Referat Vejlaugsmøde – 22-11-2015

Vejlauget – Skæring Hede Nord
Bestyrelsesmøde 22. november 2015 (nr. 3)

Tilstede: Palle, Jacob, Henrik, Lisbeth og John(ikke med fra start)
Fraværende: Thor

Vi skal have lavet strategi, handlingsplan og budget.

Mail fra Ingeid Knudsen:
John har talt med Ingeid og fortalt, hvem hvad og hvordan. Det er svar nok. Ingen behov for retur mail.
Mail fra Ole Gottwald: (Hvem skriver mailen? Thor?)
Svar: Vejlauget vil have en dialog med lodsejerne i området omkring bevoksning og arealer ud til fælles vej. Vejlauget overlade til de enkelte lodsejere, hvis der skal ske anmeldelse til Kommune e.l. tiltag.
Kommunen/Hedeselskabet vil reetablere Svinbovej og Granstien i det område, de har haft kørsel med de store maskiner.

Opgaver:
Info brev til alle beboere: Thor og Lisbeth arbejder på et oplæg. Skrivelsen sendes rundt til bestyrelsen til godkendelse, før det sendes ud. Sammen med det sendes opkrævning og skema til retur vedr. mailadresser og evt. ønske om ingen kørsel med traktor.
Køb fa traktor: Emnet i Mariager er ikke aktuelt. Muligvis udsættes investeringen til næste år. Såfremt formuen bruges til renoveringen af Svinbovej.
Hjemmeside: Christina vil ikke påtage sig opgaven. Henrik kender en webdesigner: Silas. Kontakter ham for at høre, hvad det vil koste at renovere nuværende hjemmeside. Palle vil gerne påtage sig vedligeholdelse og opdatering af indholdet på siden for et vederlag.
Arealer ud til fælles vej: Vi vil have dialog med lodsejerne omkring evt. problemområder. Vi vil ikke ”føre krig” eller blive uvenner med lodsejerne. Vi overlade til de enkelte lodsejere, hvis der skal ske anmeldelse til Kommune omkring ting, der kan genere andre.
Vi kan lave en standardskrivelse, vi kan dele ud til de grunde, hvor der er synlige problemer, hvis ikke vi kan få lodsejeren i tale. For eksempel: Vi har fået en henvendelse omkring……. Og derfor…….
Vedligeholdelse af veje:
• Tidsplan: Kan vi nå det i 2015? hvad med vejret?
• Kunne vi ”kræve”, at det firma, der skal udføre arbejdet, skal levere en løsning på problemet her og nu? Evt køreplader over hullerne.
• Jacob, Thor og John arbejder videre med indhentning tilbud. Danjord, Lindå Balle Maskinstation og ”John på hjørnet. (Der er efterfølgende modtaget et tilbud fra LBM på 40.050 kr. + moms og det forventes at arbejdes sættes i gang snarest)
Kasserer jobbet: Henrik overtager opgaverne fra Lasse hurtigst muligt.
Budget for 2015/16: Der skal sættes økonomi på alle vores tiltag og styr på indtægterne. Hvad er der af penge på kontoen p.t.?
Nyt skær til vejhøvl: Palle, Henrik og Bent tager sig af monteringen. Faktura på 2.300 kr. er modtaget.
Kørsel med traktor: Palle kører så tit, han kan p.g.a. vejeret.

Næste møde???? kl. 18.30 hos Jacob Skovfyrvej 55
Vi takker Palle for god forplejning