Referat fra Generalforsamlingen d. 7 juni 2023 i Skæring kirke

Generalforsamling i Vejlauget Skæring Hede Nord

7. juni 2023 kl. 19.30

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Niels Herping, Normandvej som dirigent – valgt.

Referent iht forslag blev Eva Reiser Olesen, Skovfyrvej.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i mail den 5. maj 2023 iht. vedtægternes § 4. Tilstede var 26 stemmeberettigede grundejere inkl. bestyrelsen.

2. Bestyrelsens beretning

Esben Møller Jensen takkede for fremmødet og glædede sig over at se nye ansigter. På vegne af bestyrelsen, der har holdt 5 møder i det forløbne år, aflagde han vejlaugets beretning for 2022:

Handleplanen fra sidste års generalforsamling er fulgt, dvs.

1. vejlauget sørger for gode veje til alle

 

2. huller i vejene udbedres, når de opstår, og støvgener forsøges mindsket.

Vejene har i mange år ikke været i bedre stand end nu. Bestyrelsen opfordrer til, at der køres pænt og efter forholdene, så den fine vejstand kan bevares. Der er de seneste år brugt mange timer på vedligeholdelse. Dette skyldes især vejmandens store indsats. Tak til Jens herfor.

 

3. bestræbelserne på at få flere betalende grundejere med i vejlauget er fortsat.

Bestyrelsen har uddelt hustandspjecer og sendt reminders mhp betaling af vejbidrag i årets start, så vejlauget kan planlægge og disponere bedst muligt.

 

4. der arbejdes på, at der blandt grundejere udvises større forståelse for, at grene, hække mm begrænses, så disse er til mindst gene for trafikken.

 

5. til stadighed at gøre opmærksom på, at rabatter/fortove ikke tilhører den enkelte grundejer, men er en del af vejen, og at grundejere har et ansvar for at holde også denne del – dog uden at sætte sten mv. i rabatten.

 

6. at der er sendt 2 breve til grundejerne om vejbidragsbetaling, senest ifm indkaldelsen til idag

–o–

Esben fortalte endvidere, at Vejlauget pr. 1. april 2023 havde 177 mailadresser i systemet. Det letter arbejdet med at sende information. Oplys derfor gerne jeres mgl. mailadresser til Flemming Furholm, der håndterer dem. Vi sparer udgifter til trykning af nyhedsbreve og tid ifm omdeling til postkasser.

 

Afsutningsvis oplyste formanden, at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg men desværre ikke genopstiller. De får en stor tak her for den kæmpeindsats, de har ydet igennem mange år.

 

Trine Tholstrup, næstformand i 6 år, har holdt flot styr på papirer, bestyrelsesmedlemmer og referater; disse oftest udsendt samme aften, som et bestyrelsesmøde blev holdt.

Jens Overgård, laugets vejmand i et årti, har med stor ildhu passet og vedligeholdt vejene.

I forbindelse med at Jens slutter sit arbejde, har enkelte tilbudt hjælp med traktorkørsel.

 

Vi har brug for flere frivillige til at køre traktoren, og da al kørsel foregår på veje i vejlaugets ’område’, er der tale om privat anvendelse af traktoren. Jens oplyser, at alle må køre den, undtaget på Åstrup Strandvej men nævner, at traktoren er uden servostyring.

 

I april blev der lagt ny ral på alle veje, så pt. fremstår de som nævnt i rigtig fin stand.

 

Christina Veng, ansvarlig for de sociale medier, har stået for Facebooksiden ”Vejlauget Skæring Hede Nord” (referentens bemærkning: ikke at forveksle med grundejerforeningens FB-side) og hjemmesiden http://www.vejlauget.com. Chrstina har været til god hjælp.

Simone Kazar udtræder som aftalt på sidste års generalforsamling efter sin 1 års periode.

 

Esben nævnte også, at der i april blev lagt ral på alle veje, så de pt. står i rigtig flot stand. Det negative er, at han får mange henvendelser om træer/ buske og kummer, der er sat i rabatten, samt klager over for høj fart! Altså: Rabat/ fortov er ikke en del af grundejeres matrikler men beregnet til gående, så de kan vige for modkørsel.

 

Mht farten har Vejlauget ingen påtaleret og skal ikke agere politi. Max. 20 km er bedst…..

 

Spørgsmål til formandens beretning

Dorthe Lundbjerg, Skovfyrvej 9: Hvad kan vi gøre mht den høje fart? Hertil svarer Jens, at mange beboere trods tidligere års skiltning også dengang kørte for stærkt. Se i øvrigt dagsorden pkt. 3.

 

Palle, Under Lindene: De dengang opsatte skilte blev fjernet efter påbud fra kommunen.

 

Eva R. Olesen, Skovfyrvej 45: Oplyser, at hun har påkørt sten ifm at vige for modkørende. En del sten er svære at se. Græs og planter vokser og udgør iflg. hende en sikkerhedsrisiko.

 

Leif Andersen, Ellestien 10: For 25 år siden afslog Aarhus kommune at opsætte vejchikaner, men måske i dag, hvor vi har byzone? Jens oplyser, at chikaner kan opsættes på veje med belysning, og ved skade påført af chikaner dækker bilens kaskoforsikring. Personskade medfører evt. erstatningspligt. Iflg lokalplanen for Skæring Strand forbliver området uden belysning.

 

Børge Nissen, Bjergfyrvej 14: Chikaner har den ulempe, at bilister først bremser ned og derpå speeder op. Jo, lokalplanen forhindrer opsætning af chikaner grundet belysningskravet.

Leif Andersen: Var solcelleoplyste chikaner en mulighed? Gl. Egå bruger dem.

Charlotte, Skovfyrvej 11: Tilflytter fra Ebeltoft, Syddjurs kommune. På grusvejene, hvor hun boede, havde vi chikaner med refleks. Det fungerede. Der var i øvrigt også problemer med støv. At der gasses op, kommer nok an på, hvor tæt chikanerne står.

Gitte, Under Rønnene 2 A: Vil bestyrelsen undersøge evt. opsætning af chikaner med refleks?

 

Jens ser gerne debatten om chikaner afsluttet; vejene hos os har ikke belysning. Det skal de ha’.

 

Elin Foss, Under Rønnene: Enig med Jens men vil dog nævne forsikringsselskabers regresret i tilfælde af skader. Jens svarer, at retten ikke benyttes pga af interne regler selskaberne imellem. Elin foreslår så, at vejlauget køber blomster, som hun og andre kan give som tak til de bilister, der kører langsomt. Det er et forsøg værd!

 

Esben henviser til Jens’ orientering under pkt. 3, som berører flere af de rejste spørgsmål.

 

Bestyrelsens beretning blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt.

 

3. Vores veje aktuelt og fremadrettet

 

Jens gav en kort historik om, hvordan han som ny vejmand for ca. 10 år siden høvlede vejene, når der opstod huller. Ulempen med at høvle veje med stabilgrus gør, at sand og sten kommer op til overfladen. Ved regn bliver huller hurtigt større. Nogle grundejere startede et vejlaug for selv at holde vejen. Det ’medførte’ endnu flere store huller ved deres grunde, og trafikken kørte derfor ad andre veje. Efter snak med ’udbryderne’, betalte de igen til Vejlauget.

 

Vejmanden /bestyrelsen valgte samtidig at skifte fra høvl til ’nødder’ på vejene. Nødder er et materiale, der giver en bedre overflade og dræner vandet, så regnen løber af.

 

Vejene er 10 m bredde. Også rabatten er vej. Vejlauget vedligeholder nogle steder kun en 5-6 m af vejen pga de sten og beplantninger (træer, buske), krukker og metalkasser, grundejerne har anbragt. Enkelte i bestyrelsen såmænd osse, men Jens enig med Esben: Vi skal ikke agere politi.

 

Vi har fået bedre veje i vores område, bl.a., fordi Jens på Vejlaugets vegne indgik aftale med Aarhus kommune om, at entreprenøren reetablerede vejene efter ilægning af fjernvarmerør og arbejdets færdiggørelse. Kommunen skulle iflg det aftalte også benytte vores grusleverandør. Kun stikvejene manglede herefter at få lagt ral, men i foråret har vi selv her kørt grus/ral på.

 

Belægningen på Under Lindene giver stadig problemer med huller ved vejens udmunding til Svindbovej, formentligt pga hjulspind. Ses også ved Svindbovej ’udkørsel’ til Skæring Hedevej.

 

Det vil være dejligt, hvis flere frivillige vedligeholder vejene fremadrettet. Iflg. Jens er det helt afgørende, at kun én vejmand bærer ansvaret og koordinerer. Når vejene er fine som nu, må de konstant vedligeholdes – ellers kommer der huller. Når flere deler opgaven med at køre, skal den ansvarlige vejmand lede og fordele arbejdet.

 

Hvis vi ønsker at holde standarden, må vi tænke i økonomi – vi får behov for at bruge vores leverandør mere. Vejene skal på et tidspunkt høvles for mange kubikmeter jord. Ellers bliver de for høje pga de lagte ’nødder’. Jorden skal bortskaffes. Dyrt, da den betragtes som forurenet. Ikke farligt! Derefter lægges et nyt lag nødder, så vi bør sørge for, at Vejlauget om måske 3-5 år har penge til opgaven. Fjernvarmearbejdet i 2021-22 reddede Vejlaugets økonomi.

 

Som nævnt giver udkørsel fra Under Lindene til Svindbovej problemer især kort efter reparation af huller på stedet. Det samme sker ved Svindbovejs udmunding i Skæring Hedevej – vejmanden lægger ofte mere ral dér. Skal vi bruge grusleverandøren tit, koster det jo. Før han kommer, må vi fylde alle huller. Et hårdt arbejde men ellers spildte kræfter. Huller kommer hurtigt igen.

 

På Tanjas (Under Rønnene) spørgsmål om brug af Dustex, der binder støvet til vejen, svarer Jens, at materialet fremover er valgt fra pga øget og tung trafik – det er svært at cykle. Tanja foreslår at salte vejene som i Norge, da det holder på fugt. Gitte forslår Dustex lagt på før regn.

 

Jens oplyser, at Dustex nu er dyrt kr. 30.000 pr gang og det holder i ca. 2 uger pga. tung trafik.

 

Slutteligt håber Jens på god økonomi fremover og velholdte veje. Vi skal spare op til fremtiden.

 

Spørgsmål til Jens’ orientering

 

Børge Nissen: Kommunen har udlagt vejene og har således påtaleretten. Det er ikke Vejlauget.

 

Tanja: Vejbelægningen på Under Rønnene synes at have gjort vejene bredere. Derfor har hun planter i rabatten. Hvad er årsagen, og hvordan måles vejbredden? Jens oplyser, at vejen Under Rønnene er bredere end andre. Årsag: den tunge trafik skubber nødderne til side især i svingene og helt ind til skel. Grundejerne må ikke beplante uden for skel men gerne så græs. Igen! Intet må placeres. Alle grundejeren har pligt til at vedligeholde eget vejstykke.

 

En grundejer på Under Rønnene fortæller, at hun sår nyt græs, når lastbiler laver dybe kratere i rabatten, så: skal hun lade være, trods ønske om, at rabatten ser pæn ud? Jens bekræfter dette.

 

Daniel, Under Rønnene 43: Der er meget beplantning på Under Rønnene. Hvis vejen er 10 m bred, bør folk efter hans mening have græs og kummer et andet sted. Formanden indskyder, at græs som nævnt er tilladt modsat opsætning af sten og pæle.

 

Gitte: Hvad gør vi, når veje inddrages til parkering af biler og både? Vi mangler indkørsler.

Jens: Hverken køretøjer ell.lign. må parkeres permanent – én dag, en uge evt. længere dog ok.

 

Daniel: har en båd stående og men fik pga klager over båden til Aarhus kommune, telefonisk lov til at have den stående. I øvrigt kan den vel bare flyttes få meter, så den kke anses permanent ’parkeret’. Iflg. Daniel betyder det af kommunens medarbejder oplyste, at sålænge en renovationsbil uhindret kan komme forbi på vejen, kan båden fortsat stå i vejrabatten.

 

Dorte Lundbjerg: finder – henvendt til Daniel – at det er dobbeltmoralsk på den ene side at påtale beplantninger på vejen ved andre grundejere, når man selv har en motorbåd permanent parkeret på vejen foran sin grund.

 

Eva Reiser Olesen, Skovfyrvej 45: er overrasket over kommunes tilladelse men bestrider ikke, at den kan være givet mundtligt jf. det af Daniel oplyste. Hun mener nu, at Vejlovens § 66, stk. 1, første punktum må gælde for arealer på privat fællesvej, og kræver kommunens godkendelse til

varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign.

(referentens bemærkning: ANSØGNING indgives digitalt iht § 70a, stk 1)

 

Charlotte, Skovfyrvej nævner en konfrontation med en renovationsarbejder, der efter tømning af hendes affaldsbeholder lod den stå midt på den stikvej, hvor Charlotte bor, angiveligt fordi beholderen ikke var anbragt på stabilt underlag. Hvad er stabilt underlag? Gitte: Fliser og asfalt!

 

4. Regnskab 2022 og forslag til vejbidrags størrelse for 2024

 

Regnskab var vedlagt indkaldelsen og eksemplarer blev desuden uddelt på generalforsamlingen.

 

Flemming Furholm aflagde regnskab og oplyste, at kontingent i 2022 på kr. 130.500 svarede til indtægten fra 164 betalende parceller, heraf fra 3 parceller med delvist betalt vejbidrag.

 

Varekøbsposten på kr. 13.200 vedrører ’nødder’ og grus.

Drift af traktor på kr. 8.586 vedrører indkøbt diesel, reparation og vedligehold.

Kontorholdudgifter på kr. 9.633 er ydede gaver, juridisk hjælp, trykning af brochurer, internet og webside domainafgift. Der sku’ betales gebyr, da Flemming overtog Rikke Goerlichs domain.

72 parceller fik i 2022 husstandsomdelt trykte breve og nyhedspjecer. At få trykt ’ude’ koster.

Donationer på ialt kr. 2.750 er penge retur f.eks. ifm dobbeltindbetalinger eller konterede ikke- fuldt betalte vejbidrag. Også uanbringelige midler henhører under posten.

Renter og gebyrer på kr. 2.085 skyldes især den lave bankrente.

En nytegnet ansvars- og ulykkesforsikring ifm frivilliges arbejde for Vejlauget på kr. 2.881 blev tegnet i 2022, fordi Jens Overgaard for et par år siden kom til skade ved traktoren.

 

Overskuddet på kr. 96.539 skal ses på bagrund af kommunens fjernvarmearbejde i Skæring Strand med væsentligt færre varekøbsudgifter. Vejlaugets egenkapital (bankbeholdning) udgør nu kr. 172.035. De penge får vi stærkt brug for.

 

–oo–

Jens uddyber kort, hvorfor det oprindeligt besluttedes at bruge Dustex (der blev foreslået af husejere på Under Lindene). Materialet binder vejstøv men er fedtet og har vist sig uegnet, når der kører megen tung trafik, og holdbarheden bli’r kun ca. 14 dage. Dustex er også steget i pris. Derfor har Vejlauget valgt at stoppe med Dustex. Vi må evt. finde en anden form for støvbinder.

 

Tanja havde flere bemærkninger om og forslag til brugen af Dustex. Disse udelades her.

 

Spørgsmål til regnskabet

 

Kasserens bemærkning: 7. juni 2023 har 110 parceller indbetalt vejbidrag for 2023 (ud af 250 mulige). Samme dato i 2022 havde 154 betalt.

 

Børge Nissen: Synes, traktordrift og forsikring er høje. Ved professionel udført arbejde kan omkostninger og renter fratrækkes. En entreprenør udefra må ku’ lave arbejdet billigere? Både vejmand og kasserer svarer ja hertil, men arbejdet bliver mindre godt.

 

Palle Nyborg, tidl bestyrelsesmedlem, Under Lindene: træt af at betale for andre – alt for mange gratister! Hvad er løsningen på frivillighed, hvis vi ender med dårligt vedligeholdte veje?

 

Eva oplyser, at Vejlauget i 2022 skriftligt kontaktede Aarhus kommune. Kort fortalt blev svaret, at ingen grundejere kan tvinges med i/ at betale til vejlauget, medmindre der lyses en servitut på ejendomme(ne) om pligtigt medlemskab. Der skal betales tinglysningsafgift, og vedtægter må ændres i overensstemmelse med obligatorisk bidragspligt til Vejlauget. En debat udspandt sig: Kan/bør Vejlauget kun vedligeholde veje for de betalende parceller?

 

Jens er imod denne løsning, der vil føre til vejseparering (bilister vælger veje uden huller). Jens nævner, at grundejere førhen kunne få et påbud fra kommunen om at reparere vejene selv, så ambulancer og renovation uden problemer nåede frem. Nu, hvor vi er byzone, er kravene til vedligeholdelse af vej skærpet. Skal Aarhus kommune udbedre, må hver enkelt parcel påregne en udgift på 300-500.000 kr. Og vigtigst af alt: Vi skal stadig selv holde vejene.

 

Lis Stenfelt, Sogneskellet: Vi fik engang 2 påbud, hvor alle efterfølgende fik en kæmperegning fra kommunen. Arbejdet var ikke bedre udført og gav heller ikke flere medlemmer.

 

Palle Nyborg: Vi må hele tiden huske, at Aarhus kommune har det overordnede ansvar for veje.

Jens Ove Hansen: Da kommunen i sin tid reparerede vejene, lå medlemstallet ret meget højere.

Mht. Børge Nissens spørgsmål, svarer Jens Overgaard, at hvis en ny entreprenør laver arbejdet, måtte denne ’udefra kommende’, ligesom os, først reparere huller i vejene, altså køre rundt for at fylde op, inden nyt ral lægges på. Ellers spildt arbejde.

 

Der blev spurgt, om vejbidraget var tilstrækkeligt højt. Trine, næstformand, oplyste, at vejlauget i sin tid mistede medlemmer ved kontingentforhøjelse, da brugen af Dustex besluttedes.

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt

Bestyrelsens forslag om vejbidragets størrelse, kr. 750 for 2024 blev ligeledes godkendt.

 

5. Forslag til vedtægtsændringer

 

En ændring af vedtægternes § 6, stk. 1 med afledet ændring af § 5, stk. 5 foreslås.

 

Esben Møller Jensen begrundede forslaget. Ændringen er nødvendig. Det er svært at få nok grundejere til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Med forslaget sikrer vi os en ’buffer’, så bestyrelsen kan fungere. Han håber, at flere nye er interesserede og melder sig, og at vejlauget bliver funktionsdygtigt. Iht. nuværende vedtægter består bestyrelsen af 5 medlemmer og 2 suppleanter og – hvis ændringsforslaget vedtages af generalforsamlingen – kan bestyrelsen fungere med 3 medlemmer og 2 suppleanter. Medlemmer vælges for 2 år.

 

Med evt. godkendte ændringer:

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Består bestyrelsen af 3 medlemmer, vil der i ulige år være 1 person på valg.

Består bestyrelsen af 4-5 medlemmer, vil der i ulige år være 2 personer på valg.

 

Ændring af vedtægtens § 6, stk 1 (antal) vedtaget med 24 stemmer for, 1 imod og 1 blank. Ændringen af § 5, stk. 5 (valgperiode) blev vedtaget med 23 for og 3 blanke.

 

6. Behandling af forslag fra medlemmer

 

To medlemmer har indsendt forslag. Børge Nissen begrunder de af ham indsendte 3 forslag, der er rettidtigt modtaget. Han uddyber hver enkelt og henviser til det vedlagte bilagsmateriale fra E-skilte med anslået priser og evt. krav om myndighedsgodkendelser. Han forudsætter, at der stemmes om hvert forslag.

Forslag 1 vedrører skiltning om langsom kørsel

Iflg. Børge kan vi nøjes med at sætte 3 skilte op ved de veje, der fører ind i vores område. Prisen er kr. 59 pr skilt. Børge mener også, at vi kan benytte nogle gamle, tidl. opstillede standere.

 

Kasserer Furholm bemærker, at han har undersøgt prisen for køb af 3 skilte med standere og beslag. Pris knap kr. 8.000.

 

Tanja: Er 3 skilte tilstrækkeligt henset til de mangle nyligt opsatte på Åstrup Strandvej.

 

En spørger (navn?): Som tidl omtalt fik vi førhen påbud om at fjerne opsatte skilte. Vi er nu byzone. I § 57, stk. 1 i Lov om private fællesveje står: ”Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger mhp regulering af færdslen, jf. Færdselslovens §§ 92, 92a og 100 uden kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse ……….

 

Børge svarer, at påbud om at fjerne opsatte skilte blev givet, fordi de var færdselstavler.

Jens Overgaard er modstander af ’skiltehav’ i vores kønne, grønne område. Hjælper ikke.

Niels Herping: Hvad skete med nedtagne skilte? Svar fra salen: kørt til genbrug!

 

Esben bemærker, at han hverken er for eller imod Børges forslag men opfordrer til, at vi ved rette myndighed undersøger, om skiltene anses for at være trafikregulering.

 

Vestergaard, Svinbovej 10, hvor der er store støvgener. En venlig påmindelse skader ingen. Evt. at måtte pille skilte ned og ha’ udgiften, går vel an? Han ser gerne skilte sat op. Ved standsning af en ’støvende’ bilist fik en nabo at vide, at chaufføren intet havde set om langsom kørsel.

 

Børge finder det relevant at spørge politiet. Får vi et nej, er den ikke længere. Han ønsker derfor afstemning. Esben siger, at hvis der bliver et flertal for skiltning, pålægger generalforsamlingen dermed bestyrelsen at undersøge lovligheden af f.eks. ’kør langsomt’ skilte.

 

Der var 23 stemmer for og 3 blanke. Forslaget vedtaget, og bestyrelsen undersøger.

.

Forslag 2 skiltning af nabohjælp

Iflg. Børge Nissen er vi ved overgang til byzone blevet mere ’attraktivt’ for tyve. Derfor hans forslag om etablering af nabohjælp. Den giver tryghed for de enkelte husejere, hvis de tilslutter sig ordningen hos Trygfonden. Skilte skal vise, at der er nabohjælp i området.

 

Esben fandt forslaget relevant men mener, det hører under områdets grundejerforening.

Trine Tholstrup henviste til vedtægternes § 2. Vejlaugets opgave er at foretage vedligeholdelse af veje. Hun mener ikke, forslaget om nabohjælp hører under den opgave.

 

Flere på generalforsamlingen er enig med Esben og Trine. Vejlauget holder vejene.

 

Børge ønsker afstemning om forslaget. Efter debat konkluderes: Når et medlemsforslag er medtaget på dagsordenen, stemmer generalforsamlingen herom. Det blev: 1 for, 3 blanke og 22 imod. Forslaget om, at Vejlauget bekoster og opsætter skilte om nabohjælp, blev forkastet.

 

Børge Nissens forslag 3 om etablering af hajtænder

Under henvisning til de farlige situationer, der opstår, hvor Skæring Hedevej ’svinger og møder’ Svindbovej og Under Rønnene, finder Børge stedet så farligt for bilister, cyklister og fodgængere, at han foreslår etablering af hajtænder på Skæring Hedevej dér. Hajtænderne på ’vores’ to nævnte veje skal foreslår han fjernet. Det vil iflg. ham forbedre trafiksikkerheden i vejkrydset.

 

Flere bemærke, at allerede fordi Skæring Hedevej er en asfaltvej OG kommunal, og vi har hajtænder på Under Rønnene og Svindbovej, må forslaget anses for irrelevant. En kort drøftelse af regler for vigepligt og hajtænder fulgte. Børge ønsker afstemning.

 

Denne viste: 1 for, 14 imod og 4 hverken for eller imod. Forslaget blev forkastet.

 

Jens Ove Hansen, Normanvej 43, begrunder sine 2 rettidigt indsendte forslag om vejvedligehold og betalingsfrist således:

 

a) forslaget om kun at reparere huller/ordne vejen ud for de parceller, som betaler vejbidrag, skyldes de mange gratister. Trods mange tilflyttere/ nye helårsbeboere bidragsbetalere til Vejlauget. Førhen kunne nåede vi op på 209.

 

Jens Overgaard nævner, at da han begyndte som vejmand i 2012-13, var situationen som nu foreslået af Jens Ove – især stod det galt til på Under Rønnene. Det betød imidlertid, at bilister valgte andre veje uden de store huller. Jens mener, vi har pligt til at holde vejene. På trods.

 

Palle: Med bopæl her i 28 år har jeg været med ’hele vejen’. Vejlauget har gjort meget og forsøgt diverse tiltag uden held. Henset til skema over betalende parceller mangler vi i dag især mange bidragsbetalere på Under Lindene og Under Rønnene. Hvad sker i øvrigt med indbetalte beløb, som er mindre end det fastsatte bidrag? Kasserens svar: beløbene anses som donationer.

 

Jens Oves forslag a) blev bragt til afstemning. 3 var for, 20 imod og 1 blank. Forslaget forkastet.

 

b) En betalingsfrist er iflg. Jens Ove nødvendig, så rykkere kan sendes, og kassereren véd, hvad han har at gøre godt med. Derfor foreslås den 1. april.

 

Dorte Lundberg spørger om skemaet, der er vedlagt generalforsamlingsindkaldelsen har en målbar effekt. Trine og Tanja oplyser, at rundturen/dialogen i efteråret 2022 gav 30 bidrag. Årsager til mgl. betaling var flere, forglemmelse eller nytilflytning, eller at vi ikke har asfaltering.

 

Niels Herping mener, vi bør ha’ en sidste rettidig indbetalingsdato. I flere år har vi diskuteret en betalingsfrist. Vi ønsker betaling tidligt på året, gerne inden udgangen af februar, jf. den af Flemming nævnte flyer. Vi må dog konstatere, at den ønskede effekt udeblev.

 

Helle Færge spørger, om ejendomsmæglerne kan hjælpe? Esben svarer, at bestyrelsen arbejder på tiltag i den retning men pga af databeskyttelse/ persondatalovens regler har vi udfordringer. Situationen, som Børge Nissen refererer til med mægleres udlevering af navne, mailadresser osv. er ikke længere mulig. Ej heller at sende skyldnere til inkasso, se sidste års gnf-referat .

Der stemtes om Jens Ove Hansens forslag med 1. april som betalingsfrist for 2024.

 

Forslage b) fra Jens Ove Hansen blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Kim Jacobsen, Nobilisvej 24 valgt

 

8. Valg af 2 betyrelsessuppleanter for 1 år

Jens Ove Hansen og Tanja Ekelund valgt

 

9. Valg af revisor for 1 år

Henrik Kaa valgt

 

10. Valg af revisorsuppleant for 1 år

Hans Jacob Meyer

 

11. Eventuelt

 

Dirigenten konstaterede, at tiden var så fremskredet, og at spørgsmål og/eller kommentater skulle holdes på et minimum.

 

Nancy tidl. Facebookansvarlig i Grundejerforeningen Skæring Hede Nord fortæller, at hun havde lagt et foto på FB taget i bakspejlet, da hunen dag var ude at køre. Det sås klart, hvor meget, hendes bil støvede. Billedet fik 50 likes. Hun synes, FB egner sig fortrinligt til at vise støvgener!

 

Som nævnt slutter både Trine og Jens deres tid i bestyrelsen efter generalforsamlingen. De fik hver en gave fra formanden og igen en stor tak og applaus for deres indsatser i de forløbne år.

 

 

Generalforsamlingen slut kl. 21.35

 

Julehilsen fra vejlauget.

Året lakker mod enden og her fra vejlauget vil vi gerne takke for året, der gik.
Vores veje er fine og langtidsvejrudsigten indikerer ikke, at vi skal skovle en masse sne i juledagene.
Det kan naturligvis ændre sig, og det ville jo være dejligt nok, hvis der falder sne nok til, at man kan lave en snemand eller to.
I starten af det nye år udsender/omdeler vi brev med anmodning om betaling af vejbidrag 2023. Beløbet er kr. 750,- pr matrikel og kr. 7500,- for Haveforeningen Nobilis.
Vi håber naturligvis, at mange vil støtte op, så vores veje fortsat kan holdes i god stand. Det er’private, fælles veje’ og dermed er det os selv, der står for vedligeholdelsen.
Vi sætter stor pris på, at vejbidrag indbetales i januar måned. Det gør det nemmere for bestyrelsen at budgettere i forhold til kommende års udgifter. Skriv vejnavn og husnummer på din indbetaling.
Vejbidrag går til materialer og vedligeholdelse af vores materiel.
Alle aktiviteter i vejlauget er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde.
Julehilsner fra os i vejlauget med ønsket om en glædelig juletid og et godt nytår!

Esben, Trine, Flemming, Christina, Simone, Jens og Jens Ove

NB
I juni måned 2023 har vi igen generalforsamling. Her bliver der brug for nye kræfter, da vi har tre
bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, som er på valg – og ikke ønsker genvalg. Ved du
allerede nu, at du gerne vil bidrage til fællesskabet ved at være med i vores bestyrelse, vil vi rigtig
gerne høre fra dig.

Skriv til Esben Møller Jensen: esben.mj@gmail.com,

Refarat af Generalforsamling i Vejlauget Skæring Hede Nord 1. juni 2022

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Niels Herping Hansen, Nordmanvej som dirigent – valgt.

Referent iht. bestyrelsens forslag blev Eva Reiser Olesen, Skovfyrvej – valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt iht. vedtægternes § 4. Tilstede var 28 stemmeberettigede grundejere inkl. bestyrelsen.

2. Bestyrelsens beretning

Rikke Goerlich fremlagde på bestyrelsens vegne vejlaugets beretning for 2021 (indsat i kursiv)

Tak til de fremmødte, dirigent og referent. Siden sidste generalforsamling i juni 2021 har vi holdt 5 bestyrelsesmøder med fokus på vores handlingsplan. Som i tidligere år har den været:

a) at der fortsat er gode veje til alle

b) at mindske støvgener og huller i vejene

c) at få flere betalende grundejere med i vejlauget.

d) at der blandt grundejere udvises forståelse for, at grene, hække og andet til gene for trafikken minimeres

e) til stadighed at gøre opmærksom på, at rabatter/fortove ikke tilhører den enkelte grundejer, men at denne er ansvarlig for at holde dem.

f) fortsat at opfordre til, at vi alle kører hensynsfuldt både i forhold til mennesker og dyr på vejene, men også for at reducere støvgenerne.

Her mere om, hvad bestyrelsen har brugt tiden til:

Fra november 2021 har vi været så heldige, at Esben Møller Jensen, Skovfyrvej, gerne ville være med i bestyrelsen. Han har efterfølgende deltaget i bestyrelsesmøder. Det er dejligt, at Esben stiller op til valget senere i dag.

Jens Overgaard, vejmand, har i samarbejde med Eva forfattet den i april husomdelte folder, som alle burde have modtaget i deres postkasse. Morten Faurby satte teksten op, så det blev enkelt og billigt at få den trykt. Tak til alle for det fine arbejde.

Omdeling af folderen blev fulgt op af en ‘banke-på-runde’. Her var vi tre grupper, som gik rundt de steder, hvor vi kunne se, det ville være gavnligt at fortælle om vejlauget. Det blev en meget positiv oplevelse. Mange grundejere glemmer at få betalt eller tror, de har fået det gjort. Det kan ske for alle. Derfor var det rart at blive mødt i den gode tone og ånd, som vi ønskede at komme med.

For at bestyrelsen bedre kan planlægge de opgaver, der skal udføres i årets løb, sætter vi stor pris på, at vejbidrag indbetales ved årets start. Udover omdeling af folder og ‘banke-på-runde’ i år har vi 2 gange via nyhedsbreve opfordret til at indbetale vejbidraget på kr. 750. Senest i forbindelse med indkaldelse til denne generalforsamling. Vi vil altid gerne have flere medlemmer.

Det er rart, at flere og flere oplyser en mailadresse til os. Vi undgår at skulle omdele breve i en del postkasser. Det sparer tid og penge. Vi ‘tager’ ud én gang mere i løbet af sensommeren. Inden da håber vi, mange nye har givet os deres mailadresser, så det bliver lettere at omdele de resterende breve.

Vejlauget har fået sin egen side på Facebook: , “Vejlauget Skæring Hede Nord”. Bestyrelsen (Christina) opdaterer med relevant information efter behov. Vores hjemmeside http://www.vejlauget.com opdateres ligeledes, når der er nyt.

Vi har i bestyrelsen lavet ’Funktionsbeskrivelser’ for at lette arbejdet for fremtidige bestyrelser. Nyvalgte medlemmer vil hurtigt se de opgaver, de enkelte medlemmer af bestyrelsen udfører og er ansvarlige for.

Og så til det vigtigste for os alle – vejene: 

Selvom der har været meget gravearbejde, og det har været udfordrende at komme rundt pga fjernvarmerør etc., er vejene nu flotte. Fortove og rabatter er udbedret, og der er sået græs, hvor det har været nødvendigt. Som Jens, vores vejmand har sagt: ’Vi havde aldrig haft penge til at få så flotte veje, hvis ikke der var blevet lagt fjernvarmerør ned’.

Det har været en tidsmæssigt krævende omgang. Jens har været på vejene mindst 12-14 timer hver uge. Han har ligeledes samarbejdet med grundejerforeningen. Jeg kender ingen andre, der lægger så mange timer i frivilligt til tider utaknemmeligt – arbejde. Tusind tak Jens!

Vi har benyttet Grundejerforeningens skabe til at opsætte en påmindelse om § 10 i Lokalplanen for Skæring Strand. Det er det kun lovligt at sætte ’levende hegn’ i skel, dvs. en hæk. Der er desværre i strid hermed sat flere raftehegn og gitterporte op.

Vi modtager stadig klager over store sten, planter mm placeret på fortove /rabatter. Fortovene er ingen udvidelse af ens matrikel men er beregnet til gående og til, at bilerne kan vige for hinanden, hvor vejene er smalle.

Så er der farten, som både giver unødvendige støvgener og vækker irritation.

Det er nok den største udfordring for os alle. Færdselsloven gælder også for/ på private fællesveje, dvs. at hastigheden skal tilpasses forholdene. Hvis alle kørte  max. 20 km/t, kom vi langt.

Vi har set på muligheder for at lægge knust asfalt på de gennemgående veje. Første tilbud lød på kr. 990.000, men prisen er på 1 år steget til knap 1,6 mio. Som prislejet ligger nu, er det ikke løsningen for os.

Vi får mange forespørgsler på Dustex. Udfordringen er, at en omgang Dustex koster beløber ca. kr. 30.000. Med den tunge trafik, vi har på vejene i øjeblikket, vil et lag Dustex holde omkring 2 uger. Derfor er vi tilbage, hvor alle bør tilpasse farten til det smukke område, vi bor og kører i. Vores veje er fint belagt med ‘nødder’, hvilket automatisk burde få os til at sænke farten. Biler risikerer stenslag ved høj hastighed.

Bemærkninger til bestyrelsens beretning

Flemming oplyser: Besøgsrunden gav 29 nye betalende medlemmer.

SP fra Ulla, Under Rønnene

Er det tilladt at parkere på rabatten, som jo er en slags fortov?

SV fra Jens Overgaard

Vejene er 10 m brede. Ja, det er lovligt at parkere, dog ikke permanent. Vi skal ikke agere politibetjente. Vi kan kun henstille pænt om at undlade langtidsparkering. Det samme gælder ang. de sten som grundejere sætter i rabatten, som i realiteten jo er vej. Også her må vi henstille f.eks. naboer til at lade være med at placere sten.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Orientering om veje aktuelt og fremadrettet

Jens Overgaard supplerede Rikke’s beretning og henviste bl.a. til den omdelte folder med orientering om vejenes stand og det fjernvarmearbejde, der var pågået. Han nævnte møderne med AffaldVarme Aarhus og entreprenørfirmaet Munck A/S inden gravearbejdets start og den aftale, der var indgået mellem vejlauget og de to virksomheders repræsentanter i forbindelse med vejenes efterfølgende reetablering med nødder. Dette arbejde blev betalt af de to firmaer og har vel kostet i omegnen af kr. 150.000.

Vejene VAR nedslidte mange steder inden gravearbejdets begyndelse. Man kan sige, at fjernvarmen reddede vejlaugets økonomi. Alle huller var i øvrigt blevet fyldt op inden da med 2 cm grus. En nødvendighed; ellers køres grus op, og huller forstørres.

P.t. kører Jens ikke sten på, da traktoren skal repareres. Jens udtrykte på egne vegne håb om, at vi årligt kan få ny belægning på vejene. Vi gør det billigere selv end med entreprenørers hjælp.

Vejlauget brugte tidligere vejhøvl men gik over til Dustex, fordi det var en bedre metode at vedligeholde vejene på. Dustex importeres fra Norge og blev ikke brugt i 2021 pga. gravearbejde med fjernevarmerør, nybyggeri og slitage fra lastbiler.

Ilfg. Jens bør vi værne om vores grønne lokalområde og bibeholde grusveje. 20 km/t vil være optimalt for at have gode veje fremadrettet. Det er desværre ikke muligt at gøre medlemskab og dermed indbetaling af vejbidrag til foreningen obligatorisk. Vi fik i marts efter skriftlig henvendelse til Aarhus kommune et venligt men desværre negativt svar på henvendelsen.

Jens er i færd med at lave et oplæg til bestyrelsens næste møde om, hvordan vi i fremtiden skal tackle problemer med vejene. Alfa og omega er dog, at vi alle kører langsommere.

Bemærkninger til pkt. 3:

SP. Elin Post, beboer i Haveforeningen Nobilis og på vegne af to sønner med sommerhuse på Under Rønnene.

Hvorfor blev der ikke lagt dræn i Åstrup Strandvej og Skæring Hedevej ifm gravearbejde? Ved skybrud er der vand overalt. Problemet er stort.

SV. Jens. Spørgsmålet hører under Aarhus kommune, der vedligeholder de offentlige veje (dvs. de asfalterede) – kommunen fejer f.eks. for sand.

SP. Elin kan vi bede Grundejerforeningen Skæring Hede Nord om at henvende sig til kommunen? Måske tage billeder af de store regnmængder?

Iflg. Eva kunne vejlauget måske skrive til Afd. for Teknik og Miljø, og henlede afdelingens opmærksomhed på problemet efter evt. en første kontakt til Hjemmeplejen, da ansatte herfra dagligt kører i området og må have observeret den megen vand.

SP. Nancy, Nordmandvej

Er der regler for opstilling af containere ifm nybyggeri og hvor længe må de stå? Er det nødvendigt at kontakte politiet?

SV. Hans Jacob Meyer henviser til at ringe til de entreprenører, der sætter containere i rabatten og bede dem tage sig af problemet.

SV. Jens anfører, at håndværkerbiler/ containere er nødvendige ifm byggeaktiviteter: Han omtaler eksempelvis opførelsen af det nye Eurodanhus på Nobilisvej. Vejen har kun en smal rabat, så containerens placering generer pt. trafikken.

Simone, Nordmanvej henviser til en APP “Aarhus Borgertip”, hvor beboere kan videregive oplysninger om problemer i lokalområder, f.eks. meget store regnsøer på Skæring Hedevej….

4. Regnskab for 2021 og forslag til vejbidrag for 2023

Kasserer Flemming Furholm uddelte regnskabet til de fremmødte – resultatet for 2021 viser et overskud på kr. 51.206. Flemming gennemgik de enkelte poster.

Der var i 2021 i alt 142 betalende grundejere (af 250 mulige iflg. Børge Nissen).

Af de 29 betalende, som banke-på-runden gav, var de 15 helt nye bidragsydere.

Indtægter blev på i alt kr. 109.445.

På generalforsamlingen i 2020 blev der truffet beslutning om at hæve vejbidraget til kr. 750.  Enkelte har indbetalt et mindre beløb.

Materialeudgift udgør kr. 38.131. Der er indkøbt 130 kubikmeter grus leveret i store sække varende til dagspris på ca. 50.000, ingen Dustex.

Til drift af traktor er brugt kr. 12.151: Reparation, almindeligt vedligehold og diesel. Kontorhold og mødeudgifter udgør kr. 6.451.

Negative bankrenter og -gebyrer beløber sig til kr. 1.506.

I 2020 havde vi et underskud på kr. 23.999.

Egenkapital er med årets resultat nu kr. 75.496.

Bemærkninger til regnskabet:

SP. Ulla, Under Rønnene

Hvor meget har fjernvarmeentreprenøren betalt i grus i 2021?

SV. Jens. Beløbet afholdes ikke af foreningen og fremgår ikke af vores årsregnskab.

Vejlauget har som nævnt lagt grus med traktor for ca. kr. 50.000 på vejene.

SP. Nancy, Nordmandvej

Kan det årlige vejbidrag på kr. 750 evt. deles i to halvårlige betalinger?

SV. Flemming. Bedst for foreningens økonomi med én indbetaling tidligt på året.

SV. Rikke foreslår, at den enkelte grundejer selv budgetlægger med et månedligt beløb, da det vil give vejlauget mere administration med flere indbetalinger.  Rikke henviser i øvrigt til pkt. 5 med forslag fra dirigenten, Niels Herping, om en deadline /sidste rettidig indbetalingsdag for vejbidraget.

SV. Rikke. Måske tale med naboer om, at vejbidrag betales omkring 1. februar.

SP. Jette Andersen, Under Lindene

På generalforsamlingen i 2020 blev bidraget forhøjet til kr. 750 pga bl.a. udgift til Dustex, som så ikke er pålagt i 2021. Beløbet anfægtes ikke, men hvad er årsagen?

SV. Jens. Det er korrekt, men forøget byggeaktivitet og trafik gav stor slitage. Derfor valgte vi ikke at lægge Dustex. Dette materiale stammer fra graner/ fyrretræer og importeres fra Norge af en landmand på Djursland, som har svært ved at skaffe materialet. Sikkert for dyrt nu iflg. Jens og derfor pt. uaktuelt.

SV. Rikke anfører, at foreningen ikke kunne forudse prisstigning på ‘nødder’.

Regnskab for 2021 blev herefter godkendt.

Bestyrelsens forslag om uændret vejbidrag på kr. 750 (2023) blev også godkendt.

5. Behandling af forslag fra medlemmer

Niels Herping Hansen har rettidigt indsendt forslag til bestyrelsen om at fastsætte en frist for seneste indbetalingsdag af vejbidrag, f.eks. 1. februar. Niels begrundede sit forslag.

Det foreslås desuden, at den oversigt over vejnumre, som udsendes sammen med nyt fra vejlauget og betalingsanmodningen, opdateres flere gange årligt, så banke-på-folk kan se, hvem der faktisk har betalt, når de går rundt. 

Som nævnt under dagsordenens pkt. 3 er det op til den enkelte grundejer frivilligt at betale til Vejlauget Skæring Hede Nord.

SP. Morten Fauerby, Skovfyrvej

Hvad med 1. marts som betalingsdato?

SV. Rikke. Et godt forslag fra Niels Herping, men da det er frivilligt at betale vejbidrag, vil en deadline altid give problemer.

SV. Palle, Under Lindene

Enig med Rikke. Vejlauget udøver ingen inkassofunktion.

Forslag fra Mads Peter Bang, Under Lindene

Ingen fristdato anføres. I stedet f.eks en blødt formuleret henstilling fra betyrelsen om at betale: “Vi ser helst, at vejbidrag indbetales inden den XX-XX-XX af hensyn til planlægning af arbejdet med vejene”

SV. Simone, Nordmanvej

Ja, det er frivilligt at betale til et vejlaug men altså ikke mere frivilligt end, at en grundejer har pligt til at vedligeholde vejen ved sin parcel. Kan vi få det med?

Med henvisning til vedtægternes § 3, stk 2 (…vejbidrag indbetales til vejlauget efter vejlaugets anvisning og er alene gældende for det kalenderår, hvor indbetalingen er indgået…) finder Eva formuleringen om at betale for ‘blød’.

SV. Niels Herping

Hvad med at lade en indbetaling dække indeværende og det efterfølgende år, hvis et medlem først betaler efter en vis dato? Det kendes fra andre foreninger. Derved får vi flere medlemmer, og de nye får med en rabat incitament til at melde sig ind.

Han foretrækker betaling så tidligt som muligt.

Lis Stenfeldt, Sogneskellet: En opfordring til at betale vil være fint.

SP. Lise, Skovfyrvej: Har det betydning, om vi betaler før en fristdag? Tiden flyver for alle. Ligegyldigt om der er flere rater. Det er nødvendigt med påmindelser.  

Nogle ejere kører på frihjul eller ønsker bare ikke at være med. Iflg. Christina: udlejere har ingen interesse, når de ikke bor her, selvom beløbet kan fratrækkes.

Vejlaugets bestyrelse lovede at drøfte betalingsfrist(er) i det kommende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (periode på to år)

Børge Nissen, Bjergfyrvej 14 holder som bestyrelsesmedlem.

Esben Møller Jensen, Skovfyrvej 47 stiller op. Valgt.

Rikkes valgperiode udløber først i 2023 men hun kan pga flytning fra Nordmandvej ikke forblive medlem af/ formand for bestyrelsen for den resterende periode iht. vedtægternes § 3, stk. 4. Rikke tilbyder sig dog gerne som konsulent efter behov.

En person skal vælges. Det nye medlem får et ‘nemt’ år med Rikke som bagland.

Simone Kazar, Nordmandvej accepterer at indtræde i bestyrelsen for 1 år. Valgt.

Flemming Furholm modtager genvalg. Valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter (periode på et år)

Jens Overgård fortsætter som suppleant. Modtog genvalg.

Jens Ove Hansen ønsker at fortsætte som suppleant. Modtog genvalg.

8. Valg af revisor (periode på et år)

Henrik Kaae modtog genvalg.

9. Valg af revisorsuppleant (periode på et år)

Hans Jacob Meyer modtog genvalg.

10. Eventuelt

Hans Jacob Meyer foreslår, at foreningens regnskab vedlægges/ vedhæftes indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, og at vedtægterne rettes til i den anledning.

Bestyrelsen anmoder Hans Jacob Meyer om at indsende forslag herom til evt. vedtagelse på næste års generalforsamling.

Hans Jacob Meyer fandt desuden, at vedtægterne burde præciseres, så et medlem, der sælger sin ejendom, ingen stemmeret har på generalforsamlingen. Hver grundejer råder over én stemme pr. betalt kr. 750. Om dette gælder Haveforeningen Nobilis, der betaler et årligt vejbidrag på kr. 7500, er ukendt.

Dorthe Mølbjerg, Skovfyrvej, beder på vegne af nogle beboere om, at skraldespande sættes tilbage på egen matrikel efter tømning.

Nancy, Nordmandvej

Når Grundejerforeningen Skæring Hede Nord holder møder, er der tit emner, som også ‘krydser’ vejlaugets interesser. På grundejerforeningens generalforsamling den 18. maj 2022 var der bl.a. debat om:

Diverse ulovligheder ift lokalplanen. Grundejerforeningen vil gerne kunne dokumentere disse og foreslår at tage fotos med eksempler, som så sendes til kommunen mhp en mulig løsning af problemerne. Hvad er fortov, hvad er vej? Iflg. Nancy har Under Rønnene de største problemer med beplantning af rabatter, sten og parkerede køretøjer. Hvad gør vi?

Herudover drøftede grundejerforeningen:

Etablering af legeplads.

Fredskov.

Etablering af cykelsti – tidligere drøftet i grundejerforeningen.

Åbning for trafik i den ende af Ellestien, der munder ud i Åstrup Strandvej.

Fartdæmpende foranstaltninger for at mindske støvgener, evt. opstilling af skilte.

Opfordring til ikke at parkere på vejene.

Nancys informationer blev drøftet af vejlaugets generalforsamling.

Flere fandt emnerne relevante. Det præciseredes, at Vejlauget Skæring Hede Nord kun omfatter veje vest for Åstrup Strandvej, men hvad kan VI gøre? At tage fotos afvistes.

Jens Overgård redegjorde for hvilken ‘hvepserede’, især Ellestiens åbning efter hans mening kunne give. Det spørgsmål ville dog blegne ift spørgsmål om placering af hegn og hække på rabatter. Som laugets vejmand ser Jens mange ulovligheder hos grundejere på vejene, men han nægter at være politimand og opfordrer i stedet alle til at bruge Facebook. Vi må sammen med grundejerforeningen finde flere løsninger og træffe bedre beslutninger ifm problemer og tage uhensigtsmæssigheder op.

Eva spurgte til henvendelser på en fællesmail med spørgsmål om vejlauget. Rikke har indtil i dag på denne mail modtaget ca. 150 udenlandske spam mails og slettet dem. Ingen andre. Den lukkes derfor. Mails fremsendes direkte til bestyrelsen. Debat kan ske via Facebook. Jens opfordrede til, at Facebook bruges. Vi skal følge med tiden og bruge de sociale medier mere.

Børge Nissen afslutter med denne generalforsamling sin tid i bestyrelsen. Rikke takkede på vegne af bestyrelsen Børge for hans arbejde gennem mange år og overrakte en vingave.

 Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Skæring d. 4. juni 2022/ Eva Reiser Olesen, referent

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Vises indlægget ikke, klik da på ‘download’ for at se indlægget korrekt.

Tilføjelse:

Fra en grundejer har vi modtaget en anmodning om behandling af nedenstående forslag på vores GF 19.06.22.

Forslaget et rettidigt modtaget og vil blive behandlet som dagsordenens Pkt. 5 Behandling af fremsendte forslag fra medlemmer.

Forslag til Vejlaugets generalforsamling 2022.


Jeg foreslår, at bestyrelsen laver en fast rettidig betalingsdato for kontingent.
Jeg motiverer mit forslag på generalforsamlingen.


Venligst
Niels Herping-Hansen
Nordmanvej 36

Gravearbejde

For at sikre så få ulemper som muligt i forbindelse med det kommende gravearbejde, blev der den 15. februar afholdt møde med repræsentanter fra Kontant Net og entreprenørfirmaet Jens Karstensen A/S.

Aktuelt er det Svinbovej og Grandstien der står for tur. Med den store byggeaktivitet i Skæring Strand området, og det stigende antal elbiler vi nu ser, bliver det på sigt nødvendig at optimere nettet.

Gravearbejde vil foregå i siden af vejen, mere præcis 0,55 cm fra skel.

Det er klart, at det kommende arbejde tager hensyn til de gamle og store træer. De “hører til” og har altid stået der, og det er jo netop noget vi ønsker, bl.a. fordi disse træer giver området det grønne look.

Anderledes forholder det sig med småtræer og planter udenfor matriklen. De overlever ikke processen.

Hvis der er beplantning udenfor matriklen, som i selv har sat eller holder af, kan vi kun anbefale at i fjerner dem, før entreprenøren rykker ind.

Når gravearbejdet er afsluttet, vil rabatterne blive planeret og herefter tilsået med græs, til glæde for os alle.

Referat af generalforsamling – Vejlauget Skæring Hede Nord 2021

Pkt 1: Valg af dirigent og referent:

Bestyrelsen foreslår Niels Herping Hansen, Nordmanvej som dirigent. Niels vælges uden modkandidat.

Dirigenten bekendtgør, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 19 stemmeberettigede er dukket op inklusiv bestyrelsen. 1 fuldmagt er medgivet.

Hans Jacob Meyer, Skovfyrvej og Jørgen Krøjmand, Nordmanvej vælges som stemmeoptællere.

Bestyrelsen foreslår Lasse Hansen, Nordmanvej til referent. Lasse vælges uden modkandidat.

Pkt 2: Bestyrelsens beretning

V/formand Rikke Goerlich

Tak fordi I er kommet til denne vigtige generalforsamling. Vi havde håbet, der ville være mange flere, da vi har nogle fremtidsvisioner omkring vejene, som vi rigtig gerne vil, at så mange som mulig kender til – og forholder sig til. Dette kommer Jens-vejmand nærmere ind på senere. 

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 7 møder. 

Vi har fulgt vores handlingsplan, som har været: 

Fortsat gode veje til alle

Forsat at minimere støvgener og huller i vejene

Flere betalende grundejere

Bedre forståelse fra grundejere om at grene, hække og andet til gene for trafikken skal minimeres. Vi skal fortsat gøre opmærksom på, at rabatterne/fortovene ikke tilhører den enkelte grundejer, men den enkelte er ansvarlig for at holde dem. 

Fortsat at gøre opmærksom på, at man kører hensynsfuldt – både i forhold til mennesker og dyr på vejene, men også for at reducere støvgenerne. 

Der er nogle steder herude, specielt ved hjørnegrunde, hvor bevoksningen udgør en risiko for sammenstød. Det er vanskeligt at orientere sig og nogle steder er man er nød til at køre for langt over i forkert vejbane, for at komme udenom træer, buske og hække. 

Det mest ærgerlige i det forgangne år først. Det er SÅ træls.

I sommeren 2020 blev vi desværre udsat for tyveri fra vores konto i Danske Bank. 

Det skete ved, at der blev sendt flere mails til vores kasserer om at betale 1923,- euro (cirka 14.000,-) til en konto i Tyskland. Det skulle dække materiale til veje og traktor. Mailen så ud til at komme fra formanden, hvilket den ikke gjorde. Afsenderne rykkede kasseren flere gange for overførslen og pengene blev betalt.

Dette blev opdaget ved et tilfælde på vores første bestyrelsesmøde efter ferien, hvor kasseren spurgte, hvorfor det hastede sådan med den overførsel. Jeg, der var formand, lignede et spørgsmålstegn. 

Vi har naturligvis anmeldt tyveriet og været i kontakt med banken for at søge om erstatning. Det kan desværre ikke lade sig gøre. 

Iflg Danske Bank var der, alene i deres regi, samme måned over 30 andre foreninger, som var udsat for lignende tyveri. Tyvene er utroligt opfindsomme og ufatteligt frække. Jeg har set i medierne, at der advares mod det igen i år. 

Vi har også efterfølgende fået lignende mails, men de er naturligvis slettet. 

Hele sikkerhedsproceduren findes i vejlauget’s mappe og som fil, således kommende bestyrelser også er klar over proceduren. 

Interesserede kan finde politianmeldelsen og mailkorrespondancen i en mappe til gennemsyn her på generalforsamlingen. 

Tilbage til dér, hvor vi bruger vores tid og lægger vores arbejde.

Rigtig mange er glade for, at der bruges dustex. I tørre perioder modtager vi anmodninger om at køre mere dustex på, så støvet ikke generer for meget. Vi så det sidst i april måned, som stort set var uden regn, dermed var der naturligvis øgede støvgener. Det samme har været gældende den sidste tid. 

Vi har budgetteret med 2 dustexbehandlinger om året. I flg vores medlemstal pt har vi til 1 gang. 

Nu og i månederne frem er det dog ikke kun vejret, som udfordrer omkring støvet. Hele området er præget af byggerier og dermed tunge køretøjer. De tunge køretøjer kører dog ofte så langsomt, at hvis de yderligere sætter farten ned, vil de gå i stå. Dækkenes størrelse og bilens vægt medfører uanset støv. Håndværkerne skal kunne komme frem og tilbage, her kan vi ikke stille så meget op.  

Til gengæld får vi også en del henvendelser om, at folk i personbiler kører for stærkt. Det er jo os, der bor herude…… Dette kan vi alle gøre noget ved. Man tjener måske nogle sekunder ved at køre stærkt, til gengæld er det langt fra sikkert, at naboerne synes, man er en vejhelt. 

Vi fylder ’nødder’ i vejhullerne, når det er muligt vejrmæssigt. Vejret er jo en ret stor faktor, når det gælder vores veje. 

Er det tørt, får vi støvgener. Regner det i en længere periode, får vi huller i vejene. 

Set i forhold til vores handlingsplan, har vi i bestyrelsen haft mange og grundige overvejelser omkring, hvordan vi bedst kan tackle udviklingen omkring pasningen af vores veje i fremtiden. Her er pt mange byggepladser, det vil fortsætte de næste år. Der skal lægges fjernvarme rør, det kommer vi også til at mærke til – vejmæssigt.  

I forbindelse med gennemgang af regnskabet, vil Jens optegne de forskellige scenarier, vi kan forudse, bliver de muligheder, der kan arbejdes videre med. 

Spm. til beretning:

Dorthe Lundberg, Skovfyrvej 19: Der parkeres i stadigt stigende omfang på de grønne fortove. Det er funktionelt og æstetisk generende. Kan Vejlauget gøre noget?

Bestyrelsen: Vigtigt punkt. Bestyrelsen kan tage emnet op. Bestyrelsen opfordrer også til, at den enkelte parcelhusejer (pænt og høfligt) henvender sig hos dem, der bruger de grønne fortove som p-plads eller til anden opbevaring. De må ikke bruges til dette formål. Vejlaugets bestyrelse vil også gerne henvende sig, hvis de bliver gjort opmærksomme på, hvor der er et problem med ulovligt benyttede grønne fortove. 

Åse Elsborg, Under Rønnene 11: Store varevogne og andet køretøj i forb. m. byggeri parkerer i rabatten og laver huller/ fordybninger i vejene.

Bestyrelsen: Vi kan igen kun opfordre til, at man pænt og venligt henvender sig hos f. eks. bygherren om dette. Vejaluget har ikke hjemmel til decideret parkeringsforbud i rabatten.

Formandens beretning godkendes uden kommentarer.

Pkt 3: Veje aktuelt og fremadrettet

Ved vejmand Jens Overgård:

Vejbidraget er hævet til 750,-/ år for at få råd til 2 x Dustex/ år. Omfanget og hastigheden af nybyggeri i området har overrasket os. Byggeriet er hårdt ved vejene, fordi det medfører meget tung trafik. Grus rives op og huller forstørres. Der er ikke kørt Dustex på i år endnu, bla. pga den store mængde tunge trafik og fordi man troede, nedlægningen af fjernvarmeanlæg ville begynde ca 1/5. Så vidt vides er planen nu, at nedgravning til fjernvarme begynder uge 32 på Under Rønnene. Det forventes at denne etape vil vare ca 10 uger forudsat gravemaskinerne kan komme til! Førnævnte brug af rabatter til parkering o.lign. er en hæmsko for gravearbejdet, og Vejlauget får en opgave med at informere parcelejerne om, at de skal fjerne evt. parkerede biler i rabatten, mens gravearbejdet står på (og gerne bagefter også).

Efter Under Rønnene ser det ud til, at Ellestien og senere Skovfyrvej skal have udgravet til fjernvarme.

Gravearbejdet forventes at løbe minimum indtil medio 2023. Dette arbejde vil også medføre øgede støv-, støj- og trafikgener. Vejmanden udtrykker bekymring over det faldende medlemstal. Materiellet er nedslidt, og den nuværende model med frivillig, ulønnet arbejdskraft er uholdbar i længden. Kombinationen af de førnævnte faktorer som øget tung trafik fra byggeri, fra nedgravning af fjernvarmerør, faldende medlemstal osv., indikerer, at en ny model for vejenes vedligehold kan komme på tale. Bestyrelsen har kigget på en model, hvor der lægges knust asfalt i ca 7 cm tykkelse på “hovedvejene” i området, mens stikvejene bevares med grus som nu. Vejmanden deler billeder rundt af denne vejtype, som deltagerne på generalforsamlingen kan se. Modellen er endnu ikke fremlagt som et decideret forslag, men som et oplæg til debat. Hvis der udlægges knust asfalt vil det sammenlagt koste ca 1 mio kroner.

Hvis fremtidige udfordringer ikke konfronteres, kan vi i værste fald ende i en situation, hvor kommunen vil skride ind og bringe vejene i en forsvarlig tilstand, så f.eks. redningskøretøjer kan komme frem. HVIS det ender med kommunen skrider ind og asfalterer, vil udgiften stige betragteligt: op mod 200.000,-/ husstand. Det er altså i vores interesse at undgå denne situation.

Spm. fra salen:

Åse Elsborg: Kan vi kommunikere ud til parcelejerne i området, der ikke betaler til Vejlauget, at denne udgift risikeres, for at få dem til at deltage i Vejlaugets arbejde?

Bestyrelsen: Det er vores hensigt i løbet af efteråret at sende en dialoggruppe rundt til ikke-betalende parcelejere i området, og informere dem om vores arbejde. Derved håber vi at få flere medlemmer.

Lis Steenfeldt, Sogneskellet: Har knust asfalt forsøgt tidligere i området uden større effekt?

Bestyrelsen: Det er korrekt. Den variant af knust asfalt, der blev anvendt dengang, er en anden variant og i en ringere tykkelse, end det tilbud, vi har indhentet denne gang. Der har været udlagt knust asfalt på Strandvangsvej for ca 10 år siden. Det var en succes.

Ulla, Under Rønnene 8: Vejbump/ chikaner? Må vi det?

Bestyrelsen: Der må ikke etableres vejbump el chikaner, når der ikke er gadebelysning.

Elisabeth Dreyer, Skovfyrvej 24: Er det en ide at søge sponsorater?

Bestyrelsen: God ide, det vil vi gerne kigge nærmere på.

Pkt 4: regnskab

Ved kasserer Flemming Furholm:

Kommentarer til regnskab: “Ekstraordinære udgifter” dækker over ca 15.000,- mistet i forb. m. førnævnte internetsvindel og 10.000,- til forskønnelse af traktorens holdeplads. Desuden er der brugt et beløb til dækning af arbejdsrelateret uheld, hvor Jens Overgård, vejmanden, slog sine tænder. Vejlauget er ikke forsikret mod den slags uheld, og valgte at dække Jens’ udgifter i denne forbindelse.

Regnskabet godkendt uden anmærkninger.

Forslag til vej-bidrag kr.: 750,- uændret. Der er enighed om at fortsætte med dette beløb.

Pkt 5: indkomne forslag:

Der er ingen indkomne forslag modtaget.

Pkt 6: valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Rikke Goerlich – modtager genvalg

Trine Tholstrup – modtager genvalg

Palle Nyberg – modtager genvalg.

Desuden er der modtaget en præsentationsvideo fra Christina Veng, Ellestien 8, der ønsker at deltage i bestyrelsens arbejde. Videoen afspilles på generalforsamlingen. Christina stiller også op til bestyrelsen. Der er dermed 4 kandidater til 3 pladser, og der foretages anonym stemmeafgivning.

Der er udleveret 20 stemmesedler.

Resultatet af afstemningen bliver:

 • Rikke Goerlich: 19 stemmer
 • Trine Tholstrup: 18 stemmer
 • Palle Nyberg: 8 stemmer
 • Christina Veng: 12 stemmer

Pkt 7; valg af bestyrelsessuppleanter:

På valg er:

 • Jens Overgård: modtager genvalg
 • Jens Ove Hansen: modtager genvalg

Jens og Jens vælges uden modkandidater.

Pkt 8; valg af revisor:

På valg er:

 • Henrik Kaee: modtager genvalg.

Henrik vælges uden modkandidat.

Pkt 9; valg af revisorsuppleant:

På valg er:

 • Hans Jacob Meyer: modtager genvalg.

Hans Jacob vælges uden modkandidat.

Pkt. 10: Evt:

Fra salen spørges til om Vejaluget kunne arbejde med at skaffe en hjertestarter til området. Bestyrelsen mener, dette arbejde kunne være mere relevant for grundejerforeningen at arbejde med. Der er to medlemmer af grundejerforeningens bestyrelse på aftenens generalforsamling, der bekræfter, at dette kunne være relevant arbejde for grundejerforeningen, og lover at tage dette spm. op i grundejerforeningsregi.

Der er ikke flere emner, der kommer op under evt.

Formanden takker af for i aften.

Således oplevet; Lasse Hansen, referent

Dirigent: Formand: 

Niels Herping Hansen Rikke Goerlich

Generalforsamling 2021

Til alle grundejere i Vejlauget Skæring Hede Nord Skæring den: 09.06.2021

Indkaldelse til Vejlaugets ordinære generalforsamling 2021

Onsdag den 30.juni 2021 kl. 19.30

i Skæring Kirke

Vejlauget serverer kaffe, vand fra hanen og lidt sødt.

Mød op i god tid af hensyn til registrering af fremmødte stemmeberettigede og evt. fuldmagter. For at være tale- og stemmeberettiget på generalforsamlingen skal fuldt vejbidrag kr. 750 for 2021 være betalt.

Vi skal passe på hinanden og os selv reglerne i kirken er, at når vi sidder med afstand er mundbind ikke nødvendigt, men mundbind skal anvendes når vi ikke er på vores pladser.

Efterfølgende dagsorden har mange væsentlige informationer og debatter.

Vil du sætte dit præg på vejlaugets virke i det kommende år, er det nødvendigt at møde op den 30. juni.

Dagsorden:

 1. Valg af referent og dirigent.
 2. Bestyrelsens Beretning 2020.

Fremlægges af formand Rikke Goerlich.

Debat:

 1. Vores veje aktuelt og fremadrettet.

Fremlægges af vejmand Jens Overgaard.

Debat:

 1. Regnskab 2020 samt forslag til Vejbidrag for 2022.

Fremlægges af kasserer Flemming Furholm

Debat:

Forslag til Vejbidrag 2022 er uforandret kr. 750 / grund.

Godkendelse af Vejbidrag for 2022.

 1. Behandling af fremsendte forslag fra medlemmer

For at komme under behandling på generalforsamlingen skal forslagsstilleren fremsende en skriftlig anmodning indeholdende en detaljeret beskrivelse af forslagets indhold samt begrundelse for forslaget. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er:

Rikke Goerlich – modtager genvalg.

Trine Tholstrup – modtager genvalg.

Palle Nyberg – modtager genvalg.

Valg.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

På valg er:

Jens Overgaard – modtager genvalg.

Jens Ove Hansen – modtager genvalg.

Valg.

 1. Valg af revisor

På valg er:

Henrik Kaae – modtager genvalg.

Valg.

 1. Valg af revisorsuppleant

Hans Jacob Meyer – modtager genvalg.

Valg.

 1. 10.Eventuelt

Vejene aktuelt:

Vores veje er i fin stand, når det gælder huller og efterfyldning af samme. Mht. støvplager er aktuel tilstand under ønsket niveau.

Tørre perioder giver støvplager, specielt når der køres for stærkt i forhold til forholdene.

Fremadrettet får vi ekstra udfordringer for præstering af acceptabel vedligeholdelse af vejene. Dels har vi mange byggepladser med nødvendige lastbiler, gravemaskiner og håndværkerbiler. Dels er nedlægning af fjernvarmerør nært forestående.

En meget effektiv og tilmed ganske gratis måde, at spare Dustex og nødder på er hensynsfuld kørsel iht. nedenstående skema:

 

Vejbidrag aktuelt:

 

Har du endnu ikke fået betalt vejbidrag kr. 750 for 2021, kan du få det klaret på en af de følgende tre måder:

Bankoverførsel til Danske Bank: 

Reg. nr.: 1551, Konto nr.: 3015815

Angiv primært ”vejnavn (evt. forkortet) og nummer”. Herved lettes korrekt registrering af din indbetaling. 

eller

MobilePay til Danske Bank:

Nr.: 67445, angiv venligst ”vejnavn og nr.”

eller

Kontant:

Til Børge Nissen, Bjergfyrvej 14 eller på generalforsamlingen.

Hvis du har fundet nærværende indkaldelse i din postkasse, er det fordi, vi ikke har din mailadresse registreret i vores grundejerliste. 

Det er spild af træforbrugende papir og tid til fysisk omdeling.

Du kan hjælpe naturen og os ved at sende dine kontaktoplysninger (mail, tlf. og navn) med angivelse af din adresse på Skæring Strand til bn@koknissen.dk 

Din mailadresse vil til orientering af vejlauget udelukkende blive anvendt til fremsendelse af informationer med relevans for vores veje og vil ikke blive offentliggjort eller videregivet til tredjepart.

En oplyst mailadresse kan til enhver tid slettes af grundejerlisten ved at sende en ”afmelding” til bn@koknissen.dk 

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Vejlauget Skæring Hede Nord