Refarat af Generalforsamling i Vejlauget Skæring Hede Nord 1. juni 2022

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Niels Herping Hansen, Nordmanvej som dirigent – valgt.

Referent iht. bestyrelsens forslag blev Eva Reiser Olesen, Skovfyrvej – valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt iht. vedtægternes § 4. Tilstede var 28 stemmeberettigede grundejere inkl. bestyrelsen.

2. Bestyrelsens beretning

Rikke Goerlich fremlagde på bestyrelsens vegne vejlaugets beretning for 2021 (indsat i kursiv)

Tak til de fremmødte, dirigent og referent. Siden sidste generalforsamling i juni 2021 har vi holdt 5 bestyrelsesmøder med fokus på vores handlingsplan. Som i tidligere år har den været:

a) at der fortsat er gode veje til alle

b) at mindske støvgener og huller i vejene

c) at få flere betalende grundejere med i vejlauget.

d) at der blandt grundejere udvises forståelse for, at grene, hække og andet til gene for trafikken minimeres

e) til stadighed at gøre opmærksom på, at rabatter/fortove ikke tilhører den enkelte grundejer, men at denne er ansvarlig for at holde dem.

f) fortsat at opfordre til, at vi alle kører hensynsfuldt både i forhold til mennesker og dyr på vejene, men også for at reducere støvgenerne.

Her mere om, hvad bestyrelsen har brugt tiden til:

Fra november 2021 har vi været så heldige, at Esben Møller Jensen, Skovfyrvej, gerne ville være med i bestyrelsen. Han har efterfølgende deltaget i bestyrelsesmøder. Det er dejligt, at Esben stiller op til valget senere i dag.

Jens Overgaard, vejmand, har i samarbejde med Eva forfattet den i april husomdelte folder, som alle burde have modtaget i deres postkasse. Morten Faurby satte teksten op, så det blev enkelt og billigt at få den trykt. Tak til alle for det fine arbejde.

Omdeling af folderen blev fulgt op af en ‘banke-på-runde’. Her var vi tre grupper, som gik rundt de steder, hvor vi kunne se, det ville være gavnligt at fortælle om vejlauget. Det blev en meget positiv oplevelse. Mange grundejere glemmer at få betalt eller tror, de har fået det gjort. Det kan ske for alle. Derfor var det rart at blive mødt i den gode tone og ånd, som vi ønskede at komme med.

For at bestyrelsen bedre kan planlægge de opgaver, der skal udføres i årets løb, sætter vi stor pris på, at vejbidrag indbetales ved årets start. Udover omdeling af folder og ‘banke-på-runde’ i år har vi 2 gange via nyhedsbreve opfordret til at indbetale vejbidraget på kr. 750. Senest i forbindelse med indkaldelse til denne generalforsamling. Vi vil altid gerne have flere medlemmer.

Det er rart, at flere og flere oplyser en mailadresse til os. Vi undgår at skulle omdele breve i en del postkasser. Det sparer tid og penge. Vi ‘tager’ ud én gang mere i løbet af sensommeren. Inden da håber vi, mange nye har givet os deres mailadresser, så det bliver lettere at omdele de resterende breve.

Vejlauget har fået sin egen side på Facebook: , “Vejlauget Skæring Hede Nord”. Bestyrelsen (Christina) opdaterer med relevant information efter behov. Vores hjemmeside http://www.vejlauget.com opdateres ligeledes, når der er nyt.

Vi har i bestyrelsen lavet ’Funktionsbeskrivelser’ for at lette arbejdet for fremtidige bestyrelser. Nyvalgte medlemmer vil hurtigt se de opgaver, de enkelte medlemmer af bestyrelsen udfører og er ansvarlige for.

Og så til det vigtigste for os alle – vejene: 

Selvom der har været meget gravearbejde, og det har været udfordrende at komme rundt pga fjernvarmerør etc., er vejene nu flotte. Fortove og rabatter er udbedret, og der er sået græs, hvor det har været nødvendigt. Som Jens, vores vejmand har sagt: ’Vi havde aldrig haft penge til at få så flotte veje, hvis ikke der var blevet lagt fjernvarmerør ned’.

Det har været en tidsmæssigt krævende omgang. Jens har været på vejene mindst 12-14 timer hver uge. Han har ligeledes samarbejdet med grundejerforeningen. Jeg kender ingen andre, der lægger så mange timer i frivilligt til tider utaknemmeligt – arbejde. Tusind tak Jens!

Vi har benyttet Grundejerforeningens skabe til at opsætte en påmindelse om § 10 i Lokalplanen for Skæring Strand. Det er det kun lovligt at sætte ’levende hegn’ i skel, dvs. en hæk. Der er desværre i strid hermed sat flere raftehegn og gitterporte op.

Vi modtager stadig klager over store sten, planter mm placeret på fortove /rabatter. Fortovene er ingen udvidelse af ens matrikel men er beregnet til gående og til, at bilerne kan vige for hinanden, hvor vejene er smalle.

Så er der farten, som både giver unødvendige støvgener og vækker irritation.

Det er nok den største udfordring for os alle. Færdselsloven gælder også for/ på private fællesveje, dvs. at hastigheden skal tilpasses forholdene. Hvis alle kørte  max. 20 km/t, kom vi langt.

Vi har set på muligheder for at lægge knust asfalt på de gennemgående veje. Første tilbud lød på kr. 990.000, men prisen er på 1 år steget til knap 1,6 mio. Som prislejet ligger nu, er det ikke løsningen for os.

Vi får mange forespørgsler på Dustex. Udfordringen er, at en omgang Dustex koster beløber ca. kr. 30.000. Med den tunge trafik, vi har på vejene i øjeblikket, vil et lag Dustex holde omkring 2 uger. Derfor er vi tilbage, hvor alle bør tilpasse farten til det smukke område, vi bor og kører i. Vores veje er fint belagt med ‘nødder’, hvilket automatisk burde få os til at sænke farten. Biler risikerer stenslag ved høj hastighed.

Bemærkninger til bestyrelsens beretning

Flemming oplyser: Besøgsrunden gav 29 nye betalende medlemmer.

SP fra Ulla, Under Rønnene

Er det tilladt at parkere på rabatten, som jo er en slags fortov?

SV fra Jens Overgaard

Vejene er 10 m brede. Ja, det er lovligt at parkere, dog ikke permanent. Vi skal ikke agere politibetjente. Vi kan kun henstille pænt om at undlade langtidsparkering. Det samme gælder ang. de sten som grundejere sætter i rabatten, som i realiteten jo er vej. Også her må vi henstille f.eks. naboer til at lade være med at placere sten.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Orientering om veje aktuelt og fremadrettet

Jens Overgaard supplerede Rikke’s beretning og henviste bl.a. til den omdelte folder med orientering om vejenes stand og det fjernvarmearbejde, der var pågået. Han nævnte møderne med AffaldVarme Aarhus og entreprenørfirmaet Munck A/S inden gravearbejdets start og den aftale, der var indgået mellem vejlauget og de to virksomheders repræsentanter i forbindelse med vejenes efterfølgende reetablering med nødder. Dette arbejde blev betalt af de to firmaer og har vel kostet i omegnen af kr. 150.000.

Vejene VAR nedslidte mange steder inden gravearbejdets begyndelse. Man kan sige, at fjernvarmen reddede vejlaugets økonomi. Alle huller var i øvrigt blevet fyldt op inden da med 2 cm grus. En nødvendighed; ellers køres grus op, og huller forstørres.

P.t. kører Jens ikke sten på, da traktoren skal repareres. Jens udtrykte på egne vegne håb om, at vi årligt kan få ny belægning på vejene. Vi gør det billigere selv end med entreprenørers hjælp.

Vejlauget brugte tidligere vejhøvl men gik over til Dustex, fordi det var en bedre metode at vedligeholde vejene på. Dustex importeres fra Norge og blev ikke brugt i 2021 pga. gravearbejde med fjernevarmerør, nybyggeri og slitage fra lastbiler.

Ilfg. Jens bør vi værne om vores grønne lokalområde og bibeholde grusveje. 20 km/t vil være optimalt for at have gode veje fremadrettet. Det er desværre ikke muligt at gøre medlemskab og dermed indbetaling af vejbidrag til foreningen obligatorisk. Vi fik i marts efter skriftlig henvendelse til Aarhus kommune et venligt men desværre negativt svar på henvendelsen.

Jens er i færd med at lave et oplæg til bestyrelsens næste møde om, hvordan vi i fremtiden skal tackle problemer med vejene. Alfa og omega er dog, at vi alle kører langsommere.

Bemærkninger til pkt. 3:

SP. Elin Post, beboer i Haveforeningen Nobilis og på vegne af to sønner med sommerhuse på Under Rønnene.

Hvorfor blev der ikke lagt dræn i Åstrup Strandvej og Skæring Hedevej ifm gravearbejde? Ved skybrud er der vand overalt. Problemet er stort.

SV. Jens. Spørgsmålet hører under Aarhus kommune, der vedligeholder de offentlige veje (dvs. de asfalterede) – kommunen fejer f.eks. for sand.

SP. Elin kan vi bede Grundejerforeningen Skæring Hede Nord om at henvende sig til kommunen? Måske tage billeder af de store regnmængder?

Iflg. Eva kunne vejlauget måske skrive til Afd. for Teknik og Miljø, og henlede afdelingens opmærksomhed på problemet efter evt. en første kontakt til Hjemmeplejen, da ansatte herfra dagligt kører i området og må have observeret den megen vand.

SP. Nancy, Nordmandvej

Er der regler for opstilling af containere ifm nybyggeri og hvor længe må de stå? Er det nødvendigt at kontakte politiet?

SV. Hans Jacob Meyer henviser til at ringe til de entreprenører, der sætter containere i rabatten og bede dem tage sig af problemet.

SV. Jens anfører, at håndværkerbiler/ containere er nødvendige ifm byggeaktiviteter: Han omtaler eksempelvis opførelsen af det nye Eurodanhus på Nobilisvej. Vejen har kun en smal rabat, så containerens placering generer pt. trafikken.

Simone, Nordmanvej henviser til en APP “Aarhus Borgertip”, hvor beboere kan videregive oplysninger om problemer i lokalområder, f.eks. meget store regnsøer på Skæring Hedevej….

4. Regnskab for 2021 og forslag til vejbidrag for 2023

Kasserer Flemming Furholm uddelte regnskabet til de fremmødte – resultatet for 2021 viser et overskud på kr. 51.206. Flemming gennemgik de enkelte poster.

Der var i 2021 i alt 142 betalende grundejere (af 250 mulige iflg. Børge Nissen).

Af de 29 betalende, som banke-på-runden gav, var de 15 helt nye bidragsydere.

Indtægter blev på i alt kr. 109.445.

På generalforsamlingen i 2020 blev der truffet beslutning om at hæve vejbidraget til kr. 750.  Enkelte har indbetalt et mindre beløb.

Materialeudgift udgør kr. 38.131. Der er indkøbt 130 kubikmeter grus leveret i store sække varende til dagspris på ca. 50.000, ingen Dustex.

Til drift af traktor er brugt kr. 12.151: Reparation, almindeligt vedligehold og diesel. Kontorhold og mødeudgifter udgør kr. 6.451.

Negative bankrenter og -gebyrer beløber sig til kr. 1.506.

I 2020 havde vi et underskud på kr. 23.999.

Egenkapital er med årets resultat nu kr. 75.496.

Bemærkninger til regnskabet:

SP. Ulla, Under Rønnene

Hvor meget har fjernvarmeentreprenøren betalt i grus i 2021?

SV. Jens. Beløbet afholdes ikke af foreningen og fremgår ikke af vores årsregnskab.

Vejlauget har som nævnt lagt grus med traktor for ca. kr. 50.000 på vejene.

SP. Nancy, Nordmandvej

Kan det årlige vejbidrag på kr. 750 evt. deles i to halvårlige betalinger?

SV. Flemming. Bedst for foreningens økonomi med én indbetaling tidligt på året.

SV. Rikke foreslår, at den enkelte grundejer selv budgetlægger med et månedligt beløb, da det vil give vejlauget mere administration med flere indbetalinger.  Rikke henviser i øvrigt til pkt. 5 med forslag fra dirigenten, Niels Herping, om en deadline /sidste rettidig indbetalingsdag for vejbidraget.

SV. Rikke. Måske tale med naboer om, at vejbidrag betales omkring 1. februar.

SP. Jette Andersen, Under Lindene

På generalforsamlingen i 2020 blev bidraget forhøjet til kr. 750 pga bl.a. udgift til Dustex, som så ikke er pålagt i 2021. Beløbet anfægtes ikke, men hvad er årsagen?

SV. Jens. Det er korrekt, men forøget byggeaktivitet og trafik gav stor slitage. Derfor valgte vi ikke at lægge Dustex. Dette materiale stammer fra graner/ fyrretræer og importeres fra Norge af en landmand på Djursland, som har svært ved at skaffe materialet. Sikkert for dyrt nu iflg. Jens og derfor pt. uaktuelt.

SV. Rikke anfører, at foreningen ikke kunne forudse prisstigning på ‘nødder’.

Regnskab for 2021 blev herefter godkendt.

Bestyrelsens forslag om uændret vejbidrag på kr. 750 (2023) blev også godkendt.

5. Behandling af forslag fra medlemmer

Niels Herping Hansen har rettidigt indsendt forslag til bestyrelsen om at fastsætte en frist for seneste indbetalingsdag af vejbidrag, f.eks. 1. februar. Niels begrundede sit forslag.

Det foreslås desuden, at den oversigt over vejnumre, som udsendes sammen med nyt fra vejlauget og betalingsanmodningen, opdateres flere gange årligt, så banke-på-folk kan se, hvem der faktisk har betalt, når de går rundt. 

Som nævnt under dagsordenens pkt. 3 er det op til den enkelte grundejer frivilligt at betale til Vejlauget Skæring Hede Nord.

SP. Morten Fauerby, Skovfyrvej

Hvad med 1. marts som betalingsdato?

SV. Rikke. Et godt forslag fra Niels Herping, men da det er frivilligt at betale vejbidrag, vil en deadline altid give problemer.

SV. Palle, Under Lindene

Enig med Rikke. Vejlauget udøver ingen inkassofunktion.

Forslag fra Mads Peter Bang, Under Lindene

Ingen fristdato anføres. I stedet f.eks en blødt formuleret henstilling fra betyrelsen om at betale: “Vi ser helst, at vejbidrag indbetales inden den XX-XX-XX af hensyn til planlægning af arbejdet med vejene”

SV. Simone, Nordmanvej

Ja, det er frivilligt at betale til et vejlaug men altså ikke mere frivilligt end, at en grundejer har pligt til at vedligeholde vejen ved sin parcel. Kan vi få det med?

Med henvisning til vedtægternes § 3, stk 2 (…vejbidrag indbetales til vejlauget efter vejlaugets anvisning og er alene gældende for det kalenderår, hvor indbetalingen er indgået…) finder Eva formuleringen om at betale for ‘blød’.

SV. Niels Herping

Hvad med at lade en indbetaling dække indeværende og det efterfølgende år, hvis et medlem først betaler efter en vis dato? Det kendes fra andre foreninger. Derved får vi flere medlemmer, og de nye får med en rabat incitament til at melde sig ind.

Han foretrækker betaling så tidligt som muligt.

Lis Stenfeldt, Sogneskellet: En opfordring til at betale vil være fint.

SP. Lise, Skovfyrvej: Har det betydning, om vi betaler før en fristdag? Tiden flyver for alle. Ligegyldigt om der er flere rater. Det er nødvendigt med påmindelser.  

Nogle ejere kører på frihjul eller ønsker bare ikke at være med. Iflg. Christina: udlejere har ingen interesse, når de ikke bor her, selvom beløbet kan fratrækkes.

Vejlaugets bestyrelse lovede at drøfte betalingsfrist(er) i det kommende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (periode på to år)

Børge Nissen, Bjergfyrvej 14 holder som bestyrelsesmedlem.

Esben Møller Jensen, Skovfyrvej 47 stiller op. Valgt.

Rikkes valgperiode udløber først i 2023 men hun kan pga flytning fra Nordmandvej ikke forblive medlem af/ formand for bestyrelsen for den resterende periode iht. vedtægternes § 3, stk. 4. Rikke tilbyder sig dog gerne som konsulent efter behov.

En person skal vælges. Det nye medlem får et ‘nemt’ år med Rikke som bagland.

Simone Kazar, Nordmandvej accepterer at indtræde i bestyrelsen for 1 år. Valgt.

Flemming Furholm modtager genvalg. Valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter (periode på et år)

Jens Overgård fortsætter som suppleant. Modtog genvalg.

Jens Ove Hansen ønsker at fortsætte som suppleant. Modtog genvalg.

8. Valg af revisor (periode på et år)

Henrik Kaae modtog genvalg.

9. Valg af revisorsuppleant (periode på et år)

Hans Jacob Meyer modtog genvalg.

10. Eventuelt

Hans Jacob Meyer foreslår, at foreningens regnskab vedlægges/ vedhæftes indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, og at vedtægterne rettes til i den anledning.

Bestyrelsen anmoder Hans Jacob Meyer om at indsende forslag herom til evt. vedtagelse på næste års generalforsamling.

Hans Jacob Meyer fandt desuden, at vedtægterne burde præciseres, så et medlem, der sælger sin ejendom, ingen stemmeret har på generalforsamlingen. Hver grundejer råder over én stemme pr. betalt kr. 750. Om dette gælder Haveforeningen Nobilis, der betaler et årligt vejbidrag på kr. 7500, er ukendt.

Dorthe Mølbjerg, Skovfyrvej, beder på vegne af nogle beboere om, at skraldespande sættes tilbage på egen matrikel efter tømning.

Nancy, Nordmandvej

Når Grundejerforeningen Skæring Hede Nord holder møder, er der tit emner, som også ‘krydser’ vejlaugets interesser. På grundejerforeningens generalforsamling den 18. maj 2022 var der bl.a. debat om:

Diverse ulovligheder ift lokalplanen. Grundejerforeningen vil gerne kunne dokumentere disse og foreslår at tage fotos med eksempler, som så sendes til kommunen mhp en mulig løsning af problemerne. Hvad er fortov, hvad er vej? Iflg. Nancy har Under Rønnene de største problemer med beplantning af rabatter, sten og parkerede køretøjer. Hvad gør vi?

Herudover drøftede grundejerforeningen:

Etablering af legeplads.

Fredskov.

Etablering af cykelsti – tidligere drøftet i grundejerforeningen.

Åbning for trafik i den ende af Ellestien, der munder ud i Åstrup Strandvej.

Fartdæmpende foranstaltninger for at mindske støvgener, evt. opstilling af skilte.

Opfordring til ikke at parkere på vejene.

Nancys informationer blev drøftet af vejlaugets generalforsamling.

Flere fandt emnerne relevante. Det præciseredes, at Vejlauget Skæring Hede Nord kun omfatter veje vest for Åstrup Strandvej, men hvad kan VI gøre? At tage fotos afvistes.

Jens Overgård redegjorde for hvilken ‘hvepserede’, især Ellestiens åbning efter hans mening kunne give. Det spørgsmål ville dog blegne ift spørgsmål om placering af hegn og hække på rabatter. Som laugets vejmand ser Jens mange ulovligheder hos grundejere på vejene, men han nægter at være politimand og opfordrer i stedet alle til at bruge Facebook. Vi må sammen med grundejerforeningen finde flere løsninger og træffe bedre beslutninger ifm problemer og tage uhensigtsmæssigheder op.

Eva spurgte til henvendelser på en fællesmail med spørgsmål om vejlauget. Rikke har indtil i dag på denne mail modtaget ca. 150 udenlandske spam mails og slettet dem. Ingen andre. Den lukkes derfor. Mails fremsendes direkte til bestyrelsen. Debat kan ske via Facebook. Jens opfordrede til, at Facebook bruges. Vi skal følge med tiden og bruge de sociale medier mere.

Børge Nissen afslutter med denne generalforsamling sin tid i bestyrelsen. Rikke takkede på vegne af bestyrelsen Børge for hans arbejde gennem mange år og overrakte en vingave.

 Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Skæring d. 4. juni 2022/ Eva Reiser Olesen, referent

Referat af Generalforsamling i Vejlauget Skæring Hede Nord onsdag 26. august 2020

Referat af Generalforsamling i Vejlauget Skæring Hede Nord onsdag 26. august 2020

 1. Valg af referent og dirigent.

Thor Bramsen er valgt til referent og Niels Herping er valgt til dirigent

Dirigenten redegjorde for lovligt udsendt indkaldelse og oplyste, at der til generalforsamlingen er fremmødt 23 stemmeberettigede grundejere.

 1. Bestyrelsens beretning.

Indsat skriftlig beretning i ”kursiv”:

Siden generalforsamlingen i 2019 har bestyrelsen holdt 9 møder.

Vores handlingsplan fra 2019 og til nu har været:

 • Fortsat gode veje til alle.
 • Fortsat at minimere støvgener og huller i vejene.
 • Flere betalende grundejere.
 • Bedre forståelse fra grundejere, om at grene, hække og andet til gene for trafikken skal minimeres. Rabatterne/fortovene tilhører ikke den enkelte grundejer, men man er ansvarlig for at holde dem.
 • Fortsat gøre opmærksom på, at man kører hensynsfuldt – både i forhold til mennesker og dyr på vejene, men også med henblik på vejenes beskaffenhed og støvgener generelt.

Vi har haft meget fokus på Dustex-behandling af vejene. Vi påbegyndte behandlingen i 2019, hvor vores traktor blev klargjort til, at den også kunne behandle med Dustex. Det krævede en del ’Georg Gearløs’ opfindelser fra Jens-vejmand, men naturligvis har han løst opgaven.

Det er åbenlyst, at mange har vænnet sig til Dustex-fordelene. Vi modtager mange positive henvendelser omkring vejenes tilstand.

I løbet af tørre perioder, får vi en del henvendelser omkring, hvornår der køres med Dustex.

Som alle andre, ser vi jo også gerne, at støv bliver minimeret så meget som muligt.

Ved sidste års generalforsamling, blev udgifterne omkring Dustex gennemgået.

Vi kan se, at det er en fin løsning, men – som forudset – er den ikke billig.

Selvom vi er blevet flere, der gerne vil betale det årlige bidrag på kroner 500,- er det stadigvæk kun lidt over halvdelen af samtlige grundejere, som reelt bidrager til, at vores fællesveje er så farbare som muligt. Pr. 21.08.2020  er vi 141 betalende medlemmer af vejlauget.

I maj måned havde vi brugt halvdelen af vores Dustex-budget.

Vejrguderne har denne sommer hjulpet os, da regn har præget meget af tiden.

Havde vi fået en solrig sommer som i 2018, ville vi ikke kunne følge med.

Vi har brug for meget mere opbakning omkring betaling af vejbidrag.

For den siddende bestyrelse vil det altid være optimalt, at det årlige vejbidrag indbetales i starten af året. Det giver den bedste mulighed for at vurdere, hvilket rådighedsbeløb der er til varetagelse af vejenes vedligehold.

Det er ikke kun fryd og gammen omkring vores veje.

Her kommer en lille opsummering, som vi alle kan tage med os.

Vi modtager en del klager over, at folk kører for hurtigt. Vi bemærker det jo også selv. Det er så enkelt!  Færdselsloven er også gældende for private, fællesveje.

Hastigheden skal tilpasses forholdene. Ved max 20 km/t reducerer vi både støvgener og slitage på vejene.

Vi modtager også klager over, at rabatterne bruges til alt fra ekstra biler, skraldespande og både – ligesom der beplantes, lægges store sten og buske/træer beskæres ikke, så udsynet er utroligt dårligt visse steder.

Rabatterne er beregnet til gående og til at biler kan vige fra hinanden – de er ikke en udvidelse af ens egen matrikel.

Fra vognmænd får vi klager over lavthængende grene, der ødelægger deres presenninger. Udbedres det ikke, er der flere, som nægter at køre ind i området.

Dybest set fungerer vejene rigtig flot. Vi skal alle køre efter forholdene.  Flere grundejere skal gribe til foret og betale vejbidrag – og vi skal se kritisk på egen matrikel og rette op på de ting, som kræves her og der.

 1. Regnskab 2019 samt forslag til Vejbidrag 2021.

Regnskab 2019:

Underskud på ca. 8000 kr. i år

Flere medlemmer ønskes for at dække dette underskud. Det er primært behandling af Dustex der har bidraget til dette underskud.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Vejbidrag for 2021:

Bestyrelsen foreslår et øget vejbidrag til 750 kr. gældende fra 2021, dette er en forudsætning for at Vejlauget kan fortsætte med at behandle vores veje med Dustex.

Kommentarer:

Ellegaard, Bjergfyrvej 9:

Mener det er en dårlig ide, dyrere vejbidrag vil lede til færre betalende.

Bramsen, Skovfyrvej 21:

Mener ikke vejbidragets forøgelse vil ikke skræmme majoriteten af vejlaugets medlemmer.

Ekelund Under Rønnene:

Foreslår at Vejlauget fremover sælger ydelsen af Dustex til de medlemmer der ønsker for at løse problematikken.

Niels Herping foreslår en gruppe per vej for indkrævning af vejbidrag.

Lisbeth Under Rønnene

Foreslår øget synlighed gennem oplysende arbejde og faste betalingsdatoer.

Bestyrelsen er positiv for forslag om at kontakte ikke betalende beboer, vedr. en fremtidig betaling og medlemskab af Vejlauget.

(Trine, Lisbeth, Tanja, Karen, Niels og Rikke melder sig til dette frivillige arbejde)

Afstemning:

13 Stemmer for forhøjelse af vejbidrag kr. 250 gældende fra 01.01. 2021.

7 Stemmer imod.

Forslaget er vedtaget.

 1. Behandling af fremsendte forslag fra medlemmer.

Ingen forslag er modtaget af bestyrelsen.

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Lisbeth Horn, fungerende kasserer, Lisbeth ikke ønsker at genopstille.

Børge Nissen, fungerende medlemsansvarlig og postmester, genvalg modtages.

Valg:

 • Flemming Furholm (Under Rønnene) blev valgt som ny bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år.
 • Børge Nissen blev genvalgt til ny periode på 2 år.
 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg er:

Jens Overgaard vores ”vejmand”, genvalg modtages.

Jens Ove Hansen, genvalg modtages.

Valg:

 • Jens Overgaard og Jens Ove Hansen blev valgt for ny periode på 1 år.
 1. Valg af revisor.

På valg er:

Henrik Kaa, genvalg modtages.

Valg:

 • Henrik Kaa blev valgt for ny periode på 1 år.
 1. Valg af revisorsuppleant.

På valg er:

Hans Jacob Meyer, genvalg modtages.

Valg:

 • Hans Jacob Meyer blev valgt for ny periode på 1 år.
 1. Eventuelt.

Ekelund Under Rønnene, Foreslår at vi indfører mere frivillig arbejdskraft til vejlauget?

Bestyrelsen svarer at de er udarbejdet en positivliste for frivillig arbejdskraft der fremover vil blive opdateret.

Bramsen Skovfyrvej 21

Foreslår samarbejde med grundejerforening vedr. fortovs problematik beskrevet i udsendt pjece fra vejlauget.

Bestyrelsen vil diskutere dette på næste bestyrelsesmøde.

Mail fra Ole Gottwald: Manglende Dustex på Granstien?

Jens: Primær fokus har indtil videre været de gennemgående veje, grundet en økonomisk betragtning. I fremtiden vil alle veje (undtagen stikveje) i vores område blive behandlet med Dustex.

Øvrige bemærkninger til bestyrelsen?

 • Medlemsliste på hjemmeside bør opdateres.
 • Fast betalingsdato, januar
 • Haveforeningen, Hvor mange stemmer har haveforeningen i afstemninger?

Dirigenten afsluttede mødet.

Skæring den: Skæring den:

Dirigent: Formand:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 25.09.2018

Sted: Skæring Kirke

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Niels Herping
 2. Valg af referent: Trine Tholstrup

Dirigenten erklærer, at Indkaldelsen er modtaget rettidigt – 3 uger før.

 1. Afstemning om de på ordinær GF-18 enstemmigt vedtagne vedtægtsændringer (bilag til indkaldelse)

Mads Peter Bak UL4. stiller spørgsmål til foreningens formål.; Foreningens formål er at vedligeholde vejene og varetage kommunikationen med kommunen. Det præciseres, at det er kommunikationen med hensyn til  vejene, der menes. Formuleringen kan ikke ændres på den ekstraordinære generalforsamling.

Afstemning:  15 ja, 2 nej. De nye vedtægter blev således vedtaget.

 1. Eventuelt

-Ros til Vejlauget for vejenes standard. 

-Vedr. dustex; Mads Peter Bak anmoder om, at der ikke køres lige efter, at der er lagt dustex. Punktet var også oppe på den ordinære generalforsamling, hvor der blev forklaret, at det desværre var en kommunikationsfejl.

-Medlemstallet er steget til 142.

– Anmodning om, at man holder hastigheden på max  20km/t for at passe på hinanden og vejene.

REFERAT af Ordinær generalforsamling i Vejlauget Skæring Hede Nord den 18. juni 2018.

Referat og de iht. GF18 redigerede og besluttede vedtægtsændringer udsendes til de til Vejlauget oplyste mailadresser samt uploades på vores hjemmeside www.vejlauget.com

Dagsorden

 1. Valg af referent og dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab 2017 samt forslag til Vejbidrag 2019.
 4. Behandling af fremsendte forslag fra medlemmer.
 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af revisor.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Evt.

Pkt. 1: Valg af referent og dirigent

Referent bestyrelsens forslag Thor Bramsen valgt med applaus.

Dirigent bestyrelsens forslag Niels Herping Hansen valgt med applaus.

Dirigenten bekendtgjorde, at indkaldelse til GF var udført i overensstemmelse med vedtægterne, samt at 26 af aktuelt 133 stemmeberettigede medlemmer var til stede.

For godkendelse af vedtægtsændringer skal 25% medlemmerne være til stede, 26 fremmødte stemmeberettigede udgør kun ca. 20%, endelig godkendelse af vedtægtsændringer vil derfor først kunne ske på en efterfølgende generalforsamling.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning 2017 mundtligt fremlagt af formand Rikke Goerlich

Skriftlig beretning er indsat i ’kursiv’:

Vi havde overdragelsesmøde med Thor og Henrik fra forrige bestyrelse i august måned 2017. Siden har bestyrelsen holdt 7 møder.

Vores første bestyrelsesmøde inkluderede en strategi- og handlingsplan:

 • bedre veje, dialog, fællesskab og solidaritet.
 • Betalingsmetode gøres nemmere, Bankoverførsel suppleres med Mobile Pay.
 • Vejenes kvalitet søges forbedret under hensyntagen til vejlaugets økonomiske muligheder ved rettidig udlægning af nødder først på de store veje, herefter stikvejene samt løbende vurdering af afvandings forhold.

Visioner:

 • Tiltag for at øge antal af betalende grundejere.
 • Tiltag for at få flere grundejere til at oplyse mailadresse til VL.
 • Revidering af hjemmeside.

Vejene er nu alle belagt med ’nødder’ og stabilgrus, hvor det har været skønnet nødvendigt. Faktisk er vejene så gode nu, at det udløser en anden udfordring. Der køres desværre for stærkt, specielt på de lange, gennemgående veje. – Vi opfordrer til at køre hensynsfuldt.

Se i dit bakspejl om du støver.

Vi har gennemført 3 informationsskrivelser til samtlige ejendomme sendt på mail eller afleveret i postkasse med reminder om. En omdeling i september 2017, en i marts 2018 og en i forbindelse med indkaldelse til GF 18.

Der har hersket usikkerhed omkring, hvilken periode betaling til vejlauget dækker. For 2018 og fremadrettet gælder, at modtagne indbetalinger er gældende for det kalenderår indbetalingen er modtaget, på årets ordinære generalforsamling giver alene de på generalforsamlingen registrerede indbetalinger tale- og stemmeret.

For bestyrelsen er det optimalt, at man indbetaler i starten af året. Det giver os en mulighed for at kunne kalkulere med, hvilket rådighedsbeløb vi har til varetagelse af vedligeholdelsen.

Tiltag omkring flere betalende grundejere har båret frugt, dags dato er vi ud af 254 mulige xxx grundejere, der har betalt vejbidrag for 2018.

Det er rart, vi er så mange, der bidrager til ’gode veje’.

Jo flere der betaler, des ’bedre veje’.

Vejlauget har fået et cvr-nummer, som er en betingelse for opretning af MobilePay.

Vi har i løbet af året modtaget mange mailadresser fra grundejerne, det er vi taknemmelige for, da hver eneste oplyst mailadresse sparer VL for udgifter til print og konvolutter samt bestyrelsen for tid og skosåler.

I den forbindelse er vi opmærksomme på, at EU persondataforordning er trådt i kraft 25.05.2018.

Under hensyntagen til dette skal vi oplyse:

 • at de til VL oplyste mailadresser og tlf. nr. alene anvendes til vejlaugsrelevante informationer for vejlaugets omfattede grundejere.
 • at oplyste mailadresser og/eller telefonnumre ikke offentliggøres eller videregives til tredje part.
 • at oplyste mailadresser og telefonnumre opbevares på behørigt beskyttet pc og database.
 • at oplyste mailadresser og telefonnumre til enhver tid vil blive slettet efter anmodning til bn@koknissen.dk

I det forgangne år har vi endvidere udarbejdet forslag til vedtægtsændringer samt påbegyndt revidering af vores hjemmeside. Vi har i vejlauget været begunstiget af et særdeles engageret og kompetent hold af udførende vejpassere. Stor tak til hele holdet.

Bestyrelsen har et rigtigt godt og velfungerende arbejdsklima, hvor den enkelte tager sig af de opgaver, ens kompetence ligger.

Det betyder, at vi i år ikke skal sidde ved en GF og mærke stilheden, hvis nye skal findes til bestyrelsen.

De, som er på valg, genopstiller

Bestyrelsens visioner og mål for det kommende forenings år er:

 • Endnu flere betalende grundejere.
 • Endnu bedre veje.
 • Vurdering og tiltag for forbedring af vejafvanding.
 • Indsamling af flere mailadresser.
 • Fortsat arbejde med revidering af hjemmesiden.

Bemærkninger til beretningen:

Åse Elsborg, Under Rønnene ønsker, at bestyrelsen overvejer, at benytte vaskede sten for at undgå de støvgener der opleves. Lignende forsøg er foretaget på Klirevej med et godt resultat.

Bestyrelsen tog forslaget til efterretning.

Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Pkt. 3. Regnskab 2017 samt forslag til Vejbidrag for 2019.

Fremlagt af kasserer Lisbeth Horn. Kopier af det underskrevne regnskab blev udleveret på GF.

Bemærkninger til regnskabet:

Kommentar, Lis Stenfeldt, Sogneskellet stiller sig spørgende til likvide midler, men positiv for kassebeholdning i 2018.

Svar fra Lisbeth: Der er skyldige omkostninger, der blev betalt i det nye år.(2018)

Regnskabet blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag om uforandret vejbidrag for 2019 blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4: Behandling af fremsendte forslag fra medlemmer

Der er ikke til bestyrelsen indsendt forslag fra medlemmer, pkt. 4 udgår derfor.

Pkt. 5: Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

Forslaget er fremsendt til alle 254 grundejere som bilag til indkaldelsen samt udleveret på GF.

Forslaget blev fremlagt og gennemgået af Børge Nissen.

Generalforsamlingen besluttede under gennemgangen at tilføje ændringer til forslaget jf. følgende punkter:

§4, stk. 7:

Kun emner, der er optaget på dagsorden, kan behandles på generalforsamlinger.’

ændres til:

På generalforsamlinger kan der kun foretages afstemninger og beslutninger for emner, der fremgår af den udsendte dagsorden. Der kan på en generalforsamling ikke stemmes eller besluttes under pkt. ’Eventuelt’.

Et på GF fremsat ændringsforslag for §5, stk. 3 om at tekst ’mindst 2/3’ ændres til ’mindst ½’ opnåede ved afstemning ikke flertal.

Generalforsamlingen vedtog herefter enstemmigt det fremlagte ændringsforslag med tilføjelse af ovenstående ændring af §4, stk. 7.

Endelig godkendelse og ikrafttræden fordrer dog, at et simpelt flertal af fremmødte stemmeberettigede på en ekstraordinær generalforsamling eller på den ordinære generalforsamling 2019 også stemmer for ændringerne.

Pkt. 6: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Lisbeth Horn – genvalg modtages.

Børge Nissen – genvalg modtages.

Ingen modkandidater opstilles.

Begge valgt med applaus.

Pkt. 7: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

På valg:

Jens Overgaard – genvalg modtages.

Jens Ove Hansen – genvalg modtages.

Ingen modkandidater opstilles.

Begge valgt med applaus.

Pkt. 8: Valg af revisor

På valg:

Henrik Kaae – genvalg modtages.

Ingen modkandidater opstilles.

Henrik valgt med applaus.

Pkt. 9: Valg af revisorsuppleant

På valg:

Ole Gottwall – genvalg modtages.

Ingen modkandidater opstilles.

Ole valgt med applaus.

Pkt. 10: Eventuelt

Efter henvendelse fra medlem fremsætter Rikke Goerlich et muligt problem med sikker fremkommelighed for cykler grundet den øgede udlægning af sten på vejene.

Indlæg til emnet:

Gitte, Under Rønnene og Christensen, Skovfyrvej forslår, at der udlægges et mindre lag sten.

Jens Overgaard, Skovfyrvej uddyber at stenlaget bidrager til bedre dræning af vejene men kan også nikke genkendende til problem med sikker kørsel på cykel, i en forholdsvis kort periode efter udlægning af sten.

Jens Overgaard, Skovfyrvej fremfører, at sten flyttes i forhold til trafikbelastningen, cyklister opfordres til at søge de spor på vejen, hvor stenlaget er tyndest.

Christensen Skovfyrvej opfodrer til, at lade bilen trække i første gear med højre fod solidt plantet ved siden af speederen for at undgå høj fart.

Børge, Bjergfyrvej foreslår, at vi alle bidrager med at ’tromle’ vejsiderne ved køre i vejkanterne

Anne, Nobilisvej foreslår, at grundejere lægger sten på ikke ejede græsareal ud til vejen.

Debat om emnet afsluttes med, at bestyrelsen tager emne og debat til efterretning med henblik på efterfølgende opfølgning.

Bent Korstgård, Åstrup Strandvej foreslår, at Ellestien åbnes mod Åstrup Strandvej med henblik på at aflaste de nord/syd gående grusveje.

Lisbeth Horn beretter, at åbning af Ellestien er grundigt undersøgt i 2015/2016, og at denne sag pt. ikke kan drives videre af bestyrelsen.

Thor Bramsen, Skovfyrvej foreslår, at Vejlauget SHN også opfodrer grundejere i Grundejerforeningen SHN til at varetage pligtig vedligeholdelse af bevoksning i skel samt fjernelse evt. af selvbestaltede kampesten og pullerter i græsrabatten.

Rikke Goerlich, formand præciserer, at vejlauget bortset fra trafiksikkerhedsmæssige farer, ikke pt. har planer om at agere som politimænd.

VL-SHN følger op med GF-SHN.

Morten Fauerby, Skovfyrvej roser vejlauget for deres store indsats. Morten ønsker endvidere, at domæne og betaling for vejlaugets hjemmeside overdrages til vejlauget.

Bestyrelsen tager emnet til efterretning med henblik på efterfølgende opfølgning.

Olsen, Under Lindende har oplevet at selvfinansieret behandling med støvhæmmende DustTex umiddelbart efterfølgende er spoleret af udlægning af sten. Bedre koordinering vedr. tilføjelse af sten på ny behandlet DustTex ønskes.

Jens Overgaard erkender og beklager hændelsen og fortæller, at der er tale om en fejl fra grus leverandørens side.

Gitte, Under Lindende, foreslår et tlf. opkald til Jens med information om, hvor og hvornår vejen er behandlet med DustTex.

Thor Bramsen, Skovfyrvej bemærker at vejenes bærelag nu er i orden, og dermed er støvproblem måske også mindre nu.

Åse, Under Rønnene spørger om en forhøjelse af vejbidrag kan betyde, at alle kan få DustTex.

Bestyrelsen tager emnet til efterretning med henblik på efterfølgende opfølgning.

Rikke præciserer, at grundlag for bestyrelsens arbejde er at opbygge en bedre økonomi og på baggrund heraf, at vurdere hvilke muligheder, der er realistiske.

Afsluttende bemærkning fra Rikke:

Rikke finder det meget inspirerende at høre medlemmernes gode input og vil meget gerne prøve at arbejde videre med dem. Alle opfordres til en aktiv dialog med Vejlauget.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak til deltagerne for udvist disciplineret debat.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14.06.2018

Til stede: Børge, Palle, Jens Ove og Rikke   

Dagsorden:

Notater fra vores dirigent Niels Herping til drøftelse.

Beretning til generalforsamling.

Punkt 6. I følge gældende vedtægter er der 3 på valg i lige år. På indkaldelsen er der kun anført 2.

Nye vedtægter:

§ 4, stk. 4 kan give bestyrelsen en udfordring, hvis fristen for indkaldelse til               generalforsamling lige præcis overholdes.

§ 5, stk. 1 – 5

Det er aftalt, at Børge kontakter Niels og vi fastholder, at pga sidste år, hvor 3 bestyrelsesmedlemmer gik af, at vi har to på valg i år. Fremover er der to på valg i lige år og 3 på valg i ulige år – ref vores sidste bestyrelsesmøde.

Ref § 4, stk 4: Fastholdes

Ref § 5 stk. 1-5 Fastholdes

Aktuelle omkostninger for møder, udgifter i forhold til print etc, skal indgives.

Beretning blev gennemgået og vedhæftes.

Ref. RG

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15.05.2018

Til stede: Rikke, Lisbeth, Palle, Børge og Trine

Dagsorden:

 1. Opfølgning på sidste møde; d. 18.04.2018
 2. Fordeling af arbejdsopgaver til Generalforsamlingen

Ad. 1: Opfølgning på sidste møde:

Der er kørt stabilt grus på de sidste tværveje, og der kommer nødder på i næste uge. Nu mangler vi kun at udbedre de små stikveje. Jens og Ole regner med at gå i gang med dem efter tværvejene.

Ad. 2: Fordeling af arbejdsopgaver til generalforsamlingen:

 • Lokalet er booket. Børge henter nøglen.
 • Palle handler ind (småkager, servietter etc.)
 • Alle i bestyrelsen kommer kl. 18.30 og laver kaffe etc
 • Referent: Thor har været venlig at sige ja til den opgave
 • Dirigent: ?? Rikke spørger NIels
 • Revisor: Henrik fortsætter som revisor – tak
 • Børge laver indkaldelse, sender rundt til bestyrelsen til godkendelse og vi fordeler til de husstande, der ikke har opgivet mailadresse.

Ref. TT

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.04.2018

Til stede: Rikke, Lisbeth, Palle, Jens Ove, Jens, Børge og Trine

Dagsorden: Opfølgning på sidste møde; d. 13.03.2018 

Ad. 1) Forslag til vedtægtsændringer:

Forslag, revideret af Rikke, Børge og Trine, som et oplæg til dette møde, gennemgås og ændres. Forslaget vedhæftes til indkaldelsen til generalforsamlingen d. 18.06.2018.

Ad. 2) Gennemgang af tekst til hjemmesiden:

Gennemgås. Godkendt af bestyrelsen. Vedhæftes referatet.

Ad. 3) Gennemgang af regnskab:

Punktet udskydes til næste møde.

Ad. 4: Kommende generalforsamling:

 1. Datoen er fastsat til d. 18.06.2018 kl. 19.30 i Skæring kirke. Bestyrelsen mødes kl. 18.30.
 2. Dirigent: Bent Andersen? Palle spørger Bent.
 3. Referent: Thor Bramsen? Trine spørger Thor.
 4. Revisor : Rikke spørger Henrik

Evt.

 • Referat omkring kommunens informationsaften om lokalplan fra Børge og Rikke
 • Diskussion om hvorvidt vi i Vejlauet skal lade repræsentanterne fra grundejerforeningen repræsenterer os, eller om vi selv skal deltage.  Bestyrelsen er enige om, at vi selv deltager.
 • Bestyrelsen vedtager, at Rikke skriver til Morten Faurby og Mads Peter Bach fra Grundejerforeningen og Ingrid Møller, at vi gerne vil mødes med dem for at sikre at alles interesser vil blive varetaget. 
 • Kommunikationen i fht. ideer til lokalplanen skal gå begge veje.

Hvis vi fremover nedsætter arbejdsgrupper, sendes en mail ud til de andre bestyrelsesmedlemmer før arbejdsgruppen påbegynder sit arbejde.

Dato for vores næste møde er aftalt til den 15 maj klokken 18.30 hos Lisbeth, Granstien 6.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 31.01.2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 31.01.2018

Til stede: Rikke, Lisbeth, Børge,  Jens Ove, Jens O. og Trine

Afbud: Palle

Dagsorden: Opfølgning på sidste møde d. 30.10.17:

 1. Mobilpay
 2. Hjælper til Palle og Jens
 3. Tekst til hjemmesiden omkring mailadresser
 4. Klistermærker til biler
 5. Opfølgning på vores rundskrivelse:
 • Medlemstal pr. 01.01.18
 • Udkast til nyt brev, inkl tekst om at bidrag følger årets kalender
 1. Gennemgang af vedtægter v/Børge, herunder ændringsforslag: kontingent ændres til vejbidrag
 1. Fastsættelse af dato til generalforsamling

Ad. 1: Lisbet har undersøgt mobilpay: Vi skal have et Buisiness-mobil pay med en 5-cifret kode. Der er ingen gebyr ved opstart, det koster kun 31øre pr. transaktion. Lisbet bestiller et nr., så vi kan få det skrevet ind i næste omdelingsbrev.

Ad 2: Ole  Gottwald, Granstien 8, har meldt til at ville hjælpe med traktorkørslen. Jens O. taler med ham.

Ad. 3: Børge forfatter tekst til hjemmesiden vedr. opgivelse af mailadresser , sender teksten til Palle, som venligst bedes sætte det på hjemmesiden.

Ad. 4: Pris på klistermærker: 100stk labels med tekst koster 1.300kr. Diskussion om hvorvidt Vejlauet skal investere i klistermærker og/ eller større vejskilte. Det besluttes, at det ikke er tiden, at vi skal investere i skilte eller klistermærker.  Vejlauets opgave er at vedligeholde vejene.

Ad. 5: Ultimo 2017: 138 medlemmer (incl. Haveforeningen) – dvs. en tilvækst på 17 i fht. ultimo 2016. Rikke og Børge har forberedt 2 forslag til nyt omdelingsbrev. De blev diskuteret. Rikke og Børge lægger sidste hånd på brevet. Mobilpaynr. tilføjes. Børge laver lister og Rikke laver kuverter. Omdelingen sker på samme måde som i efteråret.

Ad. 6: Børge sender et oplæg til vedtægtsændringer rundt til bestyrelsesmedlemmerne, som kan kommentere på oplæget inden eller på næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 13/3 kl. 18.30 hos Jens , Nordmanvej 43

Ad. 7: Forslag til dato for generalforsamling 2018: d. 18. eller d. 26. juni 2018. Børge kontakter kirken i fht. om vi igen i år kan benytte kirkens dejlige lokale.

Evt:

 • Vi gennemgik økonomien.
 • Orientering: Der er også lagt ny belægning på stikvejen Skovfyrvej 9-15, som ejerne på stikvejen selv har betalt. Hvis nogen er interesseret , kan de kontakte Jens Overgård, Skovfyrvej 13.
 • Gangstien mellem Under Lindene og Åstrup Strandvej i den nordlige ende er meget våd/glat. Hvis det er muligt, vil det være ønskværdigt, at der blev lagt lidt grus. Jens ser på det.
 • Der har været forespørgsler fra enkelte ejer i fht. at få lagt grus i deres indkørsel. Bestyrelsen har besluttet, at vi kun  sørger for fællesvejene.

Ref. TT

Referat fra bestyrelsesmøde d. 30.10.2017

 

Til stede: Rikke, Lisbeth, Palle, Jens Ove, Børge og Trine

Afbud: Jens Overgaard

Dagsorden: Opfølgning på sidste møde; d. 19.09.17 i fht. huskelisten

 1. Lisbet: Checke med Thor omkring mobile pay – telefonnummer
 2. Notater fra omdeling vedr. tomme grunde etc.
 3. Trine og Rikke: tilbyde nødder til de, som p.t. ikke får lagt belægning på hhv. UL og Ellestien
 4. Palle: Rette hjemmesiden for oplysninger, der ikke er relevante, Flytte referater fra back-end til front-end.
 5. Lisbet og Børge: Styr på kontantbetaling/dobbeltbetaling.
 6. Lisbet og Jens O.: Kontakte mulig hjælper til Jens og Palle.
 7. Evt.

Ad. 1: Lisbet har kontaktet banken angående pris på mobile pay, men har ikke fået svar. Vi har fået et CVR.nr. og skal have et billigt abonnement. Vi beslutter, at vi prøver af i et år, om mobile pay kan svare sig. Evaluerer derefter på det.

Ad 2: For brev sendt ud – se bilag. Noter vedr. tomme grunde etc. blev videregivet til Børge.

Børge informerede om, at der pr. 31.12.16 var 116 medlemmer + haveforeningen, pr 16.09.17 var der 107 medlemmer + haveforeningen og pr. d.d. 121 medlemmer +haveforeningen, altså 14 nye! Børge har fået rigtig mange positive tilkendegivelser på, at vejene er blevet tydeligt bedre – Store klapsalver til Jens og Palle for den ihærdige indsats.

I næste omdelingsbrev skal det fremgå, at betalingsåret følger kalenderåret.

Ad. 3: Rikke og Trine har været rundt og tilbyde belægning og oplysningerne er videregivet til Palle.

Ad. 4: Palle har rettet hjemmesiden for oplysninger, der ikke er relevante og har flyttet referater fra back-end til front-end. Børge foreslår en fane med aktuelt. Palle opdaterer løbende.

Ad. 5: Børge orienterer om, at der er styr på kontant- og dobbeltbetalinger. Kontantbetaling kan kun ske hos Børge, Bjergfyvej 14.

Ad. 6: Lisbet arbejder på sagen.

Evt:

 • Børge foreslår, at ”kontingent” ændres til ”vejbidrag”
 • Børge foreslår, at Vejlauet får lavet klistermærker til bagruden af bilen med en tekst om, at man betaler til vejlauet. Børge undersøger om det overhovedet er lovligt at sætte klistermærker i bagruden. Hvis ja, undersøger Rikke prisen for fremstilling af klistermærker. Til næste møde skal vi diskutere om Vejlauet skal bruge penge på fremstilling af klistermærker.
 • Opdatering fra Palle: Der er lagt stabilt grus + nødder på Skovfyrvej + Ellestien + et ekstra lag på Svinbovej + indkøbt et ekstra læs til depotet. Et stort hul på stikvejen på Nobilisvej er også blevet repareret. Det er hensigten at lægge ny belægning på UL og UR i år.
 • Jens tilbyder at hjælpe til med belægningsarbejdet.
 • Børge efterlyser mailadresser på flere medlemmer. Palle sætter en tekst ind på hjemmesiden, som Børge forfatter. om at folk opfordres til at oplyse deres mailadresser til Børge.
 • Næste møde 24, januar klokken 18.30 hos Børge

Ref. TT

Referat fra bestyrelsesmøde d. 26.8.2017

Overdragelsesmøde 26. August 2017.

Deltagere:

Thor Bramsen

Henrik Kaae

Palle Nyberg

Børge Nissen

Trine Tholstrup

Lisbeth Horn

Rikke Goerlich

Vi opretter cvr-nummer for foreningen, dette muliggør blandt andet paypal betaling og gør det mere enkelt i forhold til, når der er personskifte i forhold til vores bankkonto i Danske Bank.

Informationer og underskrifter til banken er på plads, således vi snart har adgang til kontoen. Indtil formalia er helt på plads i banken, har Henrik stadig adgang, så udgifter kan betales.

Lisbeth og Rikke er underskrivere på kontoen. Børge får adgang til kontokik, da det vil lette processen med at registrere betalende medlemmer.

Banken har anbefalet, at vi tegner forsikring for at være på forkant, hvis der skulle komme uforudsete udgifter, der ellers skal dækkes personligt. Da vi ikke ser grund til dette, vælger vi at spare de ca. 1100,- kroner årligt.

Lisbeth har fået overdraget bilag, materiale samt kontant-kassebeholdning fra Henrik.

Rikke har fået overdraget usb-stik med relevante informationer omkring vejlauget fra Thor samt mappe med oplysninger fra Henrik.

Palle bestiller sten til udbedring af huller, specielt på Skovfyrvej.

Børge er i gang med ajourføring af medlemsliste.

Ved første bestyrelsesmøde, den 19. September, fastlægger vi planerne for årets videre vejarbejde og vores interne fordeling af diverse opgaver.