Ordinær Generalforsamling Vejlauget Skæring Hede Nord 29.5.2019

Beslutningsreferat.

Dagsorden

 1. Valg af referent og dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab 2018 samt forslag til Vejbidrag 2020.
 4. Behandling af fremsendte forslag fra medlemmer.
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Valg af revisorsuppleant.
 9. Evt.
 1. Valg af referent og dirigent.

Thor Bramsen blev valgt til referent og Niels Herping-Hansen til dirigent.

Niels bekendtgjorde, at indkaldelse er udsendt rettidigt iht. vedtægterne samt at der på generalforsamlingen er fremmødt 20 af ca. 135 stemmeberettigede.

 1. Bestyrelsens beretning fremlagt af Rikke Goerlich

Beretningen er efterfølgende indsat i kursiv:

Siden generalforsamlingen i 2018 har bestyrelsen holdt 9 møder.

Vores handlingsplan og visioner i 2018 var:

Få endnu bedre veje

En bred og god dialog alle grundejere imellem

Tiltag for at øge antal af betalende grundejere, herunder etablering af MobilePay

Tiltag for at øge antallet af grundejere, der vil oplyse mailadresser

Revidering af hjemmeside

Vi er begunstiget med et særdeles engageret og kompetent team af vejmænd. STOR tak til jer to – Jens og Ole.

I kan genkende dem på vejene fremover – altså udover traktoren, de har fået veste med logo!

Vi får heldigvis også mange gode tilbagemeldinger på vejene nu. Nødder og stabilgrus er godt kørt ned i vejbanerne. Vores effektive vejmænd er hurtige til at udfylde eventuelle huller. Det er ikke længere nødvendigt at høvle vejene. Cykler, barnevogne og gangbesværede har nemt ved at komme rundt.

Sommeren 2018 var lang – og vi havde alle udfordringer med støv fra vejene.

Når der ikke er naturlige chikaner i form af huller i vejene, køres der stærkt.

Det giver mange gener for os alle sammen.

Der er en ret enkel regel, vi alle kan følge.

Se i dit bakspejl. Danner du en støvsky – kører du for stærkt!

Man tjener måske 10 sekunder på at køre ’stærkt’, som såmænd bare kan være 30 km/t. Til gengæld kan man være ret sikker på, at naboer ikke sender venlige tanker efter én.

Det er ikke det værd. Vi opfordrer til, at alle kører hensynsfuldt.

Vi har gennemført 3 informationsskrivelser med opfordring til at betale vejbidrag til samtlige ejendomme. De, som ikke har givet information om mailadresse, har modtaget brev i postkassen.

Det letter vores arbejde og er positivt for økonomien, når vi kan benytte os af mail i stedet for breve og kuverter. Oplyste mailadresser er behørigt beskyttet og anvendes alene til information fra vejlauget og gives ikke videre til tredjepart. Har du ikke oplyst din mailadresse, kan du gøre det ved at sende en mail til: bn@koknissen.dk

Vejbidrag gælder for det kalenderår bidraget er indbetalt.

Registrerede indbetalinger giver stemme- og taleret på generalforsamlingen.

For bestyrelsen er det optimalt, at man indbetaler i starten af året. Det giver en mulighed for at kunne vurdere, hvilket rådighedsbeløb vi har til varetagelse af vedligeholdelsen.

Tiltag omkring flere betalende grundejere har båret frugt.

Pr 25 maj er vi ca. 135 ud af 254 mulige grundejere, der har betalt vejbidrag for 2019.

Etablering af Mobile Pay har været en god ide, mange benytter sig af den mulighed.

Vi har foretaget en gennemgribende revidering af vejlaugets vedtægter. Dels var de tidligere vedtægter forældede, dels gav de ikke klare svar ved tvivlsspørgsmål. Vedtægterne blev accepteret ved generalforsamlingen 2018, men da vi var for få stemmeberettigede deltagere, måtte vi indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægterne blev vedtaget. De ligger på www.vejlauget.com

Vi får som sagt rigtig gode tilbagemeldinger på vores veje. Men, vi får også en del henvendelser fra grundejere, der efterspørger, at vi sørger for beskæring af buske og træer langs vejene, så udsynet er frit. Udfordringen er størst ved kryds.

Vejlauget har hverken indsigelsesret eller sanktionsmulighed. Dette hører under kommunen.

Rabatterne tilhører ikke den enkelte grundejer, men den enkelte grundejer er ansvarlig for at holde dem.

Dele af vejene har været belagt med Dustex, hvilket grundejerne selv har stået for.

I bestyrelsen har vi taget beslutning om, at vi fremover vil arbejde på at lægge Dustex på vejene, ved hjælp af vores traktor.

Det er naturligvis en økonomisk udfordring, men vi håber, at vi ved at tage dette tiltag, vil kunne få endnu flere grundejere til at bidrage til vejenes vedligehold.

Vi starter med at lægge Dustex på de gennemgående veje, som vi alle benytter. Afhængig af vores økonomi, lægges der på stikvejene.

Jo flere bidragsydere – jo bedre kan vi dække hele området

Spørgsmål til beretningen:

Spørgsmål: Har aftale med leverandør af Dustex materiale nogen konsekvens for kontingent?

Jens: Nej det vil kunne dækkes af vores nuværende kontingent.

Trine: At vi selv kan styre hvornår vi kan udføre behandling kan være en klar fordel

Ift. Regn og tidspunkt af arbejde.

Spørgsmål: Kan Vejlauget ikke bare orientere om at rabatten ikke er en del af grundejernes matrikel?

Lisbeth: Vejlauget har informeret om dette i informationsbrev i januar.

Spørgsmål: Vejlauget kan begære vej syn og kommunen vil udbedre problemet, regningen vil blive pålagt grundejeren.

Børge: Vejlauget har ingen bemyndigelse men dog ret til at påtale problemet.

Spørgsmål: Er det muligt at arbejde videre med chikaner?

Rikke: Vejlauget har forsøgt men pt. er de økonomiske konsekvenser for store i forbindelse med etablering af chikaner.

Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

 1. Regnskab kalenderår 2018 samt Budget og forslag til Vejbidrag for kalenderår 2020. Fremlagt af Lisbeth Horn

I 2018 er Kontingent indbetaling på 80.000 kr. svarende til ca. 165 betalende medlemmer. Pengene er brugt i 2018 og 2019 på investeringer i traktor, veje og Dustex udstyr. Bank beholdning er pt. ca. 50.000 kr.

2018 byder på et lille underskud på ca. 20.000 kr.

I 2019 håber vi på en stigning af antallet af medlemmer således vores indtægter vil være ca. 90.000 kr.

Vejbidrag foreslås bibeholdt på kr./år 500 pr. matrikel.

Der forventes at kunne opnå et lille overskud på ca. 10.000 kr. i år.

Spørgsmål til regnskabet:

Spørgsmål: Kan positivlisten bidrage til flere medlemmer.

Svar: Bestyrelsen ønsker at fortsætte den positive udvikling og håber på at Dustex initiativet kan bidrage yderligere.

Regnskabet 2018 og Vejbidrag 2020 blev herefter godkendt af forsamlingen.

 1. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling pkt. udgår.

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Rikke Goerlich – modtager genvalg.

Trine Tholstrup – modtager genvalg.

Palle Nyberg – modtager genvalg.

Ingen modkandidater opstillet alle er derfor genvalgt.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

På valg er:

Jens Overgaard – modtager genvalg.

Jens Ole Hansen – modtager genvalg.

Ingen modkandidater opstillet alle er derfor genvalgt.

 1. Valg af revisor

På valg er:

Henrik Kaa – modtager genvalg.

Ingen modkandidater opstillet Henrik er derfor genvalgt.

 1. Valg af revisor suppleant

På valg er:

Ole Gottwall – ønsker ikke genvalg.

Hans Jacob Meyer (Skovfyrvej 36) opstillede og blev valgt til posten.

 1. Eventuelt

Spørgsmål Bendt: Åbning af Ellestien for at minimere trafik, således mindre støv.

Børge: Det er tidligere forsøgt og det er ikke muligt for bestyrelsen at forfølge denne ide grundet ejerforhold af stisystem. Forslag er tidligere nedstemt.

Spørgsmål: Er der nogen der har tænkt over fremtiden mht. lokalplan?

Rikke: Ikke muligt for vejluget at påvirke lokal plan, dette foregår med borgerinddragelse og der henvises til dialog med grundejerforeningen.

Lisbeth: Området vil fortsat have Fælles veje og Vejlaugets arbejde vil fortsætte som tidligere.

Spørgsmål: Kan problem med furer i forbindelse med regnvejr på Bjergfyrvej løses af Vejlauget.

Jens: Vejlauget er bekendt med dette problem og vil prøve at udbedre huller.

Generalforsamlingen afsluttedes herefter af dirigenten med tak for en god debat.