Referat af generalforsamling – Vejlauget Skæring Hede Nord 2021

Pkt 1: Valg af dirigent og referent:

Bestyrelsen foreslår Niels Herping Hansen, Nordmanvej som dirigent. Niels vælges uden modkandidat.

Dirigenten bekendtgør, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 19 stemmeberettigede er dukket op inklusiv bestyrelsen. 1 fuldmagt er medgivet.

Hans Jacob Meyer, Skovfyrvej og Jørgen Krøjmand, Nordmanvej vælges som stemmeoptællere.

Bestyrelsen foreslår Lasse Hansen, Nordmanvej til referent. Lasse vælges uden modkandidat.

Pkt 2: Bestyrelsens beretning

V/formand Rikke Goerlich

Tak fordi I er kommet til denne vigtige generalforsamling. Vi havde håbet, der ville være mange flere, da vi har nogle fremtidsvisioner omkring vejene, som vi rigtig gerne vil, at så mange som mulig kender til – og forholder sig til. Dette kommer Jens-vejmand nærmere ind på senere. 

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 7 møder. 

Vi har fulgt vores handlingsplan, som har været: 

Fortsat gode veje til alle

Forsat at minimere støvgener og huller i vejene

Flere betalende grundejere

Bedre forståelse fra grundejere om at grene, hække og andet til gene for trafikken skal minimeres. Vi skal fortsat gøre opmærksom på, at rabatterne/fortovene ikke tilhører den enkelte grundejer, men den enkelte er ansvarlig for at holde dem. 

Fortsat at gøre opmærksom på, at man kører hensynsfuldt – både i forhold til mennesker og dyr på vejene, men også for at reducere støvgenerne. 

Der er nogle steder herude, specielt ved hjørnegrunde, hvor bevoksningen udgør en risiko for sammenstød. Det er vanskeligt at orientere sig og nogle steder er man er nød til at køre for langt over i forkert vejbane, for at komme udenom træer, buske og hække. 

Det mest ærgerlige i det forgangne år først. Det er SÅ træls.

I sommeren 2020 blev vi desværre udsat for tyveri fra vores konto i Danske Bank. 

Det skete ved, at der blev sendt flere mails til vores kasserer om at betale 1923,- euro (cirka 14.000,-) til en konto i Tyskland. Det skulle dække materiale til veje og traktor. Mailen så ud til at komme fra formanden, hvilket den ikke gjorde. Afsenderne rykkede kasseren flere gange for overførslen og pengene blev betalt.

Dette blev opdaget ved et tilfælde på vores første bestyrelsesmøde efter ferien, hvor kasseren spurgte, hvorfor det hastede sådan med den overførsel. Jeg, der var formand, lignede et spørgsmålstegn. 

Vi har naturligvis anmeldt tyveriet og været i kontakt med banken for at søge om erstatning. Det kan desværre ikke lade sig gøre. 

Iflg Danske Bank var der, alene i deres regi, samme måned over 30 andre foreninger, som var udsat for lignende tyveri. Tyvene er utroligt opfindsomme og ufatteligt frække. Jeg har set i medierne, at der advares mod det igen i år. 

Vi har også efterfølgende fået lignende mails, men de er naturligvis slettet. 

Hele sikkerhedsproceduren findes i vejlauget’s mappe og som fil, således kommende bestyrelser også er klar over proceduren. 

Interesserede kan finde politianmeldelsen og mailkorrespondancen i en mappe til gennemsyn her på generalforsamlingen. 

Tilbage til dér, hvor vi bruger vores tid og lægger vores arbejde.

Rigtig mange er glade for, at der bruges dustex. I tørre perioder modtager vi anmodninger om at køre mere dustex på, så støvet ikke generer for meget. Vi så det sidst i april måned, som stort set var uden regn, dermed var der naturligvis øgede støvgener. Det samme har været gældende den sidste tid. 

Vi har budgetteret med 2 dustexbehandlinger om året. I flg vores medlemstal pt har vi til 1 gang. 

Nu og i månederne frem er det dog ikke kun vejret, som udfordrer omkring støvet. Hele området er præget af byggerier og dermed tunge køretøjer. De tunge køretøjer kører dog ofte så langsomt, at hvis de yderligere sætter farten ned, vil de gå i stå. Dækkenes størrelse og bilens vægt medfører uanset støv. Håndværkerne skal kunne komme frem og tilbage, her kan vi ikke stille så meget op.  

Til gengæld får vi også en del henvendelser om, at folk i personbiler kører for stærkt. Det er jo os, der bor herude…… Dette kan vi alle gøre noget ved. Man tjener måske nogle sekunder ved at køre stærkt, til gengæld er det langt fra sikkert, at naboerne synes, man er en vejhelt. 

Vi fylder ’nødder’ i vejhullerne, når det er muligt vejrmæssigt. Vejret er jo en ret stor faktor, når det gælder vores veje. 

Er det tørt, får vi støvgener. Regner det i en længere periode, får vi huller i vejene. 

Set i forhold til vores handlingsplan, har vi i bestyrelsen haft mange og grundige overvejelser omkring, hvordan vi bedst kan tackle udviklingen omkring pasningen af vores veje i fremtiden. Her er pt mange byggepladser, det vil fortsætte de næste år. Der skal lægges fjernvarme rør, det kommer vi også til at mærke til – vejmæssigt.  

I forbindelse med gennemgang af regnskabet, vil Jens optegne de forskellige scenarier, vi kan forudse, bliver de muligheder, der kan arbejdes videre med. 

Spm. til beretning:

Dorthe Lundberg, Skovfyrvej 19: Der parkeres i stadigt stigende omfang på de grønne fortove. Det er funktionelt og æstetisk generende. Kan Vejlauget gøre noget?

Bestyrelsen: Vigtigt punkt. Bestyrelsen kan tage emnet op. Bestyrelsen opfordrer også til, at den enkelte parcelhusejer (pænt og høfligt) henvender sig hos dem, der bruger de grønne fortove som p-plads eller til anden opbevaring. De må ikke bruges til dette formål. Vejlaugets bestyrelse vil også gerne henvende sig, hvis de bliver gjort opmærksomme på, hvor der er et problem med ulovligt benyttede grønne fortove. 

Åse Elsborg, Under Rønnene 11: Store varevogne og andet køretøj i forb. m. byggeri parkerer i rabatten og laver huller/ fordybninger i vejene.

Bestyrelsen: Vi kan igen kun opfordre til, at man pænt og venligt henvender sig hos f. eks. bygherren om dette. Vejaluget har ikke hjemmel til decideret parkeringsforbud i rabatten.

Formandens beretning godkendes uden kommentarer.

Pkt 3: Veje aktuelt og fremadrettet

Ved vejmand Jens Overgård:

Vejbidraget er hævet til 750,-/ år for at få råd til 2 x Dustex/ år. Omfanget og hastigheden af nybyggeri i området har overrasket os. Byggeriet er hårdt ved vejene, fordi det medfører meget tung trafik. Grus rives op og huller forstørres. Der er ikke kørt Dustex på i år endnu, bla. pga den store mængde tunge trafik og fordi man troede, nedlægningen af fjernvarmeanlæg ville begynde ca 1/5. Så vidt vides er planen nu, at nedgravning til fjernvarme begynder uge 32 på Under Rønnene. Det forventes at denne etape vil vare ca 10 uger forudsat gravemaskinerne kan komme til! Førnævnte brug af rabatter til parkering o.lign. er en hæmsko for gravearbejdet, og Vejlauget får en opgave med at informere parcelejerne om, at de skal fjerne evt. parkerede biler i rabatten, mens gravearbejdet står på (og gerne bagefter også).

Efter Under Rønnene ser det ud til, at Ellestien og senere Skovfyrvej skal have udgravet til fjernvarme.

Gravearbejdet forventes at løbe minimum indtil medio 2023. Dette arbejde vil også medføre øgede støv-, støj- og trafikgener. Vejmanden udtrykker bekymring over det faldende medlemstal. Materiellet er nedslidt, og den nuværende model med frivillig, ulønnet arbejdskraft er uholdbar i længden. Kombinationen af de førnævnte faktorer som øget tung trafik fra byggeri, fra nedgravning af fjernvarmerør, faldende medlemstal osv., indikerer, at en ny model for vejenes vedligehold kan komme på tale. Bestyrelsen har kigget på en model, hvor der lægges knust asfalt i ca 7 cm tykkelse på “hovedvejene” i området, mens stikvejene bevares med grus som nu. Vejmanden deler billeder rundt af denne vejtype, som deltagerne på generalforsamlingen kan se. Modellen er endnu ikke fremlagt som et decideret forslag, men som et oplæg til debat. Hvis der udlægges knust asfalt vil det sammenlagt koste ca 1 mio kroner.

Hvis fremtidige udfordringer ikke konfronteres, kan vi i værste fald ende i en situation, hvor kommunen vil skride ind og bringe vejene i en forsvarlig tilstand, så f.eks. redningskøretøjer kan komme frem. HVIS det ender med kommunen skrider ind og asfalterer, vil udgiften stige betragteligt: op mod 200.000,-/ husstand. Det er altså i vores interesse at undgå denne situation.

Spm. fra salen:

Åse Elsborg: Kan vi kommunikere ud til parcelejerne i området, der ikke betaler til Vejlauget, at denne udgift risikeres, for at få dem til at deltage i Vejlaugets arbejde?

Bestyrelsen: Det er vores hensigt i løbet af efteråret at sende en dialoggruppe rundt til ikke-betalende parcelejere i området, og informere dem om vores arbejde. Derved håber vi at få flere medlemmer.

Lis Steenfeldt, Sogneskellet: Har knust asfalt forsøgt tidligere i området uden større effekt?

Bestyrelsen: Det er korrekt. Den variant af knust asfalt, der blev anvendt dengang, er en anden variant og i en ringere tykkelse, end det tilbud, vi har indhentet denne gang. Der har været udlagt knust asfalt på Strandvangsvej for ca 10 år siden. Det var en succes.

Ulla, Under Rønnene 8: Vejbump/ chikaner? Må vi det?

Bestyrelsen: Der må ikke etableres vejbump el chikaner, når der ikke er gadebelysning.

Elisabeth Dreyer, Skovfyrvej 24: Er det en ide at søge sponsorater?

Bestyrelsen: God ide, det vil vi gerne kigge nærmere på.

Pkt 4: regnskab

Ved kasserer Flemming Furholm:

Kommentarer til regnskab: “Ekstraordinære udgifter” dækker over ca 15.000,- mistet i forb. m. førnævnte internetsvindel og 10.000,- til forskønnelse af traktorens holdeplads. Desuden er der brugt et beløb til dækning af arbejdsrelateret uheld, hvor Jens Overgård, vejmanden, slog sine tænder. Vejlauget er ikke forsikret mod den slags uheld, og valgte at dække Jens’ udgifter i denne forbindelse.

Regnskabet godkendt uden anmærkninger.

Forslag til vej-bidrag kr.: 750,- uændret. Der er enighed om at fortsætte med dette beløb.

Pkt 5: indkomne forslag:

Der er ingen indkomne forslag modtaget.

Pkt 6: valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Rikke Goerlich – modtager genvalg

Trine Tholstrup – modtager genvalg

Palle Nyberg – modtager genvalg.

Desuden er der modtaget en præsentationsvideo fra Christina Veng, Ellestien 8, der ønsker at deltage i bestyrelsens arbejde. Videoen afspilles på generalforsamlingen. Christina stiller også op til bestyrelsen. Der er dermed 4 kandidater til 3 pladser, og der foretages anonym stemmeafgivning.

Der er udleveret 20 stemmesedler.

Resultatet af afstemningen bliver:

  • Rikke Goerlich: 19 stemmer
  • Trine Tholstrup: 18 stemmer
  • Palle Nyberg: 8 stemmer
  • Christina Veng: 12 stemmer

Pkt 7; valg af bestyrelsessuppleanter:

På valg er:

  • Jens Overgård: modtager genvalg
  • Jens Ove Hansen: modtager genvalg

Jens og Jens vælges uden modkandidater.

Pkt 8; valg af revisor:

På valg er:

  • Henrik Kaee: modtager genvalg.

Henrik vælges uden modkandidat.

Pkt 9; valg af revisorsuppleant:

På valg er:

  • Hans Jacob Meyer: modtager genvalg.

Hans Jacob vælges uden modkandidat.

Pkt. 10: Evt:

Fra salen spørges til om Vejaluget kunne arbejde med at skaffe en hjertestarter til området. Bestyrelsen mener, dette arbejde kunne være mere relevant for grundejerforeningen at arbejde med. Der er to medlemmer af grundejerforeningens bestyrelse på aftenens generalforsamling, der bekræfter, at dette kunne være relevant arbejde for grundejerforeningen, og lover at tage dette spm. op i grundejerforeningsregi.

Der er ikke flere emner, der kommer op under evt.

Formanden takker af for i aften.

Således oplevet; Lasse Hansen, referent

Dirigent: Formand: 

Niels Herping Hansen Rikke Goerlich