Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.04.2018

Til stede: Rikke, Lisbeth, Palle, Jens Ove, Jens, Børge og Trine

Dagsorden: Opfølgning på sidste møde; d. 13.03.2018 

Ad. 1) Forslag til vedtægtsændringer:

Forslag, revideret af Rikke, Børge og Trine, som et oplæg til dette møde, gennemgås og ændres. Forslaget vedhæftes til indkaldelsen til generalforsamlingen d. 18.06.2018.

Ad. 2) Gennemgang af tekst til hjemmesiden:

Gennemgås. Godkendt af bestyrelsen. Vedhæftes referatet.

Ad. 3) Gennemgang af regnskab:

Punktet udskydes til næste møde.

Ad. 4: Kommende generalforsamling:

  1. Datoen er fastsat til d. 18.06.2018 kl. 19.30 i Skæring kirke. Bestyrelsen mødes kl. 18.30.
  2. Dirigent: Bent Andersen? Palle spørger Bent.
  3. Referent: Thor Bramsen? Trine spørger Thor.
  4. Revisor : Rikke spørger Henrik

Evt.

  • Referat omkring kommunens informationsaften om lokalplan fra Børge og Rikke
  • Diskussion om hvorvidt vi i Vejlauet skal lade repræsentanterne fra grundejerforeningen repræsenterer os, eller om vi selv skal deltage.  Bestyrelsen er enige om, at vi selv deltager.
  • Bestyrelsen vedtager, at Rikke skriver til Morten Faurby og Mads Peter Bach fra Grundejerforeningen og Ingrid Møller, at vi gerne vil mødes med dem for at sikre at alles interesser vil blive varetaget. 
  • Kommunikationen i fht. ideer til lokalplanen skal gå begge veje.

Hvis vi fremover nedsætter arbejdsgrupper, sendes en mail ud til de andre bestyrelsesmedlemmer før arbejdsgruppen påbegynder sit arbejde.

Dato for vores næste møde er aftalt til den 15 maj klokken 18.30 hos Lisbeth, Granstien 6.