Referat fra bestyrelsesmøde d. 31.01.2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 31.01.2018

Til stede: Rikke, Lisbeth, Børge,  Jens Ove, Jens O. og Trine

Afbud: Palle

Dagsorden: Opfølgning på sidste møde d. 30.10.17:

 1. Mobilpay
 2. Hjælper til Palle og Jens
 3. Tekst til hjemmesiden omkring mailadresser
 4. Klistermærker til biler
 5. Opfølgning på vores rundskrivelse:
 • Medlemstal pr. 01.01.18
 • Udkast til nyt brev, inkl tekst om at bidrag følger årets kalender
 1. Gennemgang af vedtægter v/Børge, herunder ændringsforslag: kontingent ændres til vejbidrag
 1. Fastsættelse af dato til generalforsamling

Ad. 1: Lisbet har undersøgt mobilpay: Vi skal have et Buisiness-mobil pay med en 5-cifret kode. Der er ingen gebyr ved opstart, det koster kun 31øre pr. transaktion. Lisbet bestiller et nr., så vi kan få det skrevet ind i næste omdelingsbrev.

Ad 2: Ole  Gottwald, Granstien 8, har meldt til at ville hjælpe med traktorkørslen. Jens O. taler med ham.

Ad. 3: Børge forfatter tekst til hjemmesiden vedr. opgivelse af mailadresser , sender teksten til Palle, som venligst bedes sætte det på hjemmesiden.

Ad. 4: Pris på klistermærker: 100stk labels med tekst koster 1.300kr. Diskussion om hvorvidt Vejlauet skal investere i klistermærker og/ eller større vejskilte. Det besluttes, at det ikke er tiden, at vi skal investere i skilte eller klistermærker.  Vejlauets opgave er at vedligeholde vejene.

Ad. 5: Ultimo 2017: 138 medlemmer (incl. Haveforeningen) – dvs. en tilvækst på 17 i fht. ultimo 2016. Rikke og Børge har forberedt 2 forslag til nyt omdelingsbrev. De blev diskuteret. Rikke og Børge lægger sidste hånd på brevet. Mobilpaynr. tilføjes. Børge laver lister og Rikke laver kuverter. Omdelingen sker på samme måde som i efteråret.

Ad. 6: Børge sender et oplæg til vedtægtsændringer rundt til bestyrelsesmedlemmerne, som kan kommentere på oplæget inden eller på næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 13/3 kl. 18.30 hos Jens , Nordmanvej 43

Ad. 7: Forslag til dato for generalforsamling 2018: d. 18. eller d. 26. juni 2018. Børge kontakter kirken i fht. om vi igen i år kan benytte kirkens dejlige lokale.

Evt:

 • Vi gennemgik økonomien.
 • Orientering: Der er også lagt ny belægning på stikvejen Skovfyrvej 9-15, som ejerne på stikvejen selv har betalt. Hvis nogen er interesseret , kan de kontakte Jens Overgård, Skovfyrvej 13.
 • Gangstien mellem Under Lindene og Åstrup Strandvej i den nordlige ende er meget våd/glat. Hvis det er muligt, vil det være ønskværdigt, at der blev lagt lidt grus. Jens ser på det.
 • Der har været forespørgsler fra enkelte ejer i fht. at få lagt grus i deres indkørsel. Bestyrelsen har besluttet, at vi kun  sørger for fællesvejene.

Ref. TT