr. 750. Senest i forbindelse med indkaldelse til denne generalforsamling. Vi vil altid gerne have flere medlemmer.

Det er rart, at flere og flere oplyser en mailadresse til os. Vi undgår at skulle omdele breve i en del postkasser. Det sparer tid og penge. Vi ‘tager’ ud én gang mere i løbet af sensommeren. Inden da håber vi, mange nye har givet os deres mailadresser, så det bliver lettere at omdele de resterende breve.

Vejlauget har fået sin egen side på Facebook: , “Vejlauget Skæring Hede Nord”. Bestyrelsen (Christina) opdaterer med relevant information efter behov. Vores hjemmeside http://www.vejlauget.com opdateres ligeledes, når der er nyt.

Vi har i bestyrelsen lavet ’Funktionsbeskrivelser’ for at lette arbejdet for fremtidige bestyrelser. Nyvalgte medlemmer vil hurtigt se de opgaver, de enkelte medlemmer af bestyrelsen udfører og er ansvarlige for.

Og så til det vigtigste for os alle – vejene: 

Selvom der har været meget gravearbejde, og det har været udfordrende at komme rundt pga fjernvarmerør etc., er vejene nu flotte. Fortove og rabatter er udbedret, og der er sået græs, hvor det har været nødvendigt. Som Jens, vores vejmand har sagt: ’Vi havde aldrig haft penge til at få så flotte veje, hvis ikke der var blevet lagt fjernvarmerør ned’.

Det har været en tidsmæssigt krævende omgang. Jens har været på vejene mindst 12-14 timer hver uge. Han har ligeledes samarbejdet med grundejerforeningen. Jeg kender ingen andre, der lægger så mange timer i frivilligt til tider utaknemmeligt – arbejde. Tusind tak Jens!

Vi har benyttet Grundejerforeningens skabe til at opsætte en påmindelse om § 10 i Lokalplanen for Skæring Strand. Det er det kun lovligt at sætte ’levende hegn’ i skel, dvs. en hæk. Der er desværre i strid hermed sat flere raftehegn og gitterporte op.

Vi modtager stadig klager over store sten, planter mm placeret på fortove /rabatter. Fortovene er ingen udvidelse af ens matrikel men er beregnet til gående og til, at bilerne kan vige for hinanden, hvor vejene er smalle.

Så er der farten, som både giver unødvendige støvgener og vækker irritation.

Det er nok den største udfordring for os alle. Færdselsloven gælder også for/ på private fællesveje, dvs. at hastigheden skal tilpasses forholdene. Hvis alle kørte  max. 20 km/t, kom vi langt.

Vi har set på muligheder for at lægge knust asfalt på de gennemgående veje. Første tilbud lød på kr. 990.000, men prisen er på 1 år steget til knap 1,6 mio. Som prislejet ligger nu, er det ikke løsningen for os.

Vi får mange forespørgsler på Dustex. Udfordringen er, at en omgang Dustex koster beløber ca. kr. 30.000. Med den tunge trafik, vi har på vejene i øjeblikket, vil et lag Dustex holde omkring 2 uger. Derfor er vi tilbage, hvor alle bør tilpasse farten til det smukke område, vi bor og kører i. Vores veje er fint belagt med ‘nødder’, hvilket automatisk burde få os til at sænke farten. Biler risikerer stenslag ved høj hastighed.

Bemærkninger til bestyrelsens beretning

Flemming oplyser: Besøgsrunden gav 29 nye betalende medlemmer.

SP fra Ulla, Under Rønnene

Er det tilladt at parkere på rabatten, som jo er en slags fortov?

SV fra Jens Overgaard

Vejene er 10 m brede. Ja, det er lovligt at parkere, dog ikke permanent. Vi skal ikke agere politibetjente. Vi kan kun henstille pænt om at undlade langtidsparkering. Det samme gælder ang. de sten som grundejere sætter i rabatten, som i realiteten jo er vej. Også her må vi henstille f.eks. naboer til at lade være med at placere sten.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Orientering om veje aktuelt og fremadrettet

Jens Overgaard supplerede Rikke’s beretning og henviste bl.a. til den omdelte folder med orientering om vejenes stand og det fjernvarmearbejde, der var pågået. Han nævnte møderne med AffaldVarme Aarhus og entreprenørfirmaet Munck A/S inden gravearbejdets start og den aftale, der var indgået mellem vejlauget og de to virksomheders repræsentanter i forbindelse med vejenes efterfølgende reetablering med nødder. Dette arbejde blev betalt af de to firmaer og har vel kostet i omegnen af kr. 150.000.

Vejene VAR nedslidte mange steder inden gravearbejdets begyndelse. Man kan sige, at fjernvarmen reddede vejlaugets økonomi. Alle huller var i øvrigt blevet fyldt op inden da med 2 cm grus. En nødvendighed; ellers køres grus op, og huller forstørres.

P.t. kører Jens ikke sten på, da traktoren skal repareres. Jens udtrykte på egne vegne håb om, at vi årligt kan få ny belægning på vejene. Vi gør det billigere selv end med entreprenørers hjælp.

Vejlauget brugte tidligere vejhøvl men gik over til Dustex, fordi det var en bedre metode at vedligeholde vejene på. Dustex importeres fra Norge og blev ikke brugt i 2021 pga. gravearbejde med fjernevarmerør, nybyggeri og slitage fra lastbiler.

Ilfg. Jens bør vi værne om vores grønne lokalområde og bibeholde grusveje. 20 km/t vil være optimalt for at have gode veje fremadrettet. Det er desværre ikke muligt at gøre medlemskab og dermed indbetaling af vejbidrag til foreningen obligatorisk. Vi fik i marts efter skriftlig henvendelse til Aarhus kommune et venligt men desværre negativt svar på henvendelsen.

Jens er i færd med at lave et oplæg til bestyrelsens næste møde om, hvordan vi i fremtiden skal tackle problemer med vejene. Alfa og omega er dog, at vi alle kører langsommere.

Bemærkninger til pkt. 3:

SP. Elin Post, beboer i Haveforeningen Nobilis og på vegne af to sønner med sommerhuse på Under Rønnene.

Hvorfor blev der ikke lagt dræn i Åstrup Strandvej og Skæring Hedevej ifm gravearbejde? Ved skybrud er der vand overalt. Problemet er stort.

SV. Jens. Spørgsmålet hører under Aarhus kommune, der vedligeholder de offentlige veje (dvs. de asfalterede) – kommunen fejer f.eks. for sand.

SP. Elin kan vi bede Grundejerforeningen Skæring Hede Nord om at henvende sig til kommunen? Måske tage billeder af de store regnmængder?

Iflg. Eva kunne vejlauget måske skrive til Afd. for Teknik og Miljø, og henlede afdelingens opmærksomhed på problemet efter evt. en første kontakt til Hjemmeplejen, da ansatte herfra dagligt kører i området og må have observeret den megen vand.

SP. Nancy, Nordmandvej

Er der regler for opstilling af containere ifm nybyggeri og hvor længe må de stå? Er det nødvendigt at kontakte politiet?

SV. Hans Jacob Meyer henviser til at ringe til de entreprenører, der sætter containere i rabatten og bede dem tage sig af problemet.

SV. Jens anfører, at håndværkerbiler/ containere er nødvendige ifm byggeaktiviteter: Han omtaler eksempelvis opførelsen af det nye Eurodanhus på Nobilisvej. Vejen har kun en smal rabat, så containerens placering generer pt. trafikken.

Simone, Nordmanvej henviser til en APP “Aarhus Borgertip”, hvor beboere kan videregive oplysninger om problemer i lokalområder, f.eks. meget store regnsøer på Skæring Hedevej….

4. Regnskab for 2021 og forslag til vejbidrag for 2023

Kasserer Flemming Furholm uddelte regnskabet til de fremmødte – resultatet for 2021 viser et overskud på kr. 51.206. Flemming gennemgik de enkelte poster.

Der var i 2021 i alt 142 betalende grundejere (af 250 mulige iflg. Børge Nissen).

Af de 29 betalende, som banke-på-runden gav, var de 15 helt nye bidragsydere.

Indtægter blev på i alt kr. 109.445.

På generalforsamlingen i 2020 blev der truffet beslutning om at hæve vejbidraget til kr. 750.  Enkelte har indbetalt et mindre beløb.

Materialeudgift udgør kr. 38.131. Der er indkøbt 130 kubikmeter grus leveret i store sække varende til dagspris på ca. 50.000, ingen Dustex.

Til drift af traktor er brugt kr. 12.151: Reparation, almindeligt vedligehold og diesel. Kontorhold og mødeudgifter udgør kr. 6.451.

Negative bankrenter og -gebyrer beløber sig til kr. 1.506.

I 2020 havde vi et underskud på kr. 23.999.

Egenkapital er med årets resultat nu kr. 75.496.

Bemærkninger til regnskabet:

SP. Ulla, Under Rønnene

Hvor meget har fjernvarmeentreprenøren betalt i grus i 2021?

SV. Jens. Beløbet afholdes ikke af foreningen og fremgår ikke af vores årsregnskab.

Vejlauget har som nævnt lagt grus med traktor for ca. kr. 50.000 på vejene.

SP. Nancy, Nordmandvej

Kan det årlige vejbidrag på kr. 750 evt. deles i to halvårlige betalinger?

SV. Flemming. Bedst for foreningens økonomi med én indbetaling tidligt på året.

SV. Rikke foreslår, at den enkelte grundejer selv budgetlægger med et månedligt beløb, da det vil give vejlauget mere administration med flere indbetalinger.  Rikke henviser i øvrigt til pkt. 5 med forslag fra dirigenten, Niels Herping, om en deadline /sidste rettidig indbetalingsdag for vejbidraget.

SV. Rikke. Måske tale med naboer om, at vejbidrag betales omkring 1. februar.

SP. Jette Andersen, Under Lindene

På generalforsamlingen i 2020 blev bidraget forhøjet til kr. 750 pga bl.a. udgift til Dustex, som så ikke er pålagt i 2021. Beløbet anfægtes ikke, men hvad er årsagen?

SV. Jens. Det er korrekt, men forøget byggeaktivitet og trafik gav stor slitage. Derfor valgte vi ikke at lægge Dustex. Dette materiale stammer fra graner/ fyrretræer og importeres fra Norge af en landmand på Djursland, som har svært ved at skaffe materialet. Sikkert for dyrt nu iflg. Jens og derfor pt. uaktuelt.

SV. Rikke anfører, at foreningen ikke kunne forudse prisstigning på ‘nødder’.

Regnskab for 2021 blev herefter godkendt.

Bestyrelsens forslag om uændret vejbidrag på kr. 750 (2023) blev også godkendt.

5. Behandling af forslag fra medlemmer

Niels Herping Hansen har rettidigt indsendt forslag til bestyrelsen om at fastsætte en frist for seneste indbetalingsdag af vejbidrag, f.eks. 1. februar. Niels begrundede sit forslag.

Det foreslås desuden, at den oversigt over vejnumre, som udsendes sammen med nyt fra vejlauget og betalingsanmodningen, opdateres flere gange årligt, så banke-på-folk kan se, hvem der faktisk har betalt, når de går rundt. 

Som nævnt under dagsordenens pkt. 3 er det op til den enkelte grundejer frivilligt at betale til Vejlauget Skæring Hede Nord.

SP. Morten Fauerby, Skovfyrvej

Hvad med 1. marts som betalingsdato?

SV. Rikke. Et godt forslag fra Niels Herping, men da det er frivilligt at betale vejbidrag, vil en deadline altid give problemer.

SV. Palle, Under Lindene

Enig med Rikke. Vejlauget udøver ingen inkassofunktion.

Forslag fra Mads Peter Bang, Under Lindene

Ingen fristdato anføres. I stedet f.eks en blødt formuleret henstilling fra betyrelsen om at betale: “Vi ser helst, at vejbidrag indbetales inden den XX-XX-XX af hensyn til planlægning af arbejdet med vejene”

SV. Simone, Nordmanvej

Ja, det er frivilligt at betale til et vejlaug men altså ikke mere frivilligt end, at en grundejer har pligt til at vedligeholde vejen ved sin parcel. Kan vi få det med?

Med henvisning til vedtægternes § 3, stk 2 (…vejbidrag indbetales til vejlauget efter vejlaugets anvisning og er alene gældende for det kalenderår, hvor indbetalingen er indgået…) finder Eva formuleringen om at betale for ‘blød’.

SV. Niels Herping

Hvad med at lade en indbetaling dække indeværende og det efterfølgende år, hvis et medlem først betaler efter en vis dato? Det kendes fra andre foreninger. Derved får vi flere medlemmer, og de nye får med en rabat incitament til at melde sig ind.

Han foretrækker betaling så tidligt som muligt.

Lis Stenfeldt, Sogneskellet: En opfordring til at betale vil være fint.

SP. Lise, Skovfyrvej: Har det betydning, om vi betaler før en fristdag? Tiden flyver for alle. Ligegyldigt om der er flere rater. Det er nødvendigt med påmindelser.  

Nogle ejere kører på frihjul eller ønsker bare ikke at være med. Iflg. Christina: udlejere har ingen interesse, når de ikke bor her, selvom beløbet kan fratrækkes.

Vejlaugets bestyrelse lovede at drøfte betalingsfrist(er) i det kommende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (periode på to år)

Børge Nissen, Bjergfyrvej 14 holder som bestyrelsesmedlem.

Esben Møller Jensen, Skovfyrvej 47 stiller op. Valgt.

Rikkes valgperiode udløber først i 2023 men hun kan pga flytning fra Nordmandvej ikke forblive medlem af/ formand for bestyrelsen for den resterende periode iht. vedtægternes § 3, stk. 4. Rikke tilbyder sig dog gerne som konsulent efter behov.

En person skal vælges. Det nye medlem får et ‘nemt’ år med Rikke som bagland.

Simone Kazar, Nordmandvej accepterer at indtræde i bestyrelsen for 1 år. Valgt.

Flemming Furholm modtager genvalg. Valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter (periode på et år)

Jens Overgård fortsætter som suppleant. Modtog genvalg.

Jens Ove Hansen ønsker at fortsætte som suppleant. Modtog genvalg.

8. Valg af revisor (periode på et år)

Henrik Kaae modtog genvalg.

9. Valg af revisorsuppleant (periode på et år)

Hans Jacob Meyer modtog genvalg.

10. Eventuelt

Hans Jacob Meyer foreslår, at foreningens regnskab vedlægges/ vedhæftes indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, og at vedtægterne rettes til i den anledning.

Bestyrelsen anmoder Hans Jacob Meyer om at indsende forslag herom til evt. vedtagelse på næste års generalforsamling.

Hans Jacob Meyer fandt desuden, at vedtægterne burde præciseres, så et medlem, der sælger sin ejendom, ingen stemmeret har på generalforsamlingen. Hver grundejer råder over én stemme pr. betalt kr. 750. Om dette gælder Haveforeningen Nobilis, der betaler et årligt vejbidrag på kr. 7500, er ukendt.

Dorthe Mølbjerg, Skovfyrvej, beder på vegne af nogle beboere om, at skraldespande sættes tilbage på egen matrikel efter tømning.

Nancy, Nordmandvej

Når Grundejerforeningen Skæring Hede Nord holder møder, er der tit emner, som også ‘krydser’ vejlaugets interesser. På grundejerforeningens generalforsamling den 18. maj 2022 var der bl.a. debat om:

Diverse ulovligheder ift lokalplanen. Grundejerforeningen vil gerne kunne dokumentere disse og foreslår at tage fotos med eksempler, som så sendes til kommunen mhp en mulig løsning af problemerne. Hvad er fortov, hvad er vej? Iflg. Nancy har Under Rønnene de største problemer med beplantning af rabatter, sten og parkerede køretøjer. Hvad gør vi?

Herudover drøftede grundejerforeningen:

Etablering af legeplads.

Fredskov.

Etablering af cykelsti – tidligere drøftet i grundejerforeningen.

Åbning for trafik i den ende af Ellestien, der munder ud i Åstrup Strandvej.

Fartdæmpende foranstaltninger for at mindske støvgener, evt. opstilling af skilte.

Opfordring til ikke at parkere på vejene.

Nancys informationer blev drøftet af vejlaugets generalforsamling.

Flere fandt emnerne relevante. Det præciseredes, at Vejlauget Skæring Hede Nord kun omfatter veje vest for Åstrup Strandvej, men hvad kan VI gøre? At tage fotos afvistes.

Jens Overgård redegjorde for hvilken ‘hvepserede’, især Ellestiens åbning efter hans mening kunne give. Det spørgsmål ville dog blegne ift spørgsmål om placering af hegn og hække på rabatter. Som laugets vejmand ser Jens mange ulovligheder hos grundejere på vejene, men han nægter at være politimand og opfordrer i stedet alle til at bruge Facebook. Vi må sammen med grundejerforeningen finde flere løsninger og træffe bedre beslutninger ifm problemer og tage uhensigtsmæssigheder op.

Eva spurgte til henvendelser på en fællesmail med spørgsmål om vejlauget. Rikke har indtil i dag på denne mail modtaget ca. 150 udenlandske spam mails og slettet dem. Ingen andre. Den lukkes derfor. Mails fremsendes direkte til bestyrelsen. Debat kan ske via Facebook. Jens opfordrede til, at Facebook bruges. Vi skal følge med tiden og bruge de sociale medier mere.

Børge Nissen afslutter med denne generalforsamling sin tid i bestyrelsen. Rikke takkede på vegne af bestyrelsen Børge for hans arbejde gennem mange år og overrakte en vingave.

 Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Skæring d. 4. juni 2022/ Eva Reiser Olesen, referent

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Vises indlægget ikke, klik da på ‘download’ for at se indlægget korrekt.

Tilføjelse:

Fra en grundejer har vi modtaget en anmodning om behandling af nedenstående forslag på vores GF 19.06.22.

Forslaget et rettidigt modtaget og vil blive behandlet som dagsordenens Pkt. 5 Behandling af fremsendte forslag fra medlemmer.

Forslag til Vejlaugets generalforsamling 2022.


Jeg foreslår, at bestyrelsen laver en fast rettidig betalingsdato for kontingent.
Jeg motiverer mit forslag på generalforsamlingen.


Venligst
Niels Herping-Hansen
Nordmanvej 36

Referat af generalforsamling – Vejlauget Skæring Hede Nord 2021

Pkt 1: Valg af dirigent og referent:

Bestyrelsen foreslår Niels Herping Hansen, Nordmanvej som dirigent. Niels vælges uden modkandidat.

Dirigenten bekendtgør, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 19 stemmeberettigede er dukket op inklusiv bestyrelsen. 1 fuldmagt er medgivet.

Hans Jacob Meyer, Skovfyrvej og Jørgen Krøjmand, Nordmanvej vælges som stemmeoptællere.

Bestyrelsen foreslår Lasse Hansen, Nordmanvej til referent. Lasse vælges uden modkandidat.

Pkt 2: Bestyrelsens beretning

V/formand Rikke Goerlich

Tak fordi I er kommet til denne vigtige generalforsamling. Vi havde håbet, der ville være mange flere, da vi har nogle fremtidsvisioner omkring vejene, som vi rigtig gerne vil, at så mange som mulig kender til – og forholder sig til. Dette kommer Jens-vejmand nærmere ind på senere. 

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 7 møder. 

Vi har fulgt vores handlingsplan, som har været: 

Fortsat gode veje til alle

Forsat at minimere støvgener og huller i vejene

Flere betalende grundejere

Bedre forståelse fra grundejere om at grene, hække og andet til gene for trafikken skal minimeres. Vi skal fortsat gøre opmærksom på, at rabatterne/fortovene ikke tilhører den enkelte grundejer, men den enkelte er ansvarlig for at holde dem. 

Fortsat at gøre opmærksom på, at man kører hensynsfuldt – både i forhold til mennesker og dyr på vejene, men også for at reducere støvgenerne. 

Der er nogle steder herude, specielt ved hjørnegrunde, hvor bevoksningen udgør en risiko for sammenstød. Det er vanskeligt at orientere sig og nogle steder er man er nød til at køre for langt over i forkert vejbane, for at komme udenom træer, buske og hække. 

Det mest ærgerlige i det forgangne år først. Det er SÅ træls.

I sommeren 2020 blev vi desværre udsat for tyveri fra vores konto i Danske Bank. 

Det skete ved, at der blev sendt flere mails til vores kasserer om at betale 1923,- euro (cirka 14.000,-) til en konto i Tyskland. Det skulle dække materiale til veje og traktor. Mailen så ud til at komme fra formanden, hvilket den ikke gjorde. Afsenderne rykkede kasseren flere gange for overførslen og pengene blev betalt.

Dette blev opdaget ved et tilfælde på vores første bestyrelsesmøde efter ferien, hvor kasseren spurgte, hvorfor det hastede sådan med den overførsel. Jeg, der var formand, lignede et spørgsmålstegn. 

Vi har naturligvis anmeldt tyveriet og været i kontakt med banken for at søge om erstatning. Det kan desværre ikke lade sig gøre. 

Iflg Danske Bank var der, alene i deres regi, samme måned over 30 andre foreninger, som var udsat for lignende tyveri. Tyvene er utroligt opfindsomme og ufatteligt frække. Jeg har set i medierne, at der advares mod det igen i år. 

Vi har også efterfølgende fået lignende mails, men de er naturligvis slettet. 

Hele sikkerhedsproceduren findes i vejlauget’s mappe og som fil, således kommende bestyrelser også er klar over proceduren. 

Interesserede kan finde politianmeldelsen og mailkorrespondancen i en mappe til gennemsyn her på generalforsamlingen. 

Tilbage til dér, hvor vi bruger vores tid og lægger vores arbejde.

Rigtig mange er glade for, at der bruges dustex. I tørre perioder modtager vi anmodninger om at køre mere dustex på, så støvet ikke generer for meget. Vi så det sidst i april måned, som stort set var uden regn, dermed var der naturligvis øgede støvgener. Det samme har været gældende den sidste tid. 

Vi har budgetteret med 2 dustexbehandlinger om året. I flg vores medlemstal pt har vi til 1 gang. 

Nu og i månederne frem er det dog ikke kun vejret, som udfordrer omkring støvet. Hele området er præget af byggerier og dermed tunge køretøjer. De tunge køretøjer kører dog ofte så langsomt, at hvis de yderligere sætter farten ned, vil de gå i stå. Dækkenes størrelse og bilens vægt medfører uanset støv. Håndværkerne skal kunne komme frem og tilbage, her kan vi ikke stille så meget op.  

Til gengæld får vi også en del henvendelser om, at folk i personbiler kører for stærkt. Det er jo os, der bor herude…… Dette kan vi alle gøre noget ved. Man tjener måske nogle sekunder ved at køre stærkt, til gengæld er det langt fra sikkert, at naboerne synes, man er en vejhelt. 

Vi fylder ’nødder’ i vejhullerne, når det er muligt vejrmæssigt. Vejret er jo en ret stor faktor, når det gælder vores veje. 

Er det tørt, får vi støvgener. Regner det i en længere periode, får vi huller i vejene. 

Set i forhold til vores handlingsplan, har vi i bestyrelsen haft mange og grundige overvejelser omkring, hvordan vi bedst kan tackle udviklingen omkring pasningen af vores veje i fremtiden. Her er pt mange byggepladser, det vil fortsætte de næste år. Der skal lægges fjernvarme rør, det kommer vi også til at mærke til – vejmæssigt.  

I forbindelse med gennemgang af regnskabet, vil Jens optegne de forskellige scenarier, vi kan forudse, bliver de muligheder, der kan arbejdes videre med. 

Spm. til beretning:

Dorthe Lundberg, Skovfyrvej 19: Der parkeres i stadigt stigende omfang på de grønne fortove. Det er funktionelt og æstetisk generende. Kan Vejlauget gøre noget?

Bestyrelsen: Vigtigt punkt. Bestyrelsen kan tage emnet op. Bestyrelsen opfordrer også til, at den enkelte parcelhusejer (pænt og høfligt) henvender sig hos dem, der bruger de grønne fortove som p-plads eller til anden opbevaring. De må ikke bruges til dette formål. Vejlaugets bestyrelse vil også gerne henvende sig, hvis de bliver gjort opmærksomme på, hvor der er et problem med ulovligt benyttede grønne fortove. 

Åse Elsborg, Under Rønnene 11: Store varevogne og andet køretøj i forb. m. byggeri parkerer i rabatten og laver huller/ fordybninger i vejene.

Bestyrelsen: Vi kan igen kun opfordre til, at man pænt og venligt henvender sig hos f. eks. bygherren om dette. Vejaluget har ikke hjemmel til decideret parkeringsforbud i rabatten.

Formandens beretning godkendes uden kommentarer.

Pkt 3: Veje aktuelt og fremadrettet

Ved vejmand Jens Overgård:

Vejbidraget er hævet til 750,-/ år for at få råd til 2 x Dustex/ år. Omfanget og hastigheden af nybyggeri i området har overrasket os. Byggeriet er hårdt ved vejene, fordi det medfører meget tung trafik. Grus rives op og huller forstørres. Der er ikke kørt Dustex på i år endnu, bla. pga den store mængde tunge trafik og fordi man troede, nedlægningen af fjernvarmeanlæg ville begynde ca 1/5. Så vidt vides er planen nu, at nedgravning til fjernvarme begynder uge 32 på Under Rønnene. Det forventes at denne etape vil vare ca 10 uger forudsat gravemaskinerne kan komme til! Førnævnte brug af rabatter til parkering o.lign. er en hæmsko for gravearbejdet, og Vejlauget får en opgave med at informere parcelejerne om, at de skal fjerne evt. parkerede biler i rabatten, mens gravearbejdet står på (og gerne bagefter også).

Efter Under Rønnene ser det ud til, at Ellestien og senere Skovfyrvej skal have udgravet til fjernvarme.

Gravearbejdet forventes at løbe minimum indtil medio 2023. Dette arbejde vil også medføre øgede støv-, støj- og trafikgener. Vejmanden udtrykker bekymring over det faldende medlemstal. Materiellet er nedslidt, og den nuværende model med frivillig, ulønnet arbejdskraft er uholdbar i længden. Kombinationen af de førnævnte faktorer som øget tung trafik fra byggeri, fra nedgravning af fjernvarmerør, faldende medlemstal osv., indikerer, at en ny model for vejenes vedligehold kan komme på tale. Bestyrelsen har kigget på en model, hvor der lægges knust asfalt i ca 7 cm tykkelse på “hovedvejene” i området, mens stikvejene bevares med grus som nu. Vejmanden deler billeder rundt af denne vejtype, som deltagerne på generalforsamlingen kan se. Modellen er endnu ikke fremlagt som et decideret forslag, men som et oplæg til debat. Hvis der udlægges knust asfalt vil det sammenlagt koste ca 1 mio kroner.

Hvis fremtidige udfordringer ikke konfronteres, kan vi i værste fald ende i en situation, hvor kommunen vil skride ind og bringe vejene i en forsvarlig tilstand, så f.eks. redningskøretøjer kan komme frem. HVIS det ender med kommunen skrider ind og asfalterer, vil udgiften stige betragteligt: op mod 200.000,-/ husstand. Det er altså i vores interesse at undgå denne situation.

Spm. fra salen:

Åse Elsborg: Kan vi kommunikere ud til parcelejerne i området, der ikke betaler til Vejlauget, at denne udgift risikeres, for at få dem til at deltage i Vejlaugets arbejde?

Bestyrelsen: Det er vores hensigt i løbet af efteråret at sende en dialoggruppe rundt til ikke-betalende parcelejere i området, og informere dem om vores arbejde. Derved håber vi at få flere medlemmer.

Lis Steenfeldt, Sogneskellet: Har knust asfalt forsøgt tidligere i området uden større effekt?

Bestyrelsen: Det er korrekt. Den variant af knust asfalt, der blev anvendt dengang, er en anden variant og i en ringere tykkelse, end det tilbud, vi har indhentet denne gang. Der har været udlagt knust asfalt på Strandvangsvej for ca 10 år siden. Det var en succes.

Ulla, Under Rønnene 8: Vejbump/ chikaner? Må vi det?

Bestyrelsen: Der må ikke etableres vejbump el chikaner, når der ikke er gadebelysning.

Elisabeth Dreyer, Skovfyrvej 24: Er det en ide at søge sponsorater?

Bestyrelsen: God ide, det vil vi gerne kigge nærmere på.

Pkt 4: regnskab

Ved kasserer Flemming Furholm:

Kommentarer til regnskab: “Ekstraordinære udgifter” dækker over ca 15.000,- mistet i forb. m. førnævnte internetsvindel og 10.000,- til forskønnelse af traktorens holdeplads. Desuden er der brugt et beløb til dækning af arbejdsrelateret uheld, hvor Jens Overgård, vejmanden, slog sine tænder. Vejlauget er ikke forsikret mod den slags uheld, og valgte at dække Jens’ udgifter i denne forbindelse.

Regnskabet godkendt uden anmærkninger.

Forslag til vej-bidrag kr.: 750,- uændret. Der er enighed om at fortsætte med dette beløb.

Pkt 5: indkomne forslag:

Der er ingen indkomne forslag modtaget.

Pkt 6: valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Rikke Goerlich – modtager genvalg

Trine Tholstrup – modtager genvalg

Palle Nyberg – modtager genvalg.

Desuden er der modtaget en præsentationsvideo fra Christina Veng, Ellestien 8, der ønsker at deltage i bestyrelsens arbejde. Videoen afspilles på generalforsamlingen. Christina stiller også op til bestyrelsen. Der er dermed 4 kandidater til 3 pladser, og der foretages anonym stemmeafgivning.

Der er udleveret 20 stemmesedler.

Resultatet af afstemningen bliver:

 • Rikke Goerlich: 19 stemmer
 • Trine Tholstrup: 18 stemmer
 • Palle Nyberg: 8 stemmer
 • Christina Veng: 12 stemmer

Pkt 7; valg af bestyrelsessuppleanter:

På valg er:

 • Jens Overgård: modtager genvalg
 • Jens Ove Hansen: modtager genvalg

Jens og Jens vælges uden modkandidater.

Pkt 8; valg af revisor:

På valg er:

 • Henrik Kaee: modtager genvalg.

Henrik vælges uden modkandidat.

Pkt 9; valg af revisorsuppleant:

På valg er:

 • Hans Jacob Meyer: modtager genvalg.

Hans Jacob vælges uden modkandidat.

Pkt. 10: Evt:

Fra salen spørges til om Vejaluget kunne arbejde med at skaffe en hjertestarter til området. Bestyrelsen mener, dette arbejde kunne være mere relevant for grundejerforeningen at arbejde med. Der er to medlemmer af grundejerforeningens bestyrelse på aftenens generalforsamling, der bekræfter, at dette kunne være relevant arbejde for grundejerforeningen, og lover at tage dette spm. op i grundejerforeningsregi.

Der er ikke flere emner, der kommer op under evt.

Formanden takker af for i aften.

Således oplevet; Lasse Hansen, referent

Dirigent: Formand: 

Niels Herping Hansen Rikke Goerlich

Generalforsamling 2021

Til alle grundejere i Vejlauget Skæring Hede Nord Skæring den: 09.06.2021

Indkaldelse til Vejlaugets ordinære generalforsamling 2021

Onsdag den 30.juni 2021 kl. 19.30

i Skæring Kirke

Vejlauget serverer kaffe, vand fra hanen og lidt sødt.

Mød op i god tid af hensyn til registrering af fremmødte stemmeberettigede og evt. fuldmagter. For at være tale- og stemmeberettiget på generalforsamlingen skal fuldt vejbidrag kr. 750 for 2021 være betalt.

Vi skal passe på hinanden og os selv reglerne i kirken er, at når vi sidder med afstand er mundbind ikke nødvendigt, men mundbind skal anvendes når vi ikke er på vores pladser.

Efterfølgende dagsorden har mange væsentlige informationer og debatter.

Vil du sætte dit præg på vejlaugets virke i det kommende år, er det nødvendigt at møde op den 30. juni.

Dagsorden:

 1. Valg af referent og dirigent.
 2. Bestyrelsens Beretning 2020.

Fremlægges af formand Rikke Goerlich.

Debat:

 1. Vores veje aktuelt og fremadrettet.

Fremlægges af vejmand Jens Overgaard.

Debat:

 1. Regnskab 2020 samt forslag til Vejbidrag for 2022.

Fremlægges af kasserer Flemming Furholm

Debat:

Forslag til Vejbidrag 2022 er uforandret kr. 750 / grund.

Godkendelse af Vejbidrag for 2022.

 1. Behandling af fremsendte forslag fra medlemmer

For at komme under behandling på generalforsamlingen skal forslagsstilleren fremsende en skriftlig anmodning indeholdende en detaljeret beskrivelse af forslagets indhold samt begrundelse for forslaget. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er:

Rikke Goerlich – modtager genvalg.

Trine Tholstrup – modtager genvalg.

Palle Nyberg – modtager genvalg.

Valg.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

På valg er:

Jens Overgaard – modtager genvalg.

Jens Ove Hansen – modtager genvalg.

Valg.

 1. Valg af revisor

På valg er:

Henrik Kaae – modtager genvalg.

Valg.

 1. Valg af revisorsuppleant

Hans Jacob Meyer – modtager genvalg.

Valg.

 1. 10.Eventuelt

Vejene aktuelt:

Vores veje er i fin stand, når det gælder huller og efterfyldning af samme. Mht. støvplager er aktuel tilstand under ønsket niveau.

Tørre perioder giver støvplager, specielt når der køres for stærkt i forhold til forholdene.

Fremadrettet får vi ekstra udfordringer for præstering af acceptabel vedligeholdelse af vejene. Dels har vi mange byggepladser med nødvendige lastbiler, gravemaskiner og håndværkerbiler. Dels er nedlægning af fjernvarmerør nært forestående.

En meget effektiv og tilmed ganske gratis måde, at spare Dustex og nødder på er hensynsfuld kørsel iht. nedenstående skema:

 

Vejbidrag aktuelt:

 

Har du endnu ikke fået betalt vejbidrag kr. 750 for 2021, kan du få det klaret på en af de følgende tre måder:

Bankoverførsel til Danske Bank: 

Reg. nr.: 1551, Konto nr.: 3015815

Angiv primært ”vejnavn (evt. forkortet) og nummer”. Herved lettes korrekt registrering af din indbetaling. 

eller

MobilePay til Danske Bank:

Nr.: 67445, angiv venligst ”vejnavn og nr.”

eller

Kontant:

Til Børge Nissen, Bjergfyrvej 14 eller på generalforsamlingen.

Hvis du har fundet nærværende indkaldelse i din postkasse, er det fordi, vi ikke har din mailadresse registreret i vores grundejerliste. 

Det er spild af træforbrugende papir og tid til fysisk omdeling.

Du kan hjælpe naturen og os ved at sende dine kontaktoplysninger (mail, tlf. og navn) med angivelse af din adresse på Skæring Strand til bn@koknissen.dk 

Din mailadresse vil til orientering af vejlauget udelukkende blive anvendt til fremsendelse af informationer med relevans for vores veje og vil ikke blive offentliggjort eller videregivet til tredjepart.

En oplyst mailadresse kan til enhver tid slettes af grundejerlisten ved at sende en ”afmelding” til bn@koknissen.dk 

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Vejlauget Skæring Hede Nord

Ordinær Generalforsamling Vejlauget Skæring Hede Nord 29.5.2019

Beslutningsreferat.

Dagsorden

 1. Valg af referent og dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab 2018 samt forslag til Vejbidrag 2020.
 4. Behandling af fremsendte forslag fra medlemmer.
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Valg af revisorsuppleant.
 9. Evt.
 1. Valg af referent og dirigent.

Thor Bramsen blev valgt til referent og Niels Herping-Hansen til dirigent.

Niels bekendtgjorde, at indkaldelse er udsendt rettidigt iht. vedtægterne samt at der på generalforsamlingen er fremmødt 20 af ca. 135 stemmeberettigede.

 1. Bestyrelsens beretning fremlagt af Rikke Goerlich

Beretningen er efterfølgende indsat i kursiv:

Siden generalforsamlingen i 2018 har bestyrelsen holdt 9 møder.

Vores handlingsplan og visioner i 2018 var:

Få endnu bedre veje

En bred og god dialog alle grundejere imellem

Tiltag for at øge antal af betalende grundejere, herunder etablering af MobilePay

Tiltag for at øge antallet af grundejere, der vil oplyse mailadresser

Revidering af hjemmeside

Vi er begunstiget med et særdeles engageret og kompetent team af vejmænd. STOR tak til jer to – Jens og Ole.

I kan genkende dem på vejene fremover – altså udover traktoren, de har fået veste med logo!

Vi får heldigvis også mange gode tilbagemeldinger på vejene nu. Nødder og stabilgrus er godt kørt ned i vejbanerne. Vores effektive vejmænd er hurtige til at udfylde eventuelle huller. Det er ikke længere nødvendigt at høvle vejene. Cykler, barnevogne og gangbesværede har nemt ved at komme rundt.

Sommeren 2018 var lang – og vi havde alle udfordringer med støv fra vejene.

Når der ikke er naturlige chikaner i form af huller i vejene, køres der stærkt.

Det giver mange gener for os alle sammen.

Der er en ret enkel regel, vi alle kan følge.

Se i dit bakspejl. Danner du en støvsky – kører du for stærkt!

Man tjener måske 10 sekunder på at køre ’stærkt’, som såmænd bare kan være 30 km/t. Til gengæld kan man være ret sikker på, at naboer ikke sender venlige tanker efter én.

Det er ikke det værd. Vi opfordrer til, at alle kører hensynsfuldt.

Vi har gennemført 3 informationsskrivelser med opfordring til at betale vejbidrag til samtlige ejendomme. De, som ikke har givet information om mailadresse, har modtaget brev i postkassen.

Det letter vores arbejde og er positivt for økonomien, når vi kan benytte os af mail i stedet for breve og kuverter. Oplyste mailadresser er behørigt beskyttet og anvendes alene til information fra vejlauget og gives ikke videre til tredjepart. Har du ikke oplyst din mailadresse, kan du gøre det ved at sende en mail til: bn@koknissen.dk

Vejbidrag gælder for det kalenderår bidraget er indbetalt.

Registrerede indbetalinger giver stemme- og taleret på generalforsamlingen.

For bestyrelsen er det optimalt, at man indbetaler i starten af året. Det giver en mulighed for at kunne vurdere, hvilket rådighedsbeløb vi har til varetagelse af vedligeholdelsen.

Tiltag omkring flere betalende grundejere har båret frugt.

Pr 25 maj er vi ca. 135 ud af 254 mulige grundejere, der har betalt vejbidrag for 2019.

Etablering af Mobile Pay har været en god ide, mange benytter sig af den mulighed.

Vi har foretaget en gennemgribende revidering af vejlaugets vedtægter. Dels var de tidligere vedtægter forældede, dels gav de ikke klare svar ved tvivlsspørgsmål. Vedtægterne blev accepteret ved generalforsamlingen 2018, men da vi var for få stemmeberettigede deltagere, måtte vi indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægterne blev vedtaget. De ligger på www.vejlauget.com

Vi får som sagt rigtig gode tilbagemeldinger på vores veje. Men, vi får også en del henvendelser fra grundejere, der efterspørger, at vi sørger for beskæring af buske og træer langs vejene, så udsynet er frit. Udfordringen er størst ved kryds.

Vejlauget har hverken indsigelsesret eller sanktionsmulighed. Dette hører under kommunen.

Rabatterne tilhører ikke den enkelte grundejer, men den enkelte grundejer er ansvarlig for at holde dem.

Dele af vejene har været belagt med Dustex, hvilket grundejerne selv har stået for.

I bestyrelsen har vi taget beslutning om, at vi fremover vil arbejde på at lægge Dustex på vejene, ved hjælp af vores traktor.

Det er naturligvis en økonomisk udfordring, men vi håber, at vi ved at tage dette tiltag, vil kunne få endnu flere grundejere til at bidrage til vejenes vedligehold.

Vi starter med at lægge Dustex på de gennemgående veje, som vi alle benytter. Afhængig af vores økonomi, lægges der på stikvejene.

Jo flere bidragsydere – jo bedre kan vi dække hele området

Spørgsmål til beretningen:

Spørgsmål: Har aftale med leverandør af Dustex materiale nogen konsekvens for kontingent?

Jens: Nej det vil kunne dækkes af vores nuværende kontingent.

Trine: At vi selv kan styre hvornår vi kan udføre behandling kan være en klar fordel

Ift. Regn og tidspunkt af arbejde.

Spørgsmål: Kan Vejlauget ikke bare orientere om at rabatten ikke er en del af grundejernes matrikel?

Lisbeth: Vejlauget har informeret om dette i informationsbrev i januar.

Spørgsmål: Vejlauget kan begære vej syn og kommunen vil udbedre problemet, regningen vil blive pålagt grundejeren.

Børge: Vejlauget har ingen bemyndigelse men dog ret til at påtale problemet.

Spørgsmål: Er det muligt at arbejde videre med chikaner?

Rikke: Vejlauget har forsøgt men pt. er de økonomiske konsekvenser for store i forbindelse med etablering af chikaner.

Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

 1. Regnskab kalenderår 2018 samt Budget og forslag til Vejbidrag for kalenderår 2020. Fremlagt af Lisbeth Horn

I 2018 er Kontingent indbetaling på 80.000 kr. svarende til ca. 165 betalende medlemmer. Pengene er brugt i 2018 og 2019 på investeringer i traktor, veje og Dustex udstyr. Bank beholdning er pt. ca. 50.000 kr.

2018 byder på et lille underskud på ca. 20.000 kr.

I 2019 håber vi på en stigning af antallet af medlemmer således vores indtægter vil være ca. 90.000 kr.

Vejbidrag foreslås bibeholdt på kr./år 500 pr. matrikel.

Der forventes at kunne opnå et lille overskud på ca. 10.000 kr. i år.

Spørgsmål til regnskabet:

Spørgsmål: Kan positivlisten bidrage til flere medlemmer.

Svar: Bestyrelsen ønsker at fortsætte den positive udvikling og håber på at Dustex initiativet kan bidrage yderligere.

Regnskabet 2018 og Vejbidrag 2020 blev herefter godkendt af forsamlingen.

 1. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling pkt. udgår.

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Rikke Goerlich – modtager genvalg.

Trine Tholstrup – modtager genvalg.

Palle Nyberg – modtager genvalg.

Ingen modkandidater opstillet alle er derfor genvalgt.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

På valg er:

Jens Overgaard – modtager genvalg.

Jens Ole Hansen – modtager genvalg.

Ingen modkandidater opstillet alle er derfor genvalgt.

 1. Valg af revisor

På valg er:

Henrik Kaa – modtager genvalg.

Ingen modkandidater opstillet Henrik er derfor genvalgt.

 1. Valg af revisor suppleant

På valg er:

Ole Gottwall – ønsker ikke genvalg.

Hans Jacob Meyer (Skovfyrvej 36) opstillede og blev valgt til posten.

 1. Eventuelt

Spørgsmål Bendt: Åbning af Ellestien for at minimere trafik, således mindre støv.

Børge: Det er tidligere forsøgt og det er ikke muligt for bestyrelsen at forfølge denne ide grundet ejerforhold af stisystem. Forslag er tidligere nedstemt.

Spørgsmål: Er der nogen der har tænkt over fremtiden mht. lokalplan?

Rikke: Ikke muligt for vejluget at påvirke lokal plan, dette foregår med borgerinddragelse og der henvises til dialog med grundejerforeningen.

Lisbeth: Området vil fortsat have Fælles veje og Vejlaugets arbejde vil fortsætte som tidligere.

Spørgsmål: Kan problem med furer i forbindelse med regnvejr på Bjergfyrvej løses af Vejlauget.

Jens: Vejlauget er bekendt med dette problem og vil prøve at udbedre huller.

Generalforsamlingen afsluttedes herefter af dirigenten med tak for en god debat.

Indkaldelse til Vejlaugets ekstraordinære generalforsamling 2018

  Dato: 30.08.2018

Indkaldelse til Vejlaugets ekstraordinære generalforsamling 2018

Tirsdag den 25. september kl. 19.30

i Skæring Kirke

Vejlauget serverer kaffe, vand fra hanen og lidt sødt.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal vejbidrag for 2018 være betalt.

Dagsorden:

 1. Valg af referent og dirigent.
 2. Afstemning om de på ordinære GF18 enstemmigt vedtagne vedtægtsændringer.
 3. Eventuelt

De for generalforsamlingen relevante Bilag: ’Underskrevet referat GF18’ og ’Ajourført Vedtægtsændring VL-SHN 2018 v.GF18’ er vedhæftet mail til vejlaugets mailingliste. Bilagene er herudover tilgængelige på vores hjemmeside www.vejlauget.com

Hvis du har fundet nærværende indkaldelse i din postkasse, er det fordi, vi ikke har din mailadresse registreret i vores medlemsliste.

Info ’som print’ koster vejlauget udgift til kopiering og tid til omdeling. Begge ulemper kan spares, hvis du sender din evt. mailadresse med angivelse af din adresse på Skæring Strand til bn@koknissen.dk

Din mailadresse vil udelukkende blive anvendt af vejlauget til informationer med relevans for vores veje og vil ikke blive offentliggjort eller videregivet til tredjepart. En oplyst mailadresse kan til enhver tid slettes af medlemslisten ved at sende en ”afmelding” til bn@koknissen.dk

Vejlauget varetager til orientering vedligeholdelse af grusvejene for følgende adresser:

Bjergfyrvej: BFV nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 og 18.

Ellestien: ES nr.: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 og 17.

Granstien: GS nr.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 46, 48, 50 og 52.

Nobilisvej: NBLV nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10A, 10B, 10C, 10D, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26 (haveforeningen) og 27.

Nordmanvej: NMV nr.: 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 og 46.

Skovfyrvej: SFV nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 og 61.

Sogneskellet: SS nr.: 3A, 3, 4, 5 og 6.

Svinbovej: SBV nr.: 7, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 27, 29, 31 og 33.

Under Lindene: UL nr.: 1, 2,.3A, 3B, 4, 5A, 5B, 5C, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11A, 11B, 11C, 11D, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44 og 45.

Under Rønnene: UR nr.: 1, 2A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40A, 41A, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57A, 57B, 59 og 61.

Åstrup Strandvej: ÅS nr.: 57.

Ovenstående oversigt er ajourført iht. modtagne vejbidrag for 2018 pr. 26.08.2018, husnumre markeret med ”fed” angiver betalt vejbidrag. 133 af 254 matrikler har betalt for 2018.

Har du ikke fået betalt vejbidrag 2018 kr. 500, har du følgende muligheder for betaling:

Bankoverførsel til Danske Bank:

Reg. nr.: 1551, Konto nr.: 3015815

Angiv primært ”vejnavn (evt. forkortet) og nummer”. Herved lettes korrekt registrering af din indbetaling.

eller

MobilePay til Danske Bank

Nr.: 67445, angiv venligst ”vejnavn og nr.”

eller

Kontant

På generalforsamlingen eller til Børge Nissen. Bjergfyrvej 14.

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Vejlauget Skæring Hede Nord