Bestyrelsesmøde 19.9.2017

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19.09.2017

Til stede: Rikke, Jens, Lisbeth, Palle, Jens Ove, Børge og Trine

Afbud: Ingen

Dagsorden:

 1. Strategi og handleplan
 2. Opfølgning på overdragelsesmøde
 3. Opfølgning fra GF
 4. Medlemsliste og omdeling af skrivelse
 5. Evt.

Vi tog dagsorden i alternativ rækkefølge

Ad 4)

 • Vedr. medlemsliste: Børge informerede om, at der er 104 betalende medlemmer + haveforeningen i Vejlauet ud af 249 parceller+haveforeningen – i alt betalt 57.000kr. i kontingent pr. 15.09.2017. Der er ca 30 nye betalende, ca samme antal er faldet fra.
 • Hvordan får vi flere med i Vejlauet?

Skrivelse: Vi aftalte at lave en skrivelse til samtlige parceller. Rikke og Børge har begge lavet et forslag. Drøftelse af indhold. Det blev aftalt, at Rikke og Børge samskriver og sender et forslag til bestyrelsens medlemmer.

Vi fordelte os som følger i fht. uddeling af skrivelsen:

Under Lindene: Palle

Skovfyrvej: Jens

Under Rønnene+Ellestien+Åstrup Strandvej 57: Trine

Normanvej+Sogneskellet: Rikke

Bjergfyrvej+Svinbovej: Børge

Granstien (halvdelen): Lisbeth

Granstien (den anden halvdel)+Nobilisvej: Jens Ove

Mobil pay: Vi vil bestræbe os på at gøre indbetaling så let som muligt. Lisbeth tager kontakt til Thor og banken i fht. at få oprettet et Mobil Pay nr.

Ad. 2+3)

 • Vedr. CVR: Er oprettet. Muliggør betalinger.
 • Forsikring: Vi har besluttet ikke at bruge penge på en forsikring.
 • 20km skiltning: Kan ikke lade sig gøre, da det ikke er lovligt.
 • Støvgener og vejbelægning: Dusttex er en mulighed, men en dyr mulighed, som kun holder i ca 1 måned afhængigt af nedbøren i perioden. Vi kan konstatere, at den nye belægning på Skovfyrvej har reduceret støvgenerne betydeligt. Metoden er billigere ; Skovfyrvej, Svinbovej  + stabilt grus flere steder på Ellestien vil ca koste 22.000-25.000kr anslår Palle. Metoden har  en større holdbarhed end Dusttex. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre på løsningen med ny belægning –  i første omgang på de store, mest befærdede veje; Under Lindene, Under Rønnene og Ellestien. Derefter de mindre veje og stikvejene.

Palle og Jens, som kører med traktoren, anførte, at arbejdet med at vedligeholde vejene er blevet større efter at belægningen er blevet udbedret. De anmoder om at få en tredje mand/vikar til at dele opgaven med. Lisbeth kender en, der måske vil hjælpe. Hun tager kontakt.

Der er få parceller, der ikke er med i Vejlauet og selv står for vedligeholdelsen af vejen ud for deres parcel. Det blev besluttet, at Rikke og Trine opsøger dem mhp. at få en tilkendegivelse af om de vil have ny belægning på vejen ud for deres parcel.

Vandafledning: Jens og Palle har fokus på de steder, hvor der samler sig mest vand. Der bliver løbende fyldt stabilt grus på – når vejen hæves, laver vandet ikke så store huller.

Hjemmesiden: Palle, webmaster,  reviderer hjemmesiden til næste møde. Rikke opfordrer medlemmerne til løbende dialog – ikke kun til generalforsamlingen. Børge anfører at vedtægterne trænger til en opdatering. Han laver et forslag til næste bestyrelsesmøde.

Ad. 1) Strategi og handleplan:

 • Betalingsmetoderne gøres lettere; Mobil Pay.
 • Prioritering: Belægning af ”nødder” på de store veje, derefter på de små veje og stikvejene.
 • Løbende vurdering i fht. vandafledning.
 • Vision: at blive mange flere medlemmer i Vejlauet
 • Vision: Positiv dialog, solidaritet og fællesskab
 • De vej-sagkyndige eksperter Jens og Palle skønner, at der nok ikke bliver behov for en arbejdsweekend i år, fordi vejene er blevet udbedrede. 

Ad. 5) Næste bestyrelsesmøde: afholdes d. 25.10.2017 kl. 18.30 hos Palle, Under Lindene

Ref: Trine