Referat fra Generalforsamlingen d. 7 juni 2023 i Skæring kirke

Generalforsamling i Vejlauget Skæring Hede Nord

7. juni 2023 kl. 19.30

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Niels Herping, Normandvej som dirigent – valgt.

Referent iht forslag blev Eva Reiser Olesen, Skovfyrvej.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i mail den 5. maj 2023 iht. vedtægternes § 4. Tilstede var 26 stemmeberettigede grundejere inkl. bestyrelsen.

2. Bestyrelsens beretning

Esben Møller Jensen takkede for fremmødet og glædede sig over at se nye ansigter. På vegne af bestyrelsen, der har holdt 5 møder i det forløbne år, aflagde han vejlaugets beretning for 2022:

Handleplanen fra sidste års generalforsamling er fulgt, dvs.

1. vejlauget sørger for gode veje til alle

 

2. huller i vejene udbedres, når de opstår, og støvgener forsøges mindsket.

Vejene har i mange år ikke været i bedre stand end nu. Bestyrelsen opfordrer til, at der køres pænt og efter forholdene, så den fine vejstand kan bevares. Der er de seneste år brugt mange timer på vedligeholdelse. Dette skyldes især vejmandens store indsats. Tak til Jens herfor.

 

3. bestræbelserne på at få flere betalende grundejere med i vejlauget er fortsat.

Bestyrelsen har uddelt hustandspjecer og sendt reminders mhp betaling af vejbidrag i årets start, så vejlauget kan planlægge og disponere bedst muligt.

 

4. der arbejdes på, at der blandt grundejere udvises større forståelse for, at grene, hække mm begrænses, så disse er til mindst gene for trafikken.

 

5. til stadighed at gøre opmærksom på, at rabatter/fortove ikke tilhører den enkelte grundejer, men er en del af vejen, og at grundejere har et ansvar for at holde også denne del – dog uden at sætte sten mv. i rabatten.

 

6. at der er sendt 2 breve til grundejerne om vejbidragsbetaling, senest ifm indkaldelsen til idag

–o–

Esben fortalte endvidere, at Vejlauget pr. 1. april 2023 havde 177 mailadresser i systemet. Det letter arbejdet med at sende information. Oplys derfor gerne jeres mgl. mailadresser til Flemming Furholm, der håndterer dem. Vi sparer udgifter til trykning af nyhedsbreve og tid ifm omdeling til postkasser.

 

Afsutningsvis oplyste formanden, at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg men desværre ikke genopstiller. De får en stor tak her for den kæmpeindsats, de har ydet igennem mange år.

 

Trine Tholstrup, næstformand i 6 år, har holdt flot styr på papirer, bestyrelsesmedlemmer og referater; disse oftest udsendt samme aften, som et bestyrelsesmøde blev holdt.

Jens Overgård, laugets vejmand i et årti, har med stor ildhu passet og vedligeholdt vejene.

I forbindelse med at Jens slutter sit arbejde, har enkelte tilbudt hjælp med traktorkørsel.

 

Vi har brug for flere frivillige til at køre traktoren, og da al kørsel foregår på veje i vejlaugets ’område’, er der tale om privat anvendelse af traktoren. Jens oplyser, at alle må køre den, undtaget på Åstrup Strandvej men nævner, at traktoren er uden servostyring.

 

I april blev der lagt ny ral på alle veje, så pt. fremstår de som nævnt i rigtig fin stand.

 

Christina Veng, ansvarlig for de sociale medier, har stået for Facebooksiden ”Vejlauget Skæring Hede Nord” (referentens bemærkning: ikke at forveksle med grundejerforeningens FB-side) og hjemmesiden http://www.vejlauget.com. Chrstina har været til god hjælp.

Simone Kazar udtræder som aftalt på sidste års generalforsamling efter sin 1 års periode.

 

Esben nævnte også, at der i april blev lagt ral på alle veje, så de pt. står i rigtig flot stand. Det negative er, at han får mange henvendelser om træer/ buske og kummer, der er sat i rabatten, samt klager over for høj fart! Altså: Rabat/ fortov er ikke en del af grundejeres matrikler men beregnet til gående, så de kan vige for modkørsel.

 

Mht farten har Vejlauget ingen påtaleret og skal ikke agere politi. Max. 20 km er bedst…..

 

Spørgsmål til formandens beretning

Dorthe Lundbjerg, Skovfyrvej 9: Hvad kan vi gøre mht den høje fart? Hertil svarer Jens, at mange beboere trods tidligere års skiltning også dengang kørte for stærkt. Se i øvrigt dagsorden pkt. 3.

 

Palle, Under Lindene: De dengang opsatte skilte blev fjernet efter påbud fra kommunen.

 

Eva R. Olesen, Skovfyrvej 45: Oplyser, at hun har påkørt sten ifm at vige for modkørende. En del sten er svære at se. Græs og planter vokser og udgør iflg. hende en sikkerhedsrisiko.

 

Leif Andersen, Ellestien 10: For 25 år siden afslog Aarhus kommune at opsætte vejchikaner, men måske i dag, hvor vi har byzone? Jens oplyser, at chikaner kan opsættes på veje med belysning, og ved skade påført af chikaner dækker bilens kaskoforsikring. Personskade medfører evt. erstatningspligt. Iflg lokalplanen for Skæring Strand forbliver området uden belysning.

 

Børge Nissen, Bjergfyrvej 14: Chikaner har den ulempe, at bilister først bremser ned og derpå speeder op. Jo, lokalplanen forhindrer opsætning af chikaner grundet belysningskravet.

Leif Andersen: Var solcelleoplyste chikaner en mulighed? Gl. Egå bruger dem.

Charlotte, Skovfyrvej 11: Tilflytter fra Ebeltoft, Syddjurs kommune. På grusvejene, hvor hun boede, havde vi chikaner med refleks. Det fungerede. Der var i øvrigt også problemer med støv. At der gasses op, kommer nok an på, hvor tæt chikanerne står.

Gitte, Under Rønnene 2 A: Vil bestyrelsen undersøge evt. opsætning af chikaner med refleks?

 

Jens ser gerne debatten om chikaner afsluttet; vejene hos os har ikke belysning. Det skal de ha’.

 

Elin Foss, Under Rønnene: Enig med Jens men vil dog nævne forsikringsselskabers regresret i tilfælde af skader. Jens svarer, at retten ikke benyttes pga af interne regler selskaberne imellem. Elin foreslår så, at vejlauget køber blomster, som hun og andre kan give som tak til de bilister, der kører langsomt. Det er et forsøg værd!

 

Esben henviser til Jens’ orientering under pkt. 3, som berører flere af de rejste spørgsmål.

 

Bestyrelsens beretning blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt.

 

3. Vores veje aktuelt og fremadrettet

 

Jens gav en kort historik om, hvordan han som ny vejmand for ca. 10 år siden høvlede vejene, når der opstod huller. Ulempen med at høvle veje med stabilgrus gør, at sand og sten kommer op til overfladen. Ved regn bliver huller hurtigt større. Nogle grundejere startede et vejlaug for selv at holde vejen. Det ’medførte’ endnu flere store huller ved deres grunde, og trafikken kørte derfor ad andre veje. Efter snak med ’udbryderne’, betalte de igen til Vejlauget.

 

Vejmanden /bestyrelsen valgte samtidig at skifte fra høvl til ’nødder’ på vejene. Nødder er et materiale, der giver en bedre overflade og dræner vandet, så regnen løber af.

 

Vejene er 10 m bredde. Også rabatten er vej. Vejlauget vedligeholder nogle steder kun en 5-6 m af vejen pga de sten og beplantninger (træer, buske), krukker og metalkasser, grundejerne har anbragt. Enkelte i bestyrelsen såmænd osse, men Jens enig med Esben: Vi skal ikke agere politi.

 

Vi har fået bedre veje i vores område, bl.a., fordi Jens på Vejlaugets vegne indgik aftale med Aarhus kommune om, at entreprenøren reetablerede vejene efter ilægning af fjernvarmerør og arbejdets færdiggørelse. Kommunen skulle iflg det aftalte også benytte vores grusleverandør. Kun stikvejene manglede herefter at få lagt ral, men i foråret har vi selv her kørt grus/ral på.

 

Belægningen på Under Lindene giver stadig problemer med huller ved vejens udmunding til Svindbovej, formentligt pga hjulspind. Ses også ved Svindbovej ’udkørsel’ til Skæring Hedevej.

 

Det vil være dejligt, hvis flere frivillige vedligeholder vejene fremadrettet. Iflg. Jens er det helt afgørende, at kun én vejmand bærer ansvaret og koordinerer. Når vejene er fine som nu, må de konstant vedligeholdes – ellers kommer der huller. Når flere deler opgaven med at køre, skal den ansvarlige vejmand lede og fordele arbejdet.

 

Hvis vi ønsker at holde standarden, må vi tænke i økonomi – vi får behov for at bruge vores leverandør mere. Vejene skal på et tidspunkt høvles for mange kubikmeter jord. Ellers bliver de for høje pga de lagte ’nødder’. Jorden skal bortskaffes. Dyrt, da den betragtes som forurenet. Ikke farligt! Derefter lægges et nyt lag nødder, så vi bør sørge for, at Vejlauget om måske 3-5 år har penge til opgaven. Fjernvarmearbejdet i 2021-22 reddede Vejlaugets økonomi.

 

Som nævnt giver udkørsel fra Under Lindene til Svindbovej problemer især kort efter reparation af huller på stedet. Det samme sker ved Svindbovejs udmunding i Skæring Hedevej – vejmanden lægger ofte mere ral dér. Skal vi bruge grusleverandøren tit, koster det jo. Før han kommer, må vi fylde alle huller. Et hårdt arbejde men ellers spildte kræfter. Huller kommer hurtigt igen.

 

På Tanjas (Under Rønnene) spørgsmål om brug af Dustex, der binder støvet til vejen, svarer Jens, at materialet fremover er valgt fra pga øget og tung trafik – det er svært at cykle. Tanja foreslår at salte vejene som i Norge, da det holder på fugt. Gitte forslår Dustex lagt på før regn.

 

Jens oplyser, at Dustex nu er dyrt kr. 30.000 pr gang og det holder i ca. 2 uger pga. tung trafik.

 

Slutteligt håber Jens på god økonomi fremover og velholdte veje. Vi skal spare op til fremtiden.

 

Spørgsmål til Jens’ orientering

 

Børge Nissen: Kommunen har udlagt vejene og har således påtaleretten. Det er ikke Vejlauget.

 

Tanja: Vejbelægningen på Under Rønnene synes at have gjort vejene bredere. Derfor har hun planter i rabatten. Hvad er årsagen, og hvordan måles vejbredden? Jens oplyser, at vejen Under Rønnene er bredere end andre. Årsag: den tunge trafik skubber nødderne til side især i svingene og helt ind til skel. Grundejerne må ikke beplante uden for skel men gerne så græs. Igen! Intet må placeres. Alle grundejeren har pligt til at vedligeholde eget vejstykke.

 

En grundejer på Under Rønnene fortæller, at hun sår nyt græs, når lastbiler laver dybe kratere i rabatten, så: skal hun lade være, trods ønske om, at rabatten ser pæn ud? Jens bekræfter dette.

 

Daniel, Under Rønnene 43: Der er meget beplantning på Under Rønnene. Hvis vejen er 10 m bred, bør folk efter hans mening have græs og kummer et andet sted. Formanden indskyder, at græs som nævnt er tilladt modsat opsætning af sten og pæle.

 

Gitte: Hvad gør vi, når veje inddrages til parkering af biler og både? Vi mangler indkørsler.

Jens: Hverken køretøjer ell.lign. må parkeres permanent – én dag, en uge evt. længere dog ok.

 

Daniel: har en båd stående og men fik pga klager over båden til Aarhus kommune, telefonisk lov til at have den stående. I øvrigt kan den vel bare flyttes få meter, så den kke anses permanent ’parkeret’. Iflg. Daniel betyder det af kommunens medarbejder oplyste, at sålænge en renovationsbil uhindret kan komme forbi på vejen, kan båden fortsat stå i vejrabatten.

 

Dorte Lundbjerg: finder – henvendt til Daniel – at det er dobbeltmoralsk på den ene side at påtale beplantninger på vejen ved andre grundejere, når man selv har en motorbåd permanent parkeret på vejen foran sin grund.

 

Eva Reiser Olesen, Skovfyrvej 45: er overrasket over kommunes tilladelse men bestrider ikke, at den kan være givet mundtligt jf. det af Daniel oplyste. Hun mener nu, at Vejlovens § 66, stk. 1, første punktum må gælde for arealer på privat fællesvej, og kræver kommunens godkendelse til

varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign.

(referentens bemærkning: ANSØGNING indgives digitalt iht § 70a, stk 1)

 

Charlotte, Skovfyrvej nævner en konfrontation med en renovationsarbejder, der efter tømning af hendes affaldsbeholder lod den stå midt på den stikvej, hvor Charlotte bor, angiveligt fordi beholderen ikke var anbragt på stabilt underlag. Hvad er stabilt underlag? Gitte: Fliser og asfalt!

 

4. Regnskab 2022 og forslag til vejbidrags størrelse for 2024

 

Regnskab var vedlagt indkaldelsen og eksemplarer blev desuden uddelt på generalforsamlingen.

 

Flemming Furholm aflagde regnskab og oplyste, at kontingent i 2022 på kr. 130.500 svarede til indtægten fra 164 betalende parceller, heraf fra 3 parceller med delvist betalt vejbidrag.

 

Varekøbsposten på kr. 13.200 vedrører ’nødder’ og grus.

Drift af traktor på kr. 8.586 vedrører indkøbt diesel, reparation og vedligehold.

Kontorholdudgifter på kr. 9.633 er ydede gaver, juridisk hjælp, trykning af brochurer, internet og webside domainafgift. Der sku’ betales gebyr, da Flemming overtog Rikke Goerlichs domain.

72 parceller fik i 2022 husstandsomdelt trykte breve og nyhedspjecer. At få trykt ’ude’ koster.

Donationer på ialt kr. 2.750 er penge retur f.eks. ifm dobbeltindbetalinger eller konterede ikke- fuldt betalte vejbidrag. Også uanbringelige midler henhører under posten.

Renter og gebyrer på kr. 2.085 skyldes især den lave bankrente.

En nytegnet ansvars- og ulykkesforsikring ifm frivilliges arbejde for Vejlauget på kr. 2.881 blev tegnet i 2022, fordi Jens Overgaard for et par år siden kom til skade ved traktoren.

 

Overskuddet på kr. 96.539 skal ses på bagrund af kommunens fjernvarmearbejde i Skæring Strand med væsentligt færre varekøbsudgifter. Vejlaugets egenkapital (bankbeholdning) udgør nu kr. 172.035. De penge får vi stærkt brug for.

 

–oo–

Jens uddyber kort, hvorfor det oprindeligt besluttedes at bruge Dustex (der blev foreslået af husejere på Under Lindene). Materialet binder vejstøv men er fedtet og har vist sig uegnet, når der kører megen tung trafik, og holdbarheden bli’r kun ca. 14 dage. Dustex er også steget i pris. Derfor har Vejlauget valgt at stoppe med Dustex. Vi må evt. finde en anden form for støvbinder.

 

Tanja havde flere bemærkninger om og forslag til brugen af Dustex. Disse udelades her.

 

Spørgsmål til regnskabet

 

Kasserens bemærkning: 7. juni 2023 har 110 parceller indbetalt vejbidrag for 2023 (ud af 250 mulige). Samme dato i 2022 havde 154 betalt.

 

Børge Nissen: Synes, traktordrift og forsikring er høje. Ved professionel udført arbejde kan omkostninger og renter fratrækkes. En entreprenør udefra må ku’ lave arbejdet billigere? Både vejmand og kasserer svarer ja hertil, men arbejdet bliver mindre godt.

 

Palle Nyborg, tidl bestyrelsesmedlem, Under Lindene: træt af at betale for andre – alt for mange gratister! Hvad er løsningen på frivillighed, hvis vi ender med dårligt vedligeholdte veje?

 

Eva oplyser, at Vejlauget i 2022 skriftligt kontaktede Aarhus kommune. Kort fortalt blev svaret, at ingen grundejere kan tvinges med i/ at betale til vejlauget, medmindre der lyses en servitut på ejendomme(ne) om pligtigt medlemskab. Der skal betales tinglysningsafgift, og vedtægter må ændres i overensstemmelse med obligatorisk bidragspligt til Vejlauget. En debat udspandt sig: Kan/bør Vejlauget kun vedligeholde veje for de betalende parceller?

 

Jens er imod denne løsning, der vil føre til vejseparering (bilister vælger veje uden huller). Jens nævner, at grundejere førhen kunne få et påbud fra kommunen om at reparere vejene selv, så ambulancer og renovation uden problemer nåede frem. Nu, hvor vi er byzone, er kravene til vedligeholdelse af vej skærpet. Skal Aarhus kommune udbedre, må hver enkelt parcel påregne en udgift på 300-500.000 kr. Og vigtigst af alt: Vi skal stadig selv holde vejene.

 

Lis Stenfelt, Sogneskellet: Vi fik engang 2 påbud, hvor alle efterfølgende fik en kæmperegning fra kommunen. Arbejdet var ikke bedre udført og gav heller ikke flere medlemmer.

 

Palle Nyborg: Vi må hele tiden huske, at Aarhus kommune har det overordnede ansvar for veje.

Jens Ove Hansen: Da kommunen i sin tid reparerede vejene, lå medlemstallet ret meget højere.

Mht. Børge Nissens spørgsmål, svarer Jens Overgaard, at hvis en ny entreprenør laver arbejdet, måtte denne ’udefra kommende’, ligesom os, først reparere huller i vejene, altså køre rundt for at fylde op, inden nyt ral lægges på. Ellers spildt arbejde.

 

Der blev spurgt, om vejbidraget var tilstrækkeligt højt. Trine, næstformand, oplyste, at vejlauget i sin tid mistede medlemmer ved kontingentforhøjelse, da brugen af Dustex besluttedes.

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt

Bestyrelsens forslag om vejbidragets størrelse, kr. 750 for 2024 blev ligeledes godkendt.

 

5. Forslag til vedtægtsændringer

 

En ændring af vedtægternes § 6, stk. 1 med afledet ændring af § 5, stk. 5 foreslås.

 

Esben Møller Jensen begrundede forslaget. Ændringen er nødvendig. Det er svært at få nok grundejere til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Med forslaget sikrer vi os en ’buffer’, så bestyrelsen kan fungere. Han håber, at flere nye er interesserede og melder sig, og at vejlauget bliver funktionsdygtigt. Iht. nuværende vedtægter består bestyrelsen af 5 medlemmer og 2 suppleanter og – hvis ændringsforslaget vedtages af generalforsamlingen – kan bestyrelsen fungere med 3 medlemmer og 2 suppleanter. Medlemmer vælges for 2 år.

 

Med evt. godkendte ændringer:

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Består bestyrelsen af 3 medlemmer, vil der i ulige år være 1 person på valg.

Består bestyrelsen af 4-5 medlemmer, vil der i ulige år være 2 personer på valg.

 

Ændring af vedtægtens § 6, stk 1 (antal) vedtaget med 24 stemmer for, 1 imod og 1 blank. Ændringen af § 5, stk. 5 (valgperiode) blev vedtaget med 23 for og 3 blanke.

 

6. Behandling af forslag fra medlemmer

 

To medlemmer har indsendt forslag. Børge Nissen begrunder de af ham indsendte 3 forslag, der er rettidtigt modtaget. Han uddyber hver enkelt og henviser til det vedlagte bilagsmateriale fra E-skilte med anslået priser og evt. krav om myndighedsgodkendelser. Han forudsætter, at der stemmes om hvert forslag.

Forslag 1 vedrører skiltning om langsom kørsel

Iflg. Børge kan vi nøjes med at sætte 3 skilte op ved de veje, der fører ind i vores område. Prisen er kr. 59 pr skilt. Børge mener også, at vi kan benytte nogle gamle, tidl. opstillede standere.

 

Kasserer Furholm bemærker, at han har undersøgt prisen for køb af 3 skilte med standere og beslag. Pris knap kr. 8.000.

 

Tanja: Er 3 skilte tilstrækkeligt henset til de mangle nyligt opsatte på Åstrup Strandvej.

 

En spørger (navn?): Som tidl omtalt fik vi førhen påbud om at fjerne opsatte skilte. Vi er nu byzone. I § 57, stk. 1 i Lov om private fællesveje står: ”Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger mhp regulering af færdslen, jf. Færdselslovens §§ 92, 92a og 100 uden kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse ……….

 

Børge svarer, at påbud om at fjerne opsatte skilte blev givet, fordi de var færdselstavler.

Jens Overgaard er modstander af ’skiltehav’ i vores kønne, grønne område. Hjælper ikke.

Niels Herping: Hvad skete med nedtagne skilte? Svar fra salen: kørt til genbrug!

 

Esben bemærker, at han hverken er for eller imod Børges forslag men opfordrer til, at vi ved rette myndighed undersøger, om skiltene anses for at være trafikregulering.

 

Vestergaard, Svinbovej 10, hvor der er store støvgener. En venlig påmindelse skader ingen. Evt. at måtte pille skilte ned og ha’ udgiften, går vel an? Han ser gerne skilte sat op. Ved standsning af en ’støvende’ bilist fik en nabo at vide, at chaufføren intet havde set om langsom kørsel.

 

Børge finder det relevant at spørge politiet. Får vi et nej, er den ikke længere. Han ønsker derfor afstemning. Esben siger, at hvis der bliver et flertal for skiltning, pålægger generalforsamlingen dermed bestyrelsen at undersøge lovligheden af f.eks. ’kør langsomt’ skilte.

 

Der var 23 stemmer for og 3 blanke. Forslaget vedtaget, og bestyrelsen undersøger.

.

Forslag 2 skiltning af nabohjælp

Iflg. Børge Nissen er vi ved overgang til byzone blevet mere ’attraktivt’ for tyve. Derfor hans forslag om etablering af nabohjælp. Den giver tryghed for de enkelte husejere, hvis de tilslutter sig ordningen hos Trygfonden. Skilte skal vise, at der er nabohjælp i området.

 

Esben fandt forslaget relevant men mener, det hører under områdets grundejerforening.

Trine Tholstrup henviste til vedtægternes § 2. Vejlaugets opgave er at foretage vedligeholdelse af veje. Hun mener ikke, forslaget om nabohjælp hører under den opgave.

 

Flere på generalforsamlingen er enig med Esben og Trine. Vejlauget holder vejene.

 

Børge ønsker afstemning om forslaget. Efter debat konkluderes: Når et medlemsforslag er medtaget på dagsordenen, stemmer generalforsamlingen herom. Det blev: 1 for, 3 blanke og 22 imod. Forslaget om, at Vejlauget bekoster og opsætter skilte om nabohjælp, blev forkastet.

 

Børge Nissens forslag 3 om etablering af hajtænder

Under henvisning til de farlige situationer, der opstår, hvor Skæring Hedevej ’svinger og møder’ Svindbovej og Under Rønnene, finder Børge stedet så farligt for bilister, cyklister og fodgængere, at han foreslår etablering af hajtænder på Skæring Hedevej dér. Hajtænderne på ’vores’ to nævnte veje skal foreslår han fjernet. Det vil iflg. ham forbedre trafiksikkerheden i vejkrydset.

 

Flere bemærke, at allerede fordi Skæring Hedevej er en asfaltvej OG kommunal, og vi har hajtænder på Under Rønnene og Svindbovej, må forslaget anses for irrelevant. En kort drøftelse af regler for vigepligt og hajtænder fulgte. Børge ønsker afstemning.

 

Denne viste: 1 for, 14 imod og 4 hverken for eller imod. Forslaget blev forkastet.

 

Jens Ove Hansen, Normanvej 43, begrunder sine 2 rettidigt indsendte forslag om vejvedligehold og betalingsfrist således:

 

a) forslaget om kun at reparere huller/ordne vejen ud for de parceller, som betaler vejbidrag, skyldes de mange gratister. Trods mange tilflyttere/ nye helårsbeboere bidragsbetalere til Vejlauget. Førhen kunne nåede vi op på 209.

 

Jens Overgaard nævner, at da han begyndte som vejmand i 2012-13, var situationen som nu foreslået af Jens Ove – især stod det galt til på Under Rønnene. Det betød imidlertid, at bilister valgte andre veje uden de store huller. Jens mener, vi har pligt til at holde vejene. På trods.

 

Palle: Med bopæl her i 28 år har jeg været med ’hele vejen’. Vejlauget har gjort meget og forsøgt diverse tiltag uden held. Henset til skema over betalende parceller mangler vi i dag især mange bidragsbetalere på Under Lindene og Under Rønnene. Hvad sker i øvrigt med indbetalte beløb, som er mindre end det fastsatte bidrag? Kasserens svar: beløbene anses som donationer.

 

Jens Oves forslag a) blev bragt til afstemning. 3 var for, 20 imod og 1 blank. Forslaget forkastet.

 

b) En betalingsfrist er iflg. Jens Ove nødvendig, så rykkere kan sendes, og kassereren véd, hvad han har at gøre godt med. Derfor foreslås den 1. april.

 

Dorte Lundberg spørger om skemaet, der er vedlagt generalforsamlingsindkaldelsen har en målbar effekt. Trine og Tanja oplyser, at rundturen/dialogen i efteråret 2022 gav 30 bidrag. Årsager til mgl. betaling var flere, forglemmelse eller nytilflytning, eller at vi ikke har asfaltering.

 

Niels Herping mener, vi bør ha’ en sidste rettidig indbetalingsdato. I flere år har vi diskuteret en betalingsfrist. Vi ønsker betaling tidligt på året, gerne inden udgangen af februar, jf. den af Flemming nævnte flyer. Vi må dog konstatere, at den ønskede effekt udeblev.

 

Helle Færge spørger, om ejendomsmæglerne kan hjælpe? Esben svarer, at bestyrelsen arbejder på tiltag i den retning men pga af databeskyttelse/ persondatalovens regler har vi udfordringer. Situationen, som Børge Nissen refererer til med mægleres udlevering af navne, mailadresser osv. er ikke længere mulig. Ej heller at sende skyldnere til inkasso, se sidste års gnf-referat .

Der stemtes om Jens Ove Hansens forslag med 1. april som betalingsfrist for 2024.

 

Forslage b) fra Jens Ove Hansen blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Kim Jacobsen, Nobilisvej 24 valgt

 

8. Valg af 2 betyrelsessuppleanter for 1 år

Jens Ove Hansen og Tanja Ekelund valgt

 

9. Valg af revisor for 1 år

Henrik Kaa valgt

 

10. Valg af revisorsuppleant for 1 år

Hans Jacob Meyer

 

11. Eventuelt

 

Dirigenten konstaterede, at tiden var så fremskredet, og at spørgsmål og/eller kommentater skulle holdes på et minimum.

 

Nancy tidl. Facebookansvarlig i Grundejerforeningen Skæring Hede Nord fortæller, at hun havde lagt et foto på FB taget i bakspejlet, da hunen dag var ude at køre. Det sås klart, hvor meget, hendes bil støvede. Billedet fik 50 likes. Hun synes, FB egner sig fortrinligt til at vise støvgener!

 

Som nævnt slutter både Trine og Jens deres tid i bestyrelsen efter generalforsamlingen. De fik hver en gave fra formanden og igen en stor tak og applaus for deres indsatser i de forløbne år.

 

 

Generalforsamlingen slut kl. 21.35