Referat af Generalforsamling i Vejlauget Skæring Hede Nord onsdag 26. august 2020

Referat af Generalforsamling i Vejlauget Skæring Hede Nord onsdag 26. august 2020

 1. Valg af referent og dirigent.

Thor Bramsen er valgt til referent og Niels Herping er valgt til dirigent

Dirigenten redegjorde for lovligt udsendt indkaldelse og oplyste, at der til generalforsamlingen er fremmødt 23 stemmeberettigede grundejere.

 1. Bestyrelsens beretning.

Indsat skriftlig beretning i ”kursiv”:

Siden generalforsamlingen i 2019 har bestyrelsen holdt 9 møder.

Vores handlingsplan fra 2019 og til nu har været:

 • Fortsat gode veje til alle.
 • Fortsat at minimere støvgener og huller i vejene.
 • Flere betalende grundejere.
 • Bedre forståelse fra grundejere, om at grene, hække og andet til gene for trafikken skal minimeres. Rabatterne/fortovene tilhører ikke den enkelte grundejer, men man er ansvarlig for at holde dem.
 • Fortsat gøre opmærksom på, at man kører hensynsfuldt – både i forhold til mennesker og dyr på vejene, men også med henblik på vejenes beskaffenhed og støvgener generelt.

Vi har haft meget fokus på Dustex-behandling af vejene. Vi påbegyndte behandlingen i 2019, hvor vores traktor blev klargjort til, at den også kunne behandle med Dustex. Det krævede en del ’Georg Gearløs’ opfindelser fra Jens-vejmand, men naturligvis har han løst opgaven.

Det er åbenlyst, at mange har vænnet sig til Dustex-fordelene. Vi modtager mange positive henvendelser omkring vejenes tilstand.

I løbet af tørre perioder, får vi en del henvendelser omkring, hvornår der køres med Dustex.

Som alle andre, ser vi jo også gerne, at støv bliver minimeret så meget som muligt.

Ved sidste års generalforsamling, blev udgifterne omkring Dustex gennemgået.

Vi kan se, at det er en fin løsning, men – som forudset – er den ikke billig.

Selvom vi er blevet flere, der gerne vil betale det årlige bidrag på kroner 500,- er det stadigvæk kun lidt over halvdelen af samtlige grundejere, som reelt bidrager til, at vores fællesveje er så farbare som muligt. Pr. 21.08.2020  er vi 141 betalende medlemmer af vejlauget.

I maj måned havde vi brugt halvdelen af vores Dustex-budget.

Vejrguderne har denne sommer hjulpet os, da regn har præget meget af tiden.

Havde vi fået en solrig sommer som i 2018, ville vi ikke kunne følge med.

Vi har brug for meget mere opbakning omkring betaling af vejbidrag.

For den siddende bestyrelse vil det altid være optimalt, at det årlige vejbidrag indbetales i starten af året. Det giver den bedste mulighed for at vurdere, hvilket rådighedsbeløb der er til varetagelse af vejenes vedligehold.

Det er ikke kun fryd og gammen omkring vores veje.

Her kommer en lille opsummering, som vi alle kan tage med os.

Vi modtager en del klager over, at folk kører for hurtigt. Vi bemærker det jo også selv. Det er så enkelt!  Færdselsloven er også gældende for private, fællesveje.

Hastigheden skal tilpasses forholdene. Ved max 20 km/t reducerer vi både støvgener og slitage på vejene.

Vi modtager også klager over, at rabatterne bruges til alt fra ekstra biler, skraldespande og både – ligesom der beplantes, lægges store sten og buske/træer beskæres ikke, så udsynet er utroligt dårligt visse steder.

Rabatterne er beregnet til gående og til at biler kan vige fra hinanden – de er ikke en udvidelse af ens egen matrikel.

Fra vognmænd får vi klager over lavthængende grene, der ødelægger deres presenninger. Udbedres det ikke, er der flere, som nægter at køre ind i området.

Dybest set fungerer vejene rigtig flot. Vi skal alle køre efter forholdene.  Flere grundejere skal gribe til foret og betale vejbidrag – og vi skal se kritisk på egen matrikel og rette op på de ting, som kræves her og der.

 1. Regnskab 2019 samt forslag til Vejbidrag 2021.

Regnskab 2019:

Underskud på ca. 8000 kr. i år

Flere medlemmer ønskes for at dække dette underskud. Det er primært behandling af Dustex der har bidraget til dette underskud.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Vejbidrag for 2021:

Bestyrelsen foreslår et øget vejbidrag til 750 kr. gældende fra 2021, dette er en forudsætning for at Vejlauget kan fortsætte med at behandle vores veje med Dustex.

Kommentarer:

Ellegaard, Bjergfyrvej 9:

Mener det er en dårlig ide, dyrere vejbidrag vil lede til færre betalende.

Bramsen, Skovfyrvej 21:

Mener ikke vejbidragets forøgelse vil ikke skræmme majoriteten af vejlaugets medlemmer.

Ekelund Under Rønnene:

Foreslår at Vejlauget fremover sælger ydelsen af Dustex til de medlemmer der ønsker for at løse problematikken.

Niels Herping foreslår en gruppe per vej for indkrævning af vejbidrag.

Lisbeth Under Rønnene

Foreslår øget synlighed gennem oplysende arbejde og faste betalingsdatoer.

Bestyrelsen er positiv for forslag om at kontakte ikke betalende beboer, vedr. en fremtidig betaling og medlemskab af Vejlauget.

(Trine, Lisbeth, Tanja, Karen, Niels og Rikke melder sig til dette frivillige arbejde)

Afstemning:

13 Stemmer for forhøjelse af vejbidrag kr. 250 gældende fra 01.01. 2021.

7 Stemmer imod.

Forslaget er vedtaget.

 1. Behandling af fremsendte forslag fra medlemmer.

Ingen forslag er modtaget af bestyrelsen.

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Lisbeth Horn, fungerende kasserer, Lisbeth ikke ønsker at genopstille.

Børge Nissen, fungerende medlemsansvarlig og postmester, genvalg modtages.

Valg:

 • Flemming Furholm (Under Rønnene) blev valgt som ny bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år.
 • Børge Nissen blev genvalgt til ny periode på 2 år.
 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg er:

Jens Overgaard vores ”vejmand”, genvalg modtages.

Jens Ove Hansen, genvalg modtages.

Valg:

 • Jens Overgaard og Jens Ove Hansen blev valgt for ny periode på 1 år.
 1. Valg af revisor.

På valg er:

Henrik Kaa, genvalg modtages.

Valg:

 • Henrik Kaa blev valgt for ny periode på 1 år.
 1. Valg af revisorsuppleant.

På valg er:

Hans Jacob Meyer, genvalg modtages.

Valg:

 • Hans Jacob Meyer blev valgt for ny periode på 1 år.
 1. Eventuelt.

Ekelund Under Rønnene, Foreslår at vi indfører mere frivillig arbejdskraft til vejlauget?

Bestyrelsen svarer at de er udarbejdet en positivliste for frivillig arbejdskraft der fremover vil blive opdateret.

Bramsen Skovfyrvej 21

Foreslår samarbejde med grundejerforening vedr. fortovs problematik beskrevet i udsendt pjece fra vejlauget.

Bestyrelsen vil diskutere dette på næste bestyrelsesmøde.

Mail fra Ole Gottwald: Manglende Dustex på Granstien?

Jens: Primær fokus har indtil videre været de gennemgående veje, grundet en økonomisk betragtning. I fremtiden vil alle veje (undtagen stikveje) i vores område blive behandlet med Dustex.

Øvrige bemærkninger til bestyrelsen?

 • Medlemsliste på hjemmeside bør opdateres.
 • Fast betalingsdato, januar
 • Haveforeningen, Hvor mange stemmer har haveforeningen i afstemninger?

Dirigenten afsluttede mødet.

Skæring den: Skæring den:

Dirigent: Formand: